Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 17/2/2024 – Sharing personal information

More people put their personal information online (address, telephone number…) for everyday activities such as socializing on social networks or banking. Do you think it is a positive or negative development?

Bài mẫu

In today’s digital era, the widespread sharing of personal information online has become a common practice among individuals engaging in various activities such as socializing on social networks or conducting financial transactions. I contend that this trend offers both upsides and downsides in equal measure. 

The without-constraint personal information sharing is of benefit. Firstly, it facilitates seamless communication and connectivity with friends, family, and acquaintances. Social networking platforms such as Facebook, Twitter, and Instagram allow users to share updates, photos, and messages instantly, regardless of geographical distance. Similarly, online banking services enable individuals to manage their finances conveniently. Secondly, by sharing personal information online, individuals can engage in vibrant social interactions and collaborations. Social media platforms serve as virtual communities where people with similar interests can connect, share ideas, and engage in discussions. 

However, this development entails several downsides. One of the primary concerns associated with sharing personal information online is the risk to privacy and security. Posting sensitive details such as addresses, phone numbers, and financial information on social media or other websites can make individuals vulnerable to identity theft, fraud, and cyberattacks. Another drawback is the widespread sharing of personal information online has paved the way for targeted advertising, data mining, and manipulation by companies and advertisers. By collecting and analyzing user data, organizations can create personalized advertisements and content designed to influence consumer behavior and preferences. This targeted marketing approach can lead to privacy invasion and exploitation of user information for commercial gain.

To recapitulate, I believe while the sharing of personal information online offers numerous benefits in terms of convenience, connectivity, and socialization, it also comes with inherent risks and challenges.

Subscribe để mở khóa

Sau khi Subscribe toàn bộ nội dung sẽ được mở ra cho bạn

Loading...

Từ vựng tốt trong bài

 • financial transaction (n): giao dịch tài chính
  Giải thích: exchange of monetary assets or instruments between parties.
  Ví dụ: The financial transaction involved transferring funds from one bank account to another.
 • facilitate (v): tạo điều kiện
  Giải thích: to make something possible or easier
  Ví dụ: The current structure does not facilitate efficient work flow.
 • seamless (adj): liền mạch
  Giải thích: happening without any sudden changes, interruption, or difficulty
  Ví dụ: The intention is to achieve a seamless transition with a continuity of management.
 • social interaction (n): tương tác xã hội
  Giải thích: engagement or communication between individuals or groups within society.
  Ví dụ: The social interaction at the party facilitated networking among professionals.
 • vulnerable to (adj): dễ bị tổn thương
  Giải thích: able to be easily physically or mentally hurt, influenced, or attacked
  Ví dụ: Tourists are more vulnerable to attack, because they do not know which areas of the city to avoid.
 • identity theft (n): trộm cắp danh tính
  Giải thích: unauthorized use of someone’s personal information for fraudulent purposes
  Ví dụ: The identity theft resulted in unauthorized purchases being made using the victim’s credit card information.
 • fraud (n): lừa đảo
  Giải thích: the crime of getting money by deceiving people
  Ví dụ: He is fighting extradition to Hong Kong to face trial on fraud charges.
 • cyberattack (n): tấn công mạng
  Giải thích: an illegal attempt to harm someone’s computer system or the information on it, using the internet
  Ví dụ: The company was forced to temporarily suspend its operations after a cyberattack.
 • pave the way (v): mở đường
  Giải thích: to prepare the groundwork or make preparations for something to happen or progress smoothly
  Ví dụ: The government’s investment in infrastructure will pave the way for economic growth in the region.
 • data mining (n): khai thác dữ liệu
  Giải thích: the process of analyzing large sets of data to discover patterns, trends, and insights
  Ví dụ: The company used data mining techniques to identify customer preferences and improve marketing strategies.
 • manipulation (n): sự thao túng, lôi kéo
  Giải thích: controlling someone or something to your own advantage, often unfairly or dishonestly
  Ví dụ: They have been accused of fraud and stock market manipulations.
 • privacy invasion (n): xâm phạm quyền riêng tư
  Giải thích: intrusion into an individual’s personal space or information without consent.
  Ví dụ: The unauthorized access to personal emails by hackers constituted a privacy invasion.
 • exploitation (n): sự khai thác
  Giải thích: the use of something in order to get an advantage from it
  Ví dụ: Britain’s exploitation of its natural gas reserves began after the Second World War.

Lược dịch tiếng Việt

Trong kỷ nguyên kỹ thuật số ngày nay, việc chia sẻ rộng rãi thông tin cá nhân trực tuyến đã trở thành một thói quen phổ biến giữa các cá nhân tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau như giao lưu trên mạng xã hội hoặc thực hiện các giao dịch tài chính. Tôi cho rằng xu hướng này mang lại cả mặt tích cực và mặt tiêu cực ở mức độ ngang nhau.

Việc chia sẻ thông tin cá nhân không bị ràng buộc là có lợi. Thứ nhất, nó tạo điều kiện giao tiếp và kết nối liền mạch với bạn bè, gia đình và người quen. Các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Twitter và Instagram cho phép người dùng chia sẻ thông tin cập nhật, ảnh và tin nhắn ngay lập tức, bất kể khoảng cách địa lý. Tương tự, dịch vụ ngân hàng trực tuyến cho phép các cá nhân quản lý tài chính của mình một cách thuận tiện. Thứ hai, bằng cách chia sẻ thông tin cá nhân trực tuyến, các cá nhân có thể tham gia vào các tương tác và cộng tác xã hội sôi động. Nền tảng truyền thông xã hội đóng vai trò là cộng đồng ảo nơi những người có cùng sở thích có thể kết nối, chia sẻ ý tưởng và tham gia thảo luận.

Tuy nhiên, sự phát triển này kéo theo một số nhược điểm. Một trong những mối quan tâm chính liên quan đến việc chia sẻ thông tin cá nhân trực tuyến là rủi ro đối với quyền riêng tư và bảo mật. Đăng các chi tiết nhạy cảm như địa chỉ, số điện thoại và thông tin tài chính trên mạng xã hội hoặc các trang web khác có thể khiến các cá nhân dễ bị đánh cắp danh tính, lừa đảo và tấn công mạng. Một nhược điểm khác là việc chia sẻ rộng rãi thông tin cá nhân trực tuyến đã mở đường cho các hoạt động quảng cáo có chủ đích, khai thác dữ liệu và thao túng của các công ty và nhà quảng cáo. Bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu người dùng, các tổ chức có thể tạo quảng cáo và nội dung được cá nhân hóa được thiết kế để tác động đến hành vi và sở thích của người tiêu dùng. Cách tiếp cận tiếp thị có mục tiêu này có thể dẫn đến xâm phạm quyền riêng tư và khai thác thông tin người dùng để thu lợi thương mại.

Tóm lại, tôi tin rằng mặc dù việc chia sẻ thông tin cá nhân trực tuyến mang lại nhiều lợi ích về sự thuận tiện, kết nối và xã hội hóa nhưng nó cũng đi kèm với những rủi ro và thách thức cố hữu.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng