Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 2/12/2023 – Look younger

More and more people today are spending large amounts of money on their complexions in order to look younger. Why do people want to look younger? Do you think this is a positive or negative progression?

Paraphrasing keywords 

 • want to do st = the desire of … = to desire to … = the pursuit of … = try for something = strive for something 
 • to look younger = to achieve a more youthful look =  to maintain a youthful appearance = to maintain youthfulness =  eternal youth 

Outline cho bài viết 

Introduction

 • Introducing the increasing trend of investing in youthful appearances.
 • Answer both questions: the pursuit of youthfulness stems from several reasons, and holds both positive and negative implications.

BD1: Reasons behind the desire to look younger

 • Point 1: Societal pressures and cultural standards idealizing youthfulness.
 • Explain: a demonstration of beauty and desirability.
 • Otherwise, if not youthful → lack confidence/ diminished self-worth
 • Point 2: Brighter career prospects.
 • Eg: fashion, entertainment, customer-oriented professions 
 • Attractiveness → more opportunities 

BD2: Positive and negative impacts 

 • Positive implications: 
 • Boosting self-confidence and mental well-being.
  Result: increased social interactions, more positive 
 • Negative implications: 
 • Unrealistic beauty standards → aging → dissatisfied 
 • Financial strain due to exorbitant costs.

Conclusion

 • Restating the reasons 
 • Summarizing the positive impacts on self-esteem and confidence.
 • Summarizing the negative impacts like dissatisfaction with their natural aging process and financial strain.

Bài mẫu 

In contemporary society, a growing number of individuals are investing considerable sums of money into enhancing their appearances to achieve a more youthful look. This answer will elaborate on the underlying reasons driving this pursuit of youthfulness, and I opine this inclination represents both positive and negative implications.

The desire to look younger stems from various factors. Primarily, societal pressures and cultural standards play a pivotal role in fostering the aspiration to maintain a youthful appearance. Media, such as advertising and entertainment industries, often idealize youthfulness as the perfect example of beauty and desirability. Consequently, individuals try to conform to these standards, fearing social exclusion or diminished self-worth if they do not align with these ideals. Moreover, the contemporary job market, especially in certain industries like fashion, entertainment, and customer-oriented professions, often prioritizes a youthful look. The belief that a younger appearance enhances career prospects drives individuals to invest in cosmetic procedures or skincare products.

From my perspective, this trend towards prioritizing a youthful appearance has both positive and negative ramifications. On the positive side, achieving a more youthful look can significantly impact an individual’s self-confidence and mental well-being. Feeling younger can boost self-esteem, leading to increased social interactions and a more positive outlook on life. On the negative side, individuals striving for eternal youth might experience a sense of inadequacy and dissatisfaction with their natural aging process. Furthermore, cosmetic procedures, anti-aging products, and treatments to defy aging often come at exorbitant costs, leading to financial strain

In conclusion, the desire to look younger is fueled by societal influences and professional expectations, but it generates a mixture of positive and negative consequences. While it can boost self-esteem and confidence, it also gives rise to the feeling of dissatisfaction and financial pressure.

Từ vựng tốt trong bài

 • Elaborate (v): giải thích chi tiết, miêu tả chi tiết, làm sáng tỏ
  Giải thích: to add more information to or explain something that you have said
  Ví dụ: The congresswoman said she was resigning, but refused to elaborate on her reasons for doing so.
 • Stem from (v): bắt đầu từ
  Giải thích: to start or develop as the result of something
  Ví dụ: Her problems stem from her difficult childhood.
 • Play a pivotal role in (v): đóng vai trò then chốt
  Giải thích: to perform a crucial and indispensable function in a particular situation or field.
  Ví dụ: Effective communication plays a pivotal role in building strong and collaborative relationships within a team.
 • Idealize (v): lý tưởng hoá
  Giải thích: to think of or represent someone or something as better than that person or thing really is
  Ví dụ: Society continues to idealize the two-parent family.
 • Conform to (v): tuân theo
  Giải thích: to behave according to the usual standards of behaviour that are expected by a group or society
  Ví dụ: I tried to conform to their old-fashioned manners.
 • Social exclusion (n): loại trừ xã hội
  Giải thích: the state of an individual or group being isolated and not accepted within the social community.
  Ví dụ: The policies of social exclusion can lead to marginalized communities feeling excluded from economic opportunities and social resources.
 • Align with (v): đồng tình
  Giải thích: to be the same or similar, or to agree with each other; to make two things do this
  Ví dụ: The post was deleted because it did not align with the values of this website.
 • Eternal youth (n): tuổi thanh xuân vĩnh cửu
  Giải thích: the concept of enduring youthfulness and vitality indefinitely
  Ví dụ: In mythology, the fountain of eternal youth is often sought after as a magical source that grants immortality and everlasting youth.
 • Defy (v): từ chối tuân theo
  Giải thích: to refuse to obey a person, decision, law, situation, etc.
  Ví dụ: It is rare to see children openly defying their teachers.
 • Exorbitant (adj): đắt đỏ
  Giải thích: Exorbitant prices, demands, etc. are much too large
  Ví dụ: The bill for dinner was exorbitant.
 • Financial strain (n): gánh nặng tài chính
  Giải thích: the condition of difficulty caused by financial pressures
  Ví dụ: Unexpected medical expenses can put a significant financial strain on families, requiring them to reevaluate their budgets and priorities.
 • Give rise to (v): dẫn đến, gây ra
  Giải thích: to cause or bring about, resulting in the emergence of a new situation or phenomenon
  Ví dụ: The technological advancements in artificial intelligence gave rise to concerns about the ethical implications of automated decision-making.

Lược dịch tiếng Việt

Trong xã hội hiện đại, ngày càng có nhiều người đầu tư số tiền đáng kể vào việc cải thiện ngoại hình của mình để có được vẻ ngoài trẻ trung hơn. Bài viết này sẽ mô tả về những nguyên nhân cơ bản thúc đẩy sự theo đuổi của sự trẻ trung này, và tôi cho rằng xu hướng này thể hiện cả những hàm ý tích cực hoặc tiêu cực.

Khao khát trông trẻ trung hơn bắt nguồn từ nhiều yếu tố khác nhau. Về cơ bản, áp lực xã hội và tiêu chuẩn văn hóa đóng vai trò then chốt trong việc nuôi dưỡng khát vọng duy trì vẻ ngoài trẻ trung. Các phương tiện truyền thông, chẳng hạn như ngành quảng cáo và giải trí, thường lý tưởng hóa tuổi trẻ như một ví dụ hoàn hảo về vẻ đẹp và sự đáng khao khát. Do đó, các cá nhân cố gắng tuân theo những tiêu chuẩn này, lo sợ bị xã hội loại trừ hoặc giảm giá trị bản thân nếu họ không tuân theo những lý tưởng này. Hơn nữa, thị trường việc làm hiện đại, đặc biệt là trong một số ngành như thời trang, giải trí và các ngành hướng tới khách hàng, thường ưu tiên vẻ ngoài trẻ trung. Niềm tin rằng vẻ ngoài trẻ trung hơn sẽ nâng cao triển vọng nghề nghiệp thúc đẩy các cá nhân đầu tư vào các quy trình thẩm mỹ hoặc sản phẩm chăm sóc da.

Theo quan điểm của tôi, xu hướng ưu tiên vẻ ngoài trẻ trung này có cả những phân nhánh tích cực và tiêu cực. Về mặt tích cực, việc có được vẻ ngoài trẻ trung hơn có thể tác động đáng kể đến sự tự tin và tinh thần của một cá nhân. Cảm thấy trẻ hơn có thể nâng cao lòng tự trọng, dẫn đến tăng cường tương tác xã hội và có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống. Về mặt tiêu cực, những cá nhân phấn đấu để có được tuổi trẻ vĩnh cửu có thể cảm thấy không thỏa đáng và không hài lòng với quá trình lão hóa tự nhiên của mình. Hơn nữa, các quy trình thẩm mỹ, sản phẩm chống lão hóa và phương pháp điều trị chống lão hóa thường có chi phí cao, dẫn đến áp lực tài chính.

Tóm lại, mong muốn trông trẻ hơn được thúc đẩy bởi những ảnh hưởng của xã hội và kỳ vọng nghề nghiệp, nhưng nó tạo ra nhiều hậu quả tích cực và tiêu cực. Mặc dù nó có thể nâng cao lòng tự trọng và sự tự tin nhưng nó cũng làm nảy sinh cảm giác không hài lòng và áp lực tài chính.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng