Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 2/9/2023 – Dress code

Some people think that employers should not care about the way their employees dress, because what matters is the quality of their work.

To what extent do you agree or disagree with this statement?

Paraphrasing 

 • Employers = Managers and superiors = Workplace overseers = Organizational authorities
 • The way their employees dress = dresscode = attire = clothing choice = dressing style
 • Should not care about = ST should be secondary = Should not give importance to = Shouldn’t prioritize something = Mustn’t be overly concerned about something
 • The quality of their work = performance at work = work output = productivity = caliber

Brainstorming 

BD1: Agree 

 • Performance Over Appearance: Emphasize that an employee’s competence and productivity should be the primary focus for any employer. The ability to perform tasks efficiently and effectively is more crucial than their attire.
 • Creativity and Individual Expression: Argue that imposing strict dress codes may stifle creativity and self-expression. Allowing employees to dress comfortably and express their personal style can lead to a more vibrant and diverse work environment.

BD2: Disagree 

 • Professional Image and Client Perception: Argue that in client-facing roles or industries with a high emphasis on professionalism (like law or finance), a certain level of dress code is necessary. It helps convey a sense of trust and competence to clients.
 • Safety and Security: Highlight industries where safety is paramount, such as construction or manufacturing. Enforcing specific dress codes (like wearing protective gear) is essential to ensure the well-being of employees.

Sample 

Some argue that employers should not focus on the attire of their employees, as it is the caliber of their work that truly matters. This essay will delve into this discourse, exploring the merits of each perspective and ultimately presenting a balanced view on the matter. 

It is imperative to recognize that an employee’s competence and productivity should be the paramount concerns for any discerning employer. In today’s dynamic and fiercely competitive work environment, the value an employee brings through their profound skills and expertise far outweighs the significance of their attire. For instance, in creative industries such as graphic design or content creation, what holds utmost importance is the quality of the output rather than conforming to stringent formal dress codes. Furthermore, a workplace that wholeheartedly embraces individual expression fosters a more vibrant and diverse environment. Granting employees the latitude to dress comfortably and express their unique style can lead to elevated job satisfaction and a profound sense of belonging. This, in turn, engenders an atmosphere of heightened creativity and innovation within the team. 

However, it is essential to acknowledge that in certain client-facing roles or industries with a high emphasis on professionalism, a specific level of dress code is imperative. In fields as esteemed as law, finance, or executive leadership, the image of the company is intricately linked with client trust, rendering adherence to a formal dress code a matter of necessity. This professional image not only instills confidence in clients but also mirrors the organization’s unwavering commitment to excellence. Moreover, in industries where safety stands as a priority, such as construction or manufacturing, enforcing specific dress codes transcends mere preference; it becomes a vital necessity. Protective gear, encompassing helmets, goggles, and specialized attire, stands as an indispensable aspect in ensuring the well-being of employees and averting potential accidents or injuries. 

In conclusion, while the emphasis on an employee’s competence and productivity stands as of paramount importance, it is equally crucial to strike a judicious balance between professionalism and individual expression. In certain client-facing roles or positions where clothing styles significantly impact safety, I ardently advocate for the imposition of a stringent dress code.

New words

 • Discourse (n): cuộc đàm luận, diễn ngôn, bài văn
  Giải thích: the use of language to communicate in speech or writing, or an example of this
  Ví dụ: They may have difficulty in retrieving words and organizing a complex discourse.
 • Conform to (v): thích nghi với
  Giải thích: to behave according to the usual standards of behaviour that are expected by a group or society
  Ví dụ: At our school, you were required to conform, and there was no place for originality.
 • Wholeheartedly (adv): một cách toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ
  Giải thích: in a way that is completely enthusiastic and without any doubt
  Ví dụ: Both groups are wholeheartedly in favour of the changes.
 • Grant employees the latitude to (v):  cho phép nhân viên có sự tự do hoặc linh hoạt
  Giải thích: means giving employees the freedom or authority to take action
  Ví dụ: Granting employees the latitude to set their own work schedules can improve overall job satisfaction and productivity.
 • Engender (v): sinh ra, gây ra, đem lại
  Giải thích: to make people have a particular feeling or make a situation start to exist
  Ví dụ: The vice-president’s speech did not engender confidence in his judgment.
 • Esteemed (adj): tôn trọng, quý trọng
  Giải thích: highly respected
  Ví dụ: It is my honor to introduce our esteemed senator.
 • Intricately (adv): một cách rắc rối, phức tạp
  Giải thích: in a way that has a lot of small parts that are arranged in a complicated or delicate way
  Ví dụ: Morning frost highlights the intricately formed seed heads.
 • Render (v): làm cho, khiến cho
  Giải thích: to cause someone or something to be in a particular state
  Ví dụ: New technology has rendered my old computer obsolete.
 • Unwavering (adj): vững vàng, không lay chuyển
  Giải thích: never moving or looking away from something
  Ví dụ: She met his unwavering stare.
 • Paramount (adj): tối quan trọng
  Giải thích: more important than anything else
  Ví dụ: There are many priorities, but reducing the budget deficit is paramount/is of paramount importance.
 • Judicious (adj): sáng suốt, có suy xét, đúng đắn, chí lý, khôn ngoan, thận trọng
  Giải thích: having or showing reason and good judgment in making decisions
  Ví dụ: We should make judicious use of the resources available to us.
 • Ardently (adv): một cách hăng hái, nồng nhiệt
  Giải thích: in a way that shows strong feelings
  Ví dụ: A university education was what I most ardently desired.

Translating into Vietnamese

Một số người cho rằng người sử dụng lao động không nên tập trung vào trang phục của nhân viên vì chất lượng công việc của họ mới thực sự quan trọng. Bài viết này sẽ nghiên cứu cuộc tranh luận này, khám phá các ưu điểm của mỗi quan điểm và cuối cùng trình bày một quan điểm cân nhắc về vấn đề này.

Cần phải thừa nhận rằng năng lực và năng suất của nhân viên phải là mối quan tâm hàng đầu đối với bất kỳ nhà tuyển dụng sáng suốt nào. Trong môi trường làm việc năng động và cạnh tranh khốc liệt ngày nay, giá trị mà một nhân viên mang lại thông qua các kỹ năng và chuyên môn sâu sắc của họ vượt xa tầm quan trọng của trang phục. Ví dụ, trong các ngành sáng tạo như thiết kế đồ họa hoặc sáng tạo nội dung, điều quan trọng nhất là chất lượng đầu ra thay vì tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về trang phục trang trọng. Hơn nữa, một nơi làm việc hết lòng đón nhận sự thể hiện cá nhân sẽ thúc đẩy một môi trường sôi động và đa dạng hơn. Trao cho nhân viên quyền tự do ăn mặc thoải mái và thể hiện phong cách độc đáo của họ có thể giúp nâng cao sự hài lòng trong công việc và cảm giác thân thuộc sâu sắc. Ngược lại, điều này tạo ra bầu không khí sáng tạo và đổi mới cao độ trong nhóm.

Tuy nhiên, điều cần thiết là phải thừa nhận rằng trong một số vai trò hoặc ngành nghề tiếp xúc với khách hàng nhất định chú trọng nhiều đến tính chuyên nghiệp, thì một mức độ cụ thể về trang phục là bắt buộc. Trong các lĩnh vực được coi trọng như luật, tài chính hoặc lãnh đạo điều hành, hình ảnh của công ty có mối liên hệ mật thiết với sự tin tưởng của khách hàng, khiến việc tuân thủ quy định về trang phục trang trọng trở thành một vấn đề cần thiết. Hình ảnh chuyên nghiệp này không chỉ tạo niềm tin cho khách hàng mà còn phản ánh cam kết vững chắc của tổ chức về sự xuất sắc. Hơn nữa, trong các ngành mà an toàn được đặt lên hàng đầu, chẳng hạn như xây dựng hoặc sản xuất, việc thực thi các quy định về trang phục cụ thể không chỉ đơn thuần là ưu tiên; nó trở thành một nhu cầu thiết yếu. Thiết bị bảo hộ, bao gồm mũ bảo hiểm, kính bảo hộ và trang phục chuyên dụng, là một khía cạnh không thể thiếu trong việc đảm bảo sức khỏe của nhân viên và ngăn ngừa tai nạn hoặc thương tích tiềm ẩn.

Tóm lại, mặc dù việc nhấn mạnh vào năng lực và năng suất của nhân viên là hết sức quan trọng, nhưng điều quan trọng không kém là đạt được sự cân bằng hợp lý giữa tính chuyên nghiệp và sự thể hiện cá nhân. Trong một số vai trò hoặc vị trí tiếp xúc với khách hàng mà phong cách ăn mặc ảnh hưởng đáng kể đến sự an toàn, tôi nhiệt tình ủng hộ việc áp đặt quy định nghiêm ngặt về trang phục.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng