Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 21/10/2023 – Challenges at university or college

Many students find it harder to study when they are at university or college than when they were at school. Why is this? What can be done to solve the problem?

Paraphrasing

 • find it harder to do something = to find something challenging = to struggle with something = to struggle to do something = to face/ encounter challenges/ difficulties to do something = to hinder/ hamper something 

Brainstorming 

Body 1: Why is this? 

 • Increased Academic Rigor: University courses demand a deeper understanding of subjects. In school, subjects may have been more general, while in university, courses delve deeper into specialized areas. 
 • Change in Learning Environment: University often involves larger class sizes and limited interaction with instructors. Unlike school, where students might have had more one-on-one attention, university classes can be much larger, leading to a different learning dynamic. 
 • Higher Expectations: University requires heightened levels of self-discipline and time management. In school, students may have had more structured schedules, while in university, they need to manage their time more independently. 

Body 2: What can be done to solve the problem? 

 • Comprehensive Orientation Programs: Universities can provide programs to equip students with crucial academic skills. Orientation sessions on effective study strategies and time management can help students transition smoothly. 
 • Supportive Learning Environment: Establishing a sense of community and support among students can be beneficial. Small group discussions, peer tutoring, and faculty office hours can provide opportunities for personalized interaction and guidance. Balancing
 • Academic and Personal Life: Encouraging a balanced approach to studying and personal well-being. Universities could offer workshops on stress management and healthy living to help students maintain a healthy lifestyle while pursuing academics.

Sample

In recent years, the transition from grade school to university or college has presented students with heightened academic challenges. This shift can be attributed to several key factors, including increased academic rigor and a change in learning environment.

University and college courses demand a deeper understanding of subjects, as well as enhanced critical thinking skills. Additionally, the volume of coursework intensifies, resulting in a heavier workload for students to manage independently. The learning dynamic also shifts, with larger class sizes and limited interaction with instructors becoming the norm. This change, coupled with a greater emphasis on independent learning, can pose difficulties for students accustomed to more personalized attention. Furthermore, higher education places greater expectations on students, requiring heightened levels of self-discipline and time management. The need to juggle multiple assignments, projects, and exams simultaneously can lead to feelings of overwhelm and stress.

To mitigate these challenges, universities and colleges should prioritize comprehensive orientation programs. These programs can equip students with crucial academic skills and techniques, including time management, effective study strategies, research methods, and academic writing. Establishing a supportive learning environment is equally crucial. Encouraging student engagement and implementing mentoring programs, such as small group discussions, peer tutoring, and faculty office hours, can provide vital opportunities for personalized interaction, guidance, and feedback.

In conclusion, the increased difficulty faced by students when transitioning from grade school to higher education is influenced by factors like academic rigor, learning environment, and heightened expectations. To address this, institutions should focus on comprehensive orientation programs and foster a supportive learning environment. These measures can empower students to navigate the challenges and excel in their university or college experience.

Subscribe để mở khóa

Sau khi Subscribe toàn bộ nội dung sẽ được mở ra cho bạn

Loading...

New words

 • Academic rigor (n): bản lĩnh học tập, sự nghiêm túc trong học tập
  Giải thích: a certain standard of excellence that professors and administrators expect of their students
  Ví dụ: It does not take much to set off one of their arguments, conducted with fierce academic rigour
 • Volume (n): khối lượng, số lượng
  Giải thích: the number or amount of something in general
  Ví dụ: It’s the sheer volume of traffic in the city that is causing the problems.
 • Intensify (v): tăng cường, gia tăng
  Giải thích: to become greater, more serious, or more extreme, or to make something do this
  Ví dụ: Fighting around the capital has intensified in the last few hours.
 • Accustomed to (adj): quen với
  Giải thích: familiar with something
  Ví dụ: She quickly became accustomed to his messy ways.
 • Places greater expectations on (v): đặt ra nhiều kỳ vọng hơn cho
  Giải thích: demanding or expecting more from someone or something.
  Ví dụ: As the team leader, she places greater expectations on her members to meet tight deadlines.
 • Mitigate (v): làm dịu bớt, giảm nhẹ
  Giải thích: to make something less harmful, unpleasant, or bad
  Ví dụ: It is unclear how to mitigate the effects of tourism on the island.
 • Comprehensive (adj): bao hàm, toàn diện
  Giải thích: complete and including everything that is necessary
  Ví dụ: It is a common misconception that car hire insurance is comprehensive.
 • Empower (v): khuyến khích, trao quyền
  Giải thích: to give someone official authority or the freedom to do something
  Ví dụ: This amendment empowers the president to declare an emergency for a wide range of reasons.
 • Navigate (v): định hướng
  Giải thích: to lead a company, activity, etc. in a particular direction, or to deal effectively with a difficult situation
  Ví dụ: We help new home-buyers navigate the complex and often confusing process of purchasing a property.

Translating into Vietnamese

Trong những năm gần đây, quá trình chuyển đổi từ cấp phổ thông lên đại học hoặc cao đẳng đã đặt ra cho học sinh những thách thức học tập ngày càng cao. Sự thay đổi này có thể là do một số yếu tố chính, bao gồm việc tăng cường tính nghiêm túc trong học tập và sự thay đổi trong môi trường học tập.

Các khóa học đại học và cao đẳng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc hơn về các môn học cũng như nâng cao kỹ năng tư duy phản biện. Ngoài ra, khối lượng bài tập tăng lên, dẫn đến một khối lượng công việc nặng nề mà sinh viên phải tự quản lý. Động lực học tập cũng thay đổi, với quy mô lớp học lớn hơn và sự tương tác hạn chế với người hướng dẫn đã trở thành thông lệ. Sự thay đổi này, cùng với việc chú trọng hơn đến việc học tập độc lập, có thể gây khó khăn cho những học sinh đã quen với sự chú ý cá nhân hóa hơn. Hơn nữa, giáo dục đại học đặt kỳ vọng lớn hơn vào sinh viên, đòi hỏi mức độ kỷ luật tự giác và quản lý thời gian cao hơn. Nhu cầu thực hiện đồng thời nhiều bài tập, dự án và bài kiểm tra có thể dẫn đến cảm giác choáng ngợp và căng thẳng.

Để giảm thiểu những thách thức này, các trường đại học và cao đẳng nên ưu tiên các chương trình định hướng toàn diện. Các chương trình này có thể trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kỹ thuật học tập quan trọng, bao gồm quản lý thời gian, chiến lược học tập hiệu quả, phương pháp nghiên cứu và viết học thuật. Việc thiết lập một môi trường học tập hỗ trợ cũng quan trọng không kém. Khuyến khích sự tham gia của sinh viên và thực hiện các chương trình cố vấn, chẳng hạn như thảo luận nhóm nhỏ,  giảng dạy qua bạn bè và giờ làm việc của giảng viên, có thể mang lại những cơ hội quan trọng cho sự tương tác, hướng dẫn và phản hồi được cá nhân hóa.

Tóm lại, khó khăn ngày càng tăng mà học sinh phải đối mặt khi chuyển từ cấp phổ thông lên cấp cao hơn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như sự nghiêm túc trong học tập, môi trường học tập và kỳ vọng cao. Để giải quyết vấn đề này, các trường nên tập trung vào các chương trình định hướng toàn diện và thúc đẩy một môi trường học tập hỗ trợ. Những biện pháp này có thể giúp sinh viên vượt qua những thách thức và vượt trội trong trải nghiệm đại học hoặc cao đẳng của họ.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng