Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 17/2/2024 – Mixed charts

The chart and graph below give information about three categories of workers in Australia and the unemployment levels within those groups. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài mẫu

The pie chart provides a breakdown of the Australian workforce based on their birthplace in 2003, while the line graph illustrates the unemployment rates in the country from 1993 to 2003.

It is perceptible that the majority of the labor force in Australia was native. Moreover, there was an overall decline in unemployment levels during the specified period, with the non-English-speaking countries (NESC) group prevailing over the others.

Looking at the workforce origins, Australian-born workers constituted just over three-quarters (76%) of the total workforce. Meanwhile, the non-English speaking countries (NESC) and English-speaking countries (ESC) groups made up minor parts, at 14% and 10% respectively.

In terms of unemployment rates, initially, around 7% of individuals from non-English-speaking countries were jobless. Despite a decrease to approximately 3% by the conclusion of the period, this group consistently had the highest unemployment level. The Australian and ESC categories mirrored the same trend, commencing with around 4% and descending to about 2% and slightly below 2% respectively.

Subscribe để mở khóa

Sau khi Subscribe toàn bộ nội dung sẽ được mở ra cho bạn

Loading...

Từ vựng tốt trong bài

 • perceptible (adj): có thể thấy được
  Giải thích: that can be seen, heard, or noticed
  Ví dụ: The past year has seen a perceptible improvement in working standards.
 • prevailing (adj): phổ biến
  Giải thích: existing in a particular place or at a particular time
  Ví dụ: The bank said it will buy the shares at the prevailing market price.
 • constitute (v): cấu tạo, tạo thành
  Giải thích: to be or be considered as something
  Ví dụ: This latest defeat constitutes a major setback for the Democrats.
 • consistently (adv): liên tục, kiên định
  Giải thích: in a way that does not change
  Ví dụ: The president has consistently denied the rumours.
 • mirror the same trend (v): phản ánh xu hướng tương tự
  Giải thích: to have a similar pattern
  Ví dụ: The sales of product X mirror the same trend as the market demand for it increases steadily.
 • descend (v): đi xuống
  Giải thích: to go or come down
  Ví dụ: The path descended steeply into the valley.

Lược dịch tiếng Việt

Biểu đồ hình tròn cung cấp thông tin chi tiết về lực lượng lao động Úc dựa trên nơi sinh của họ vào năm 2003, trong khi biểu đồ đường minh họa tỷ lệ thất nghiệp ở nước này từ năm 1993 đến năm 2003.

Có thể nhận thấy rằng phần lớn lực lượng lao động ở Úc là người bản xứ. Hơn nữa, tỷ lệ thất nghiệp nhìn chung đã giảm trong khoảng thời gian quy định, trong đó nhóm các quốc gia không nói tiếng Anh (NESC) chiếm ưu thế hơn các quốc gia khác.

Nhìn vào nguồn gốc lực lượng lao động, người lao động gốc Úc chỉ chiếm hơn 3/4 (76%) tổng lực lượng lao động. Trong khi đó, nhóm các quốc gia không nói tiếng Anh (NESC) và các quốc gia nói tiếng Anh (ESC) chỉ chiếm phần nhỏ, lần lượt là 14% và 10%.

Về tỷ lệ thất nghiệp, ban đầu, khoảng 7% cá nhân từ các quốc gia không nói tiếng Anh bị thất nghiệp. Mặc dù đã giảm xuống còn khoảng 3% vào cuối giai đoạn này nhưng nhóm này vẫn luôn có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất. Các danh mục Úc và ESC phản ánh xu hướng tương tự, bắt đầu với khoảng 4% và giảm dần xuống khoảng 2% và dưới 2% một chút.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng