Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 22/7/2023 – Bar chart about water levels

The charts below show the water levels of 6 cities in Australia in October 2009 and 2010.
Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài mẫu

The bar chart delineates the fluctuations in water levels within reservoirs across six urban regions in Australia from October 2009 to the corresponding month in 2010.

Across the period, Darwin experienced a decline in water reserves, while the other cities observed an increase, except Brisbane, where no alterations were evident. Notably, Canberra surpassed Sydney to secure the position of the city with the highest water storage percentage in its reservoirs by the end of the period. 

In October 2009, Sydney and Canberra boasted the highest water storage among the listed cities, with both locations holding approximately 75% of their reservoir capacities. Following them were Brisbane, Darwin, and Perth, maintaining levels varying from 40% to nearly 60%. Melbourne recorded the lowest water reserves, barely exceeding a fifth of its storage capacity. 

Over the course of the year, Canberra ascended to the forefront, with its reservoirs reaching nearly 100% capacity. Meanwhile, Sydney and Melbourne exhibited growth, albeit at slower rates, achieving 80% and 40%, respectively. Perth demonstrated the most substantial rise, with its water reserves escalating to around 70%. In contrast, Darwin experienced a sharp drop to approximately 25%. Brisbane’s water storage level remained constant throughout the duration.

New words

 • Delineates (v): vạch ra, mô tả
  Giải thích:  to describe or mark the edge of something
  Ví dụ: The main characters are clearly delineated in the first chapter.
 • Boast (v): khoe
  Giải thích: to have or own something to be proud of
  Ví dụ: New Orleans boasts great music and excellent restaurants.
 • Reservoir capacity (n): dung tích của hồ chứa
  Giải thích: the volume a reservoir can hold, measuring its water storage capability.
  Ví dụ: The reservoir capacities of the newly constructed dam were carefully calculated to ensure sufficient water supply for the surrounding areas.
 • Ascend (v): đi  lên, trèo lên
  Giải thích: to move up or climb something
  Ví dụ: When they ascended, the air became colder.
 • Forefront (n): hàng đầu, tuyến đầu
  Giải thích: the most noticeable or important position
  Ví dụ: She was one of the politicians in the forefront of the campaign to free the prisoners.
 • Albeit (adv): mặc dù
  Giải thích: although
  Ví dụ: The evening was very pleasant, albeit a little quiet.
 • Substantial rise (n): sự tăng đáng kể
  Giải thích: a significant increase or notable upward movement.
  Ví dụ: There was a substantial rise in the company’s profits after implementing the new marketing strategy.
 • Escalate (v): leo thang
  Giải thích: to become or make something become greater or more serious
  Ví dụ: His financial problems escalated after he became unemployed.

Dịch sang tiếng Việt

Biểu đồ cột mô tả sự dao động mực nước trong các hồ chứa trên sáu khu vực đô thị ở Úc từ tháng 10 năm 2009 đến tháng tương ứng trong năm 2010.

Trong suốt thời gian đó, Darwin đã trải qua sự suy giảm trữ lượng nước, trong khi các thành phố khác lại có sự gia tăng, ngoại trừ Brisbane, nơi không có sự thay đổi rõ ràng nào. Đáng chú ý, Canberra đã vượt qua Sydney để đảm bảo vị trí thành phố có tỷ lệ trữ nước trong các hồ chứa cao nhất vào cuối giai đoạn này.

Vào tháng 10 năm 2009, Sydney và Canberra tự hào có trữ lượng nước cao nhất trong số các thành phố được liệt kê, với cả hai địa điểm đều nắm giữ khoảng 75% dung tích hồ chứa. Theo sau họ là Brisbane, Darwin và Perth, duy trì mức độ dao động từ 40% đến gần 60%. Melbourne ghi nhận trữ lượng nước thấp nhất, chỉ vượt quá 1/5 dung lượng lưu trữ.

Trong suốt năm đó, Canberra đã vươn lên dẫn đầu với các hồ chứa đạt gần 100% công suất. Trong khi đó, Sydney và Melbourne thể hiện sự tăng trưởng, mặc dù với tốc độ chậm hơn, lần lượt đạt 80% và 40%. Perth chứng tỏ mức tăng đáng kể nhất, với trữ lượng nước tăng lên khoảng 70%. Ngược lại, Darwin lại giảm mạnh xuống khoảng 25%. Mức dự trữ nước của Brisbane không đổi trong suốt thời gian.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng