Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 18/2/2023 – Leisure activities of children

New technologies have changed the way children spend their free time. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

Bài mẫu 

The emergence of new technologies has revolutionized the leisure activities of children, shaping the way they spend their free time. This essay will delve into both the advantages and disadvantages of these technological advancements and argue that while they offer numerous benefits, the potential drawbacks cannot be overlooked.

New technologies bring numerous advantages to children. Firstly, they offer educational opportunities through interactive learning platforms and educational apps. For instance, applications like Khan Academy and educational games aid in enhancing children’s academic skills in a fun and engaging manner. Additionally, technological gadgets such as tablets and computers foster creativity by providing access to various learning resources, encouraging exploration and innovation. For instance, access to coding programs and software applications enables children to delve into the realms of programming and digital creativity, fostering their inventive skills from a young age.

Despite the advantages, I opine that excessive use of technology can lead to more drawbacks for children. One prominent concern is the sedentary lifestyle that technology often promotes. Excessive screen time reduces physical activity, contributing to health issues such as obesity and related health problems among children. For instance, studies link extended screen exposure to increased body mass index (BMI) and related health complications. Furthermore, excessive screen time has been correlated with adverse effects on mental well-being, potentially leading to issues like digital addiction and attention deficits, affecting children’s cognitive development and social interactions.

In conclusion, while new technologies offer myriad advantages such as enhanced learning opportunities and creativity, I believe that their excessive use can lead to more significant detrimental effects on children’s health and social development.  

Subscribe để mở khóa

Sau khi Subscribe toàn bộ nội dung sẽ được mở ra cho bạn

Loading...

Từ vựng tốt trong bài

 • Delve into (phr.v): tìm kiếm (vật gì đó), tìm hiểu (thông tin)
  Giải thích: to search in order to find a thing or information
  Ví dụ: She said she was tired of journalists delving into her private life.
 • Offer opportunities (v): tạo ra cơ hội
  Giải thích: to provide chances or possibilities for advancement or progress.
  Ví dụ: The scholarship program aims to offer opportunities for talented students to pursue higher education.
 • Aid (v): giúp đỡ
  Giải thích: to help
  Ví dụ: Huge projects designed to aid poorer countries can sometimes do more harm than good.
 • Technological gadget (n): thiết bị công nghệ
  Giải thích: devices or tools that are based on or involve technology.
  Ví dụ: Smartphones, tablets, and smartwatches are examples of technological gadgets that have become integral parts of modern life.
 • Software application (n): ứng dụng phần mềm
  Giải thích: programs or applications designed to perform specific tasks on a computer or mobile device
  Ví dụ: Microsoft Word and Adobe Photoshop are software applications commonly used for word processing and photo editing, respectively.
 • Realm (n): lĩnh vực
  Giải thích: an area of interest or activity
  Ví dụ: Her interests are in the realm of practical politics.
 • Sedentary lifestyle (n): lối sống ít vận động
  Giải thích: a lifestyle characterized by little or no physical activity or exercise.
  Ví dụ: Sitting at a desk for long hours and engaging in minimal physical activity can contribute to a sedentary lifestyle, which may impact overall health.
 • Correlate with (v): có tương quan với nhau
  Giải thích: if two things correlate, or are correlated, they are connected, and affect each other
  Ví dụ: Oil sales are closely correlated with economic growth.
 • Attention deficit (n): sự thiếu chú ý
  Giải thích: difficulty in maintaining focus or attention, often associated with conditions like Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).
  Ví dụ: Children with attention deficits may struggle to concentrate on tasks for extended periods, affecting their academic performance.
 • Detrimental (adj): có hại, gây hại, gây bất lợi
  Giải thích: causing harm or damage
  Ví dụ: These chemicals have a detrimental effect/impact on the environment.

Lược dịch tiếng Việt

Sự xuất hiện của các công nghệ mới đã cách mạng hóa các hoạt động giải trí của trẻ em, định hình cách chúng sử dụng thời gian rảnh rỗi. Bài tiểu luận này sẽ đi sâu vào cả ưu điểm và nhược điểm của những tiến bộ công nghệ này và lập luận rằng mặc dù chúng mang lại nhiều lợi ích nhưng không thể bỏ qua những nhược điểm tiềm ẩn.

Công nghệ mới mang lại nhiều lợi ích cho trẻ em. Thứ nhất, họ cung cấp các cơ hội giáo dục thông qua nền tảng học tập tương tác và ứng dụng giáo dục. Ví dụ: các ứng dụng như Khan Academy và các trò chơi giáo dục hỗ trợ nâng cao kỹ năng học tập của trẻ em một cách vui vẻ và hấp dẫn. Ngoài ra, các thiết bị công nghệ như máy tính bảng và máy tính thúc đẩy khả năng sáng tạo bằng cách cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên học tập khác nhau, khuyến khích sự khám phá và đổi mới. Ví dụ, việc tiếp cận các chương trình mã hóa và ứng dụng phần mềm cho phép trẻ em đi sâu vào lĩnh vực lập trình và sáng tạo kỹ thuật số, bồi dưỡng kỹ năng sáng tạo của chúng ngay từ khi còn nhỏ.

Mặc dù có những ưu điểm nhưng tôi cho rằng việc sử dụng quá nhiều công nghệ có thể dẫn đến nhiều bất lợi hơn cho trẻ em. Một mối quan tâm nổi bật là lối sống ít vận động mà công nghệ thường thúc đẩy. Thời gian sử dụng màn hình quá nhiều sẽ làm giảm hoạt động thể chất, góp phần gây ra các vấn đề sức khỏe như béo phì và các vấn đề sức khỏe liên quan ở trẻ em. Ví dụ, các nghiên cứu liên kết việc tiếp xúc với màn hình kéo dài với chỉ số khối cơ thể (BMI) tăng lên và các biến chứng sức khỏe liên quan. Hơn nữa, thời gian sử dụng thiết bị quá nhiều có liên quan đến những tác động bất lợi đến sức khỏe tinh thần, có khả năng dẫn đến các vấn đề như nghiện công nghệ và thiếu tập trung, ảnh hưởng đến sự phát triển nhận thức và tương tác xã hội của trẻ.

Tóm lại, trong khi các công nghệ mới mang lại vô số lợi ích như tăng cường cơ hội học tập và sáng tạo, tôi tin rằng việc sử dụng quá mức chúng có thể dẫn đến những tác động bất lợi đáng kể đối với sức khỏe và sự phát triển xã hội của trẻ em.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng