Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 19/1/2023 – Team sports at school

The best way to teach children to cooperate is through team sports at school. To what extent do you agree or disagree?

Bài mẫu 

Cooperation is a crucial social skill that children need to cultivate from a young age. Some contend that team sports at school are the most effective means to instill cooperation in children. I contend that while team sports are beneficial, they are not the exclusive or ultimate method for nurturing cooperative behavior.

I believe that engaging in team sports undoubtedly offers valuable opportunities for children to learn the importance of collaboration and teamwork. Through sports like soccer or basketball, children discover the significance of mutual respect, communication, and synergy in achieving common goals. In a team environment, they learn to coordinate actions, understand the strengths and weaknesses of teammates, and collectively strategize to win or achieve success. Moreover, these experiences can teach them how to manage conflicts, accept diverse perspectives, and develop empathy for their peers, all of which are essential elements of cooperation.

However, I opine that proclaiming team sports as the best or only method to foster cooperation might overlook other equally effective or even more tailored approaches. Cooperative skills can also be cultivated through non-sporting activities such as group projects, theater productions, or collaborative classroom exercises. For instance, assigning group projects where students work together to solve problems or create presentations requires shared responsibility and consensus-building, which are fundamental aspects of cooperation. Similarly, engaging children in communal activities like community service or social initiatives encourages teamwork, empathy, and a sense of social responsibility, which are equally important aspects of cooperation.

In conclusion, while team sports indeed offer an invaluable platform for children to learn cooperation, they should not be perceived as the sole or superior approach. Alternative activities like group projects or community engagement can also play a pivotal role in nurturing cooperative skills in children. 

Từ vựng tốt trong bài

 • Offers opportunities  (v): tạo ra cơ hội
  Giải thích: to provide chances or possibilities for advancement or progress.
  Ví dụ: The scholarship program aims to offer opportunities for talented students to pursue higher education.
 • Mutual respect  (n): tôn trọng lẫn nhau
  Giải thích: positive regard and consideration for the opinions, rights, and feelings of others.
  Ví dụ: In a healthy relationship, mutual respect is essential for effective communication and understanding between partners.
 • Synergy  (n): sức mạnh tổng hợp
  Giải thích: the combined power of a group of things when they are working together that is greater than the total power achieved by each working separately
  Ví dụ: They achieved this win thanks to the synergy of all members.
 • Strategize  (v): lập chiến lược
  Giải thích: to think of a detailed plan for achieving success in situations such as war, politics, business, industry, or sport
  Ví dụ: People gathered together in his office to strategize.
 • Proclaim  (v): tuyên bố
  Giải thích: to announce something publicly or officially, especially something positive
  Ví dụ: All the countries have proclaimed their loyalty to the alliance.
 • Tailored approach  (n): cách tiếp cận phù hợp
  Giải thích: individualized methods or strategies that are adapted to specific needs or preferences.
  Ví dụ: Tailored approaches in education consider the diverse learning styles of students, ensuring effective and personalized learning experiences.
 • Consensus-building  (n): xây dựng sự đồng thuận
  Giải thích: the process of reaching an agreement or common understanding among a group of people.
  Ví dụ: Consensus-building is crucial in team projects, as it ensures that everyone’s opinions are considered, leading to better decision-making.
 • Social initiative  (n): sáng kiến xã hội
  Giải thích: a project or action that aims to address and solve social issues or improve the well-being of a community.
  Ví dụ: The local youth group organized a social initiative to clean up the neighborhood park and promote environmental awareness.
 •  Play a pivotal role in  (v): đóng vai trò then chốt trong
  Giải thích: to have a crucial or central role in a particular situation or process.
  Ví dụ: Effective communication plays a pivotal role in building strong relationships within a team.

Lược dịch tiếng Việt

Hợp tác là một kỹ năng xã hội quan trọng mà trẻ cần rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ. Một số người cho rằng các môn thể thao đồng đội ở trường là phương tiện hiệu quả nhất để truyền đạt kỹ năng hợp tác cho trẻ em. Tôi cho rằng mặc dù các môn thể thao đồng đội có lợi nhưng chúng không phải là phương pháp duy nhất hoặc tối ưu để nuôi dưỡng hành vi hợp tác.

Tôi tin rằng việc tham gia các môn thể thao đồng đội chắc chắn mang lại những cơ hội quý giá cho trẻ học được tầm quan trọng của sự hợp tác và làm việc theo nhóm. Thông qua các môn thể thao như bóng đá hoặc bóng rổ, trẻ khám phá tầm quan trọng của sự tôn trọng lẫn nhau, giao tiếp và sức mạnh tổng hợp trong việc đạt được các mục tiêu chung. Trong môi trường nhóm, họ học cách phối hợp hành động, hiểu điểm mạnh và điểm yếu của đồng đội và cùng nhau lập chiến lược để giành chiến thắng hoặc đạt được thành công. Hơn nữa, những trải nghiệm này có thể dạy họ cách quản lý xung đột, chấp nhận những quan điểm đa dạng và phát triển sự đồng cảm với bạn bè, tất cả đều là những yếu tố thiết yếu của sự hợp tác.

Tuy nhiên, tôi cho rằng việc tuyên bố các môn thể thao đồng đội là phương pháp tốt nhất hoặc duy nhất để thúc đẩy hợp tác có thể bỏ qua các cách tiếp cận khác hiệu quả tương đương hoặc thậm chí phù hợp hơn. Kỹ năng hợp tác cũng có thể được trau dồi thông qua các hoạt động phi thể thao như dự án nhóm, sản phẩm sân khấu hoặc các bài tập hợp tác trong lớp. Ví dụ, giao các dự án nhóm trong đó học sinh làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề hoặc tạo bài thuyết trình đòi hỏi phải có trách nhiệm chung và xây dựng sự đồng thuận, đó là những khía cạnh cơ bản của sự hợp tác. Tương tự, việc cho trẻ tham gia vào các hoạt động chung như phục vụ cộng đồng hoặc các sáng kiến xã hội sẽ khuyến khích tinh thần đồng đội, sự đồng cảm và ý thức trách nhiệm xã hội, những khía cạnh quan trọng không kém của sự hợp tác.

Tóm lại, mặc dù các môn thể thao đồng đội thực sự mang lại một nền tảng vô giá cho trẻ học cách hợp tác, nhưng chúng không nên được coi là phương pháp duy nhất hoặc vượt trội. Các hoạt động thay thế như dự án nhóm hoặc sự tham gia của cộng đồng cũng có thể đóng vai trò then chốt trong việc nuôi dưỡng kỹ năng hợp tác ở trẻ em.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng