Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 15/6/2023 – Luck in life achievements

Whether or not a person achieves their aims in life is mostly related to luck. To what extent do you agree or disagree?

Brainstorming 

Bài viết thể hiện quan điểm đồng ý một phần: Đồng ý rằng may mắn là 1 yếu tố có thể tác động đến thành công, nhưng không đồng ý rằng đó là yếu tố chính (mostly)

Agreeing with the statement:

 • Chance opportunities: Luck can sometimes present unforeseen opportunities that significantly impact a person’s life trajectory. Serendipitous events or chance encounters might open doors to success that wouldn’t have been accessible otherwise.
 • External circumstances: Factors beyond an individual’s control, such as economic downturns, societal changes, or global events, can heavily influence one’s achievements. In some cases, these circumstances are largely dictated by luck.

Disagreeing with the statement:

 • Hard work and effort: Success often correlates strongly with diligence, perseverance, and effort. Individuals who consistently work hard and exhibit determination are more likely to achieve their goals, irrespective of luck.
 • Personal development: Skills, education, and personal development play crucial roles. Even if luck provides an initial advantage, without the necessary skills and competencies, sustaining success becomes challenging.

Sample 

The relationship between luck and success in an individual’s life is a complex and contentious issue. I partially agree with this view because while luck can create fortuitous opportunities and influence external circumstances, success predominantly stems from one’s diligence, personal development, and strategic efforts.

On the one hand, chance opportunities facilitated by luck can significantly shape an individual’s journey towards success. Serendipitous events or encounters can pave the way for unforeseen advancements, offering opportunities that might not have otherwise presented themselves. For instance, a chance meeting with a potential business partner could lead to a prosperous entrepreneurial venture. Moreover, external circumstances, often beyond an individual’s control, are subject to the whims of luck. Economic fluctuations, societal changes, or global events can drastically impact one’s trajectory. For instance, a booming economy can create more job opportunities, favoring career growth, while a recession may hinder progress. Such circumstances are not within one’s purview, indicating the influence of luck on external conditions.

However, the role of luck in achieving success has limitations. Hard work, determination, and consistent effort are integral components of success, often overshadowing the role of luck. Individuals who exhibit unwavering perseverance and dedication are more likely to accomplish their objectives, regardless of fortuitous circumstances. Moreover, personal development and the acquisition of skills and education play pivotal roles in attaining and sustaining success. Luck might provide an initial advantage, but without the necessary competencies, sustaining progress becomes arduous. Individuals need to continuously develop their skills to adapt to evolving challenges and opportunities.

In conclusion, I believe that while luck can open doors, it is the relentless efforts and personal development that enable individuals to stride through these doors and achieve sustained success in life.

New words

 • Fortuitous (adj): tình cờ, bất ngờ, ngẫu nhiên
  Giải thích: (of something that is to your advantage) not planned, happening by chance
  Ví dụ: A series of fortuitous circumstances advanced her career.
 • External circumstance (n): tình cảnh bên ngoài, hoàn cảnh bên ngoài
  Giải thích: situations or factors that are outside or unrelated to an individual or a situation.
  Ví dụ: Despite facing external circumstances such as economic challenges, she remained determined to pursue her education.
 • Diligence (n): sự siêng năng, sự cần cù
  Giải thích: the quality of working carefully and with a lot of effort
  Ví dụ: The exhibition has been researched with extraordinary diligence.
 • Facilitate (v): làm cho dễ dàng, tạo điều kiện thuận lợi
  Giải thích: to make something possible or easier
  Ví dụ: The new ramp will facilitate the entry of wheelchairs.
 • Serendipitous (adj): may mắn, tình cờ
  Giải thích: happening or found by chance
  Ví dụ: Reading should be an adventure, a personal experience full of serendipitous surprises.
 • Encounter (n): sự gặp phải, sự bắt gặp
  Giải thích: a meeting, especially one that happens by chance
  Ví dụ: Love is some kind of encounter, unable to be waited for or prepared for.
 • Pave the way (v): mở đường, tạo điều kiện cho
  Giải thích: to prepare the path or create favorable conditions for something to happen or succeed.
  Ví dụ: His hard work and dedication paved the way for his successful career in the business world.
 • Prosperous (adj): thịnh vượng
  Giải thích: successful, usually by earning a lot of money
  Ví dụ: In a prosperous country like this, no one should go hungry.
 • Entrepreneurial venture (n): liên dianh
  Giải thích: the establishment of a new commercial business, social business or other such form of businesses.
  Ví dụ: Characteristics of an entrepreneurial venture are limitless and may be at differing levels of complexity.
 • Whims of luck (n): sự may mắn
  Giải thích: unpredictable or capricious nature of luck or fortune.
  Ví dụ: Success in the entertainment industry often depends on the whims of luck, as it involves factors beyond talent and hard work.
 • Hinder (v): cản trở
  Giải thích: to limit the ability of someone to do something, or to limit the development of something
  Ví dụ: Her progress certainly hasn’t been hindered by her lack of experience.
 • Exhibit (v): biểu lộ, tỏ ra
  Giải thích: to show something publicly
  Ví dụ: In the summer the academy will exhibit several prints that are rarely seen.
 • Acquisition (n): sự đạt được, có được, tiếp thu được (đặc biệt là kiến thức, kỹ năng,…)
  Giải thích: the process of getting something
  Ví dụ: The acquisition of huge amounts of data has helped our research enormously.
 • Play pivotal roles in (v): đóng vai trò then chốt trong
  Giải thích: to have a crucial or central role in a particular situation or process.
  Ví dụ: Effective communication plays a pivotal role in building strong relationships within a team
 • Arduous (adj): khó khăn, gian khổ, gian truân
  Giải thích: difficult, needing a lot of effort and energy
  Ví dụ: The work in labs was arduous.

Translation

Mối quan hệ giữa may mắn và thành công trong cuộc đời mỗi cá nhân là một vấn đề phức tạp và gây nhiều tranh cãi. Tôi đồng ý một phần với quan điểm này vì trong khi may mắn có thể tạo ra những cơ hội tình cờ và ảnh hưởng đến hoàn cảnh bên ngoài, thì thành công chủ yếu bắt nguồn từ sự siêng năng, phát triển cá nhân và nỗ lực chiến lược của một người.

Một mặt, những cơ hội tình cờ được tạo điều kiện bởi may mắn có thể định hình đáng kể hành trình hướng tới thành công của một cá nhân. Những sự kiện hoặc cuộc gặp gỡ tình cờ có thể mở đường cho những tiến bộ không lường trước được, mang đến những cơ hội mà lẽ ra chúng không thể có được. Ví dụ, một cuộc gặp gỡ tình cờ với một đối tác kinh doanh tiềm năng có thể dẫn đến một hoạt động liên doanh thịnh vượng. Hơn nữa, những hoàn cảnh bên ngoài, thường nằm ngoài tầm kiểm soát của một cá nhân, lại phụ thuộc vào sự may mắn bất chợt. Những biến động kinh tế, những thay đổi xã hội hoặc các sự kiện toàn cầu có thể tác động mạnh mẽ đến quỹ đạo của một người. Ví dụ, một nền kinh tế đang bùng nổ có thể tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn, tạo điều kiện cho sự phát triển nghề nghiệp, trong khi suy thoái kinh tế có thể cản trở sự tiến bộ. Những hoàn cảnh như vậy không nằm trong tầm nhìn của một người, cho thấy ảnh hưởng của may mắn đối với các điều kiện bên ngoài.

Tuy nhiên, vai trò của may mắn trong việc đạt được thành công cũng có những hạn chế. Làm việc chăm chỉ, quyết tâm và nỗ lực không ngừng là những thành phần không thể thiếu của thành công, thường làm lu mờ vai trò của may mắn. Những cá nhân thể hiện sự kiên trì và cống hiến không ngừng nghỉ có nhiều khả năng đạt được mục tiêu của mình hơn, bất kể hoàn cảnh ngẫu nhiên nào. Hơn nữa, sự phát triển cá nhân, tiếp thu các kỹ năng và trình độ học vấn đóng vai trò then chốt trong việc đạt được và duy trì thành công. May mắn có thể mang lại lợi thế ban đầu, nhưng nếu không có những năng lực cần thiết thì việc duy trì sự tiến bộ sẽ trở nên khó khăn. Các cá nhân cần liên tục phát triển các kỹ năng của mình để thích ứng với những thách thức và cơ hội ngày càng tăng.

Tóm lại, tôi tin rằng mặc dù may mắn có thể mở ra những cánh cửa nhưng chính những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự phát triển cá nhân mới giúp các cá nhân có thể bước qua những cánh cửa này và đạt được thành công bền vững trong cuộc sống.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng