Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 18/11/2023 – Write by hand

Fewer and fewer people today write by hand using a pen, pencil or brush. What are the reasons? Is this a positive or a negative development?

Brainstorming

Reasons for the decline in handwriting:

 • Digitalization: The rise of digital technology and devices, such as computers, smartphones, and tablets, has made typing and digital writing more convenient and accessible.
 • Efficiency and speed: Typing allows for faster and more efficient note-taking and communication compared to handwriting.
 • Educational shifts: Schools are increasingly emphasizing typing skills over handwriting, incorporating digital tools into the learning process.
 • Work practices: Many workplaces now require digital communication, reports, and documentation, reducing the necessity of handwritten notes and memos.
 • Environmental factors: The move towards a paperless society is encouraged for environmental sustainability reasons, reducing paper usage and waste.

Positive aspects of this development:

 • Efficiency and accessibility: Digital writing allows for easier editing, sharing, and storing of documents, enhancing efficiency and accessibility.
 • Technological advancement: The shift towards digital writing aligns with technological progress, opening up new possibilities for communication and creativity.
 • Adaptability: Digital writing tools provide options for customization, accommodating various preferences and needs.
 • Environmental impact: Reducing paper usage can have positive environmental implications, contributing to sustainability efforts.

Negative aspects of this development:

 • Loss of handwriting skills: Over-reliance on digital methods may lead to a decline in handwriting abilities, affecting personal expression and cognitive development.
 • Disconnect from tradition: Handwriting holds cultural and historical significance, and its decline might result in a loss of connection to traditional methods of communication.
 • Dependence on technology: Relying solely on digital tools might create a dependency on technology, leading to potential issues when technology fails or malfunctions.
 • Physical health concerns: Extended use of digital devices for writing may lead to issues like eye strain and musculoskeletal problems.

Sample 

In recent years, there has been a noticeable decline in the practice of handwriting, a shift primarily attributed to the rapid advancement and widespread adoption of digital technology. This transformation, from my perspective, is detrimental. 

The noticeable decline in the practice of handwriting derives from several reasons. Firstly, the surge in digital devices, such as computers, smartphones, and tablets, has rendered typing and digital writing more accessible and practical. These devices offer multifunctional capabilities, providing users with the ability to take notes, compose documents, and communicate seamlessly with others through digital platforms. The speed and ease of typing on keyboards or touchscreens have supplanted the traditional pen-to-paper method, leading to a diminished emphasis on handwriting. Moreover, the efficiency and expediency offered by digital writing are unparalleled. Typing allows for swift note-taking and communication compared to handwriting. The digital format enables effortless editing, sharing, and storing of documents, facilitating enhanced productivity and accessibility.

However, this shift from traditional handwriting to digital methods is not without its downsides. Firstly, over-reliance on digital writing could lead to a decline in handwriting skills among individuals. Handwriting, being a cognitive skill, plays a crucial role in personal expression and cognitive development. Its neglect might potentially hinder individuals’ ability to convey thoughts and ideas effectively through handwritten means. Additionally, the decline in handwriting poses the risk of disconnecting individuals from cultural and historical traditions. Handwriting carries significant cultural value, being a part of our historical heritage. Its decline might result in the loss of connection to traditional communication methods, thereby diminishing the appreciation for handwritten artifacts and historical documents.

In conclusion, the advent of digital technology has revolutionized writing practices, leading to a decline in handwriting skills. The reliance on digital methods risks dissociating individuals from their cultural heritage and might impede personal expression and cognitive development.

Subscribe để mở khóa

Sau khi Subscribe toàn bộ nội dung sẽ được mở ra cho bạn

Loading...

New words

 • Attribute to (v): cho là, quy cho là
  Giải thích: to think that someone or something has a particular quality or feature
  Ví dụ: I wouldn’t dream of attributing such a lack of judgment to you.
 • Detrimental (adj): có hại, gây hại, gây bất lợi
  Giải thích: causing harm or damage
  Ví dụ: This change could be seriously detrimental to the economy.
 • Seamlessly (adv): không gián đoạn, liền mạch
  Giải thích: without any sudden changes, interruptions, or problems
  Ví dụ: She has moved seamlessly from theory to practice.
 • Supplant (v): thay thế
  Giải thích: to replace
  Ví dụ: Printed books will soon be supplanted by e-books.
 • Expediency (n): tính thiết thưc, tính thích hợp
  Giải thích: the situation in which something is helpful or useful in a particular situation, but sometimes not morally acceptable
  Ví dụ: He acted out of expediency, not principle.
 • Unparalleled (adj): không gì bằng
  Giải thích: having no equal; better or greater than any other
  Ví dụ: It was an unparalleled opportunity to develop his career.
 • Pose the risk of (v): gây nguy hiểm cho
  Giải thích: to presenting the potential danger or threat of
  Ví dụ: Engaging in extreme sports poses the risk of injury, requiring participants to take necessary safety precautions.
 • Thereby (adv): bằng cách đó, do đó
  Giải thích: as a result of this action
  Ví dụ: He became a citizen, thereby gaining the right to vote.
 • Artifact (n): đồ tạo tác, cổ vật
  Giải thích: an object, such as a tool, that was made in the past
  Ví dụ: An impressive collection of historical artifacts makes the Maritime Museum a wonderful place to learn about the region’s seafaring history.
 • Impede (v): làm trở ngại, ngăn cản, cản trở
  Giải thích: to make it more difficult for something to happen or more difficult for someone to do something
  Ví dụ: Nothing can impede his progress.

Translation into Vietnamese

Trong những năm gần đây, việc sử dụng chữ viết tay đã có sự suy giảm đáng kể, sự thay đổi chủ yếu là do sự tiến bộ nhanh chóng và việc áp dụng rộng rãi công nghệ kỹ thuật số. Sự chuyển đổi này, theo quan điểm của tôi, là có hại.

Sự suy giảm đáng chú ý trong việc thực hành chữ viết tay xuất phát từ một số lý do. Thứ nhất, sự gia tăng của các thiết bị kỹ thuật số, chẳng hạn như máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng, đã khiến việc đánh máy và viết kỹ thuật số trở nên dễ tiếp cận và thiết thực hơn. Các thiết bị này cung cấp khả năng đa chức năng, cung cấp cho người dùng khả năng ghi chú, soạn tài liệu và giao tiếp liền mạch với người khác thông qua nền tảng kỹ thuật số. Tốc độ và sự dễ dàng khi gõ trên bàn phím hoặc màn hình cảm ứng đã thay thế phương pháp viết trên giấy truyền thống, dẫn đến việc giảm bớt sự chú trọng vào chữ viết tay. Hơn nữa, hiệu quả và tiện ích mà văn bản kỹ thuật số mang lại là vô song. Đánh máy cho phép ghi chú và giao tiếp nhanh hơn so với viết tay. Định dạng kỹ thuật số cho phép chỉnh sửa, chia sẻ và lưu trữ tài liệu dễ dàng, tạo điều kiện nâng cao năng suất và khả năng truy cập.

Tuy nhiên, sự chuyển đổi từ chữ viết tay truyền thống sang phương pháp kỹ thuật số này không phải là không có nhược điểm. Thứ nhất, việc phụ thuộc quá nhiều vào chữ viết kỹ thuật số có thể dẫn đến suy giảm kỹ năng viết tay của các cá nhân. Chữ viết tay, là một kỹ năng nhận thức, đóng một vai trò quan trọng trong việc thể hiện cá nhân và phát triển nhận thức. Việc bỏ qua nó có thể cản trở khả năng truyền đạt suy nghĩ và ý tưởng một cách hiệu quả của các cá nhân thông qua các phương tiện viết tay. Ngoài ra, sự suy giảm chữ viết tay có nguy cơ khiến các cá nhân mất kết nối với các truyền thống văn hóa và lịch sử. Chữ viết tay mang giá trị văn hóa quan trọng, là một phần di sản lịch sử của chúng ta. Sự suy giảm của nó có thể dẫn đến việc mất kết nối với các phương thức giao tiếp truyền thống, từ đó làm giảm sự đánh giá cao đối với các hiện vật viết tay và các tài liệu lịch sử.

Tóm lại, sự ra đời của công nghệ kỹ thuật số đã cách mạng hóa cách viết, dẫn đến sự suy giảm kỹ năng viết tay. Việc phụ thuộc vào các phương pháp kỹ thuật số có nguy cơ khiến các cá nhân tách rời khỏi di sản văn hóa của họ và có thể cản trở sự thể hiện cá nhân cũng như sự phát triển nhận thức.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng