Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 22/4/2023 – Reducing goods packaging

Some people feel that manufacturers and supermarkets should have the responsibility to reduce the amount of packaging of goods, while others argue that customers should avoid buying goods with a lot of packaging. Discuss both these views and give your own opinion.

Bài mẫu

The issue of excessive packaging in consumer goods has sparked debates regarding who should bear the responsibility for its reduction. While some assert that manufacturers and supermarkets ought to take the lead in minimizing packaging, others advocate for consumer action in avoiding heavily packaged items. This essay will examine both perspectives before presenting my view about an effective collaboration. 

Advocates for manufacturers and supermarkets taking responsibility argue that these entities have the means and resources to initiate changes in packaging. Companies can implement eco-friendly packaging solutions, reducing plastic usage, and employing biodegradable materials. By doing so, they can set industry standards, influencing other businesses to follow suit. Moreover, large-scale initiatives by manufacturers and supermarkets would result in significant reductions in overall packaging waste, benefiting the environment.

Conversely, proponents of consumer action suggest that empowering individuals to make conscious purchasing decisions can drive change. By actively avoiding products with excessive packaging, customers can send a message to businesses, creating market demand for minimal packaging. Consumer choices can influence manufacturers and supermarkets to adopt eco-friendly practices to meet consumer preferences. Additionally, educating and raising awareness among consumers about the environmental impacts of excessive packaging can encourage responsible buying habits.

In conclusion, the issue of excessive packaging requires a collaborative approach involving manufacturers, supermarkets, and consumers. While manufacturers and supermarkets should take the lead in adopting sustainable packaging practices, consumers also play a crucial role in influencing market trends through their purchasing choices. By working together, these stakeholders can contribute to the reduction of packaging waste and strive towards a more sustainable future.

Từ vựng tốt trong bài

 • Spark debate (v): gây ra cuộc tranh luận, làm bùng nổ cuộc tranh luận
  Giải thích: to cause a discussion or argument to start, often about a controversial or significant topic.
  Ví dụ: The controversial decision by the government sparked a debate among citizens about the future of environmental policies.
 • Bear the responsibility (v): chịu trách nhiệm
  Giải thích: to accept the responsibility for a task, duty, or obligation.
  Ví dụ: As the project manager, he had to bear the responsibility for the successful completion of the project.
 • Take the lead (v): dẫn đầu
  Giải thích: to assume a leading or commanding role in a situation or activity.
  Ví dụ: The experienced manager decided to take the lead in the project to ensure its success and efficiency.
 • Entity (n): chủ thể kinh doanh
  Giải thích: an organization or a business that has its own separate legal and financial existence
  Ví dụ: Nearly 90 entities, mainly private companies, mint gold in bars.
 • Initiate (v): bắt đầu, khởi đầu, đề xướng
  Giải thích: to cause something to begin
  Ví dụ: Who initiated the violence?
 • Biodegradable material (n): vật liệu phân hủy sinh học
  Giải thích: materials that can be broken down into natural substances by bacteria or other living organisms, reducing environmental impact.
  Ví dụ: The company switched to using biodegradable materials for packaging to contribute to environmental sustainability.
 • Follow suit (v): làm theo cách tương tự
  Giải thích: to imitate or mimic someone’s actions or behavior.
  Ví dụ: When one company introduced a four-day work week with success, many others decided to follow suit in an effort to improve employee satisfaction.
 • Empower sb to do sth (v): cho quyền, trao quyền cho ai làm gì
  Giải thích: to give someone official authority or the freedom to do something
  Ví dụ: This amendment empowers the president to declare an emergency for a wide range of reasons
 • Meet preferences (v): đáp ứng sở thích
  Giải thích: to fulfill or satisfy someone’s preferences or choices.
  Ví dụ: The customizable menu at the restaurant was designed to meet the preferences of diverse customers, allowing them to choose their preferred ingredients and flavors.

Lược dịch tiếng Việt

Vấn đề đóng gói quá mức trong hàng tiêu dùng đã làm dấy lên cuộc tranh luận về việc ai phải chịu trách nhiệm về việc giảm lượng bao bì này. Trong khi một số người khẳng định rằng các nhà sản xuất và siêu thị phải đi đầu trong việc giảm thiểu việc đóng gói, thì những người khác lại ủng hộ hành động của người tiêu dùng trong việc tránh các mặt hàng được đóng gói dày đặc. Bài viết này sẽ xem xét cả hai quan điểm trước khi trình bày quan điểm của tôi về sự hợp tác hiệu quả.

Những người ủng hộ việc các nhà sản xuất và siêu thị chịu trách nhiệm cho rằng những thực thể này có phương tiện và nguồn lực để bắt đầu những thay đổi về bao bì. Các công ty có thể triển khai các giải pháp đóng gói thân thiện với môi trường, giảm sử dụng nhựa và sử dụng vật liệu phân hủy sinh học. Bằng cách đó, họ có thể thiết lập các tiêu chuẩn của ngành, thuyết phục các doanh nghiệp khác làm theo. Hơn nữa, các sáng kiến quy mô lớn của các nhà sản xuất và siêu thị sẽ giúp giảm đáng kể lượng rác thải bao bì nói chung, mang lại lợi ích cho môi trường.

Ngược lại, những người ủng hộ hành động của người tiêu dùng cho rằng việc trao quyền cho các cá nhân đưa ra quyết định mua hàng có ý thức có thể thúc đẩy sự thay đổi. Bằng cách chủ động tránh các sản phẩm có bao bì quá mức, khách hàng có thể gửi thông điệp đến doanh nghiệp, tạo ra nhu cầu thị trường về bao bì tối thiểu. Sự lựa chọn của người tiêu dùng có thể tác động đến các nhà sản xuất và siêu thị áp dụng các hoạt động thân thiện với môi trường để đáp ứng sở thích của người tiêu dùng. Ngoài ra, giáo dục và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về tác động môi trường của việc đóng gói quá mức có thể khuyến khích thói quen mua hàng có trách nhiệm.

Tóm lại, vấn đề đóng gói quá mức đòi hỏi một cách tiếp cận hợp tác giữa các nhà sản xuất, siêu thị và người tiêu dùng. Trong khi các nhà sản xuất và siêu thị nên đi đầu trong việc áp dụng các biện pháp đóng gói bền vững, người tiêu dùng cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tác động đến xu hướng thị trường thông qua các lựa chọn mua hàng của họ. Bằng cách làm việc cùng nhau, các bên liên quan này có thể góp phần giảm thiểu rác thải bao bì và nỗ lực hướng tới một tương lai bền vững hơn.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng