Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 15/4/2023 – The responsibility of schools

It is the responsibility of schools to teach children good behavior in addition to providing formal education. To what extent do you agree or disagree?

Bài mẫu

In modern society, the role of schools extends beyond traditional academic instruction. There is an ongoing debate regarding whether schools should solely focus on formal education or also take on the responsibility of teaching good behavior. In my opinion, while the primary function of schools is to provide formal education, teaching good behavior should be an integral part of the educational curriculum.

Proponents of emphasizing formal education in schools contend that the primary role of educational institutions is to provide academic knowledge. These advocates believe that schools should concentrate solely on subjects such as mathematics, science, languages, and other formal disciplines. The pressure to excel in academic performance is intense, leaving limited time for non-academic pursuits. Additionally, they emphasize that parents and families bear the primary responsibility for instilling good behavior and values in children.

Conversely, advocates for teaching good behavior in schools stress the importance of holistic education. They believe that schools serve as crucial environments for fostering social and moral development. Teaching good behavior, in their view, involves instilling virtues such as respect, empathy, discipline, and teamwork among students. Proponents argue that schools should not only aim to create proficient scholars but also responsible citizens capable of navigating the complexities of the world. Furthermore, in an increasingly diverse and interconnected world, schools play a pivotal role in promoting tolerance, inclusivity, and social responsibility.

In conclusion, I hold a balanced view towards this debate. Schools should adopt a balanced approach by imparting formal education while also instilling values and fostering good conduct. Striking this balance prepares students not only for academic success but also equips them to become responsible and empathetic members of society.

Từ vựng tốt trong bài

 • Take on the responsibility (v): đảm nhận trách nhiệm
  Giải thích: to accept or assume responsibility for a task, duty, or obligation.
  Ví dụ: She decided to take on the responsibility of organizing the event and ensuring its success.
 • Excel in (v): vượt trội hơn
  Giải thích: to be extremely good at something
  Ví dụ: Rebecca always excelled in languages at school.
 • Bear the primary responsibility for (v): chịu trách nhiệm chính
  Giải thích: to accept the main or primary responsibility for a task, duty, or obligation.
  Ví dụ: As the project manager, he had to bear the primary responsibility for the successful completion of the project.
 • Moral development (n): phát triển đạo đức
  Giải thích: the process of acquiring and internalizing moral principles and values.
  Ví dụ: Education plays a crucial role in moral development, shaping individuals’ ethical perspectives and decision-making.
 • Virtue (n): đức hạnh (xuất sắc về mặt đạo đức), đức tính tốt, thói quen tốt
  Giải thích: a good moral quality in a person, or the general quality of being morally good
  Ví dụ: Courtesy is the inseparable companion of virtue.
 • Play a pivotal role in (v): đóng vai trò then chốt trong
  Giải thích: to have a crucial or central role in a particular situation or process.
  Ví dụ: Effective communication plays a pivotal role in building strong relationships within a team.
 • Inclusivity (n): sự bao gồm, sự hoà nhập
  Giải thích: the fact of including all types of people, things or ideas and treating them all fairly and equally
  Ví dụ: The candidate said she believed in inclusivity and she valued the city’s gay community.

Lược dịch tiếng Việt

Trong xã hội hiện đại, vai trò của trường học không chỉ giới hạn trong việc hướng dẫn kiến thức học thuật truyền thống. Có một cuộc tranh luận đang diễn ra về việc liệu trường học có nên chỉ tập trung vào giáo dục chính quy hay đảm nhận trách nhiệm giảng dạy đạo đức tốt. Theo quan điểm của tôi, trong khi chức năng chính của trường học là cung cấp giáo dục hình thức, việc giảng dạy đạo đức tốt nên là một phần không thể thiếu của chương trình giáo dục.

Những người ủng hộ việc tập trung vào giáo dục hình thức tại trường học cho rằng vai trò chính của các cơ sở giáo dục là cung cấp kiến thức học thuật. Những người ủng hộ này tin rằng trường học chỉ nên tập trung vào các môn học như toán, khoa học, ngôn ngữ và các môn học chính thức khác. Áp lực để xuất sắc trong việc học thuật là lớn, để lại ít thời gian cho các hoạt động không học thuật. Ngoài ra, họ nhấn mạnh rằng cha mẹ và gia đình chịu trách nhiệm chính trong việc truyền đạt những hành vi và giá trị tốt cho trẻ.

Ngược lại, những người ủng hộ việc dạy hành vi tốt trong trường học nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục toàn diện. Họ tin rằng trường học đóng vai trò là môi trường quan trọng để thúc đẩy sự phát triển xã hội và đạo đức. Theo quan điểm của họ, việc dạy hành vi tốt bao gồm việc thấm nhuần các đức tính như tôn trọng, đồng cảm, kỷ luật và tinh thần đồng đội giữa các học sinh. Những người ủng hộ lập luận rằng trường học không chỉ nhằm mục đích tạo ra những học giả thành thạo mà còn phải là những công dân có trách nhiệm, có khả năng giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới. Hơn nữa, trong một thế giới ngày càng đa dạng và kết nối với nhau, trường học đóng một vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự khoan dung, hòa nhập và trách nhiệm xã hội.

Tóm lại, tôi có quan điểm công bằng đối với cuộc tranh luận này. Các trường học nên áp dụng cách tiếp cận cân bằng bằng cách truyền đạt giáo dục chính quy đồng thời thấm nhuần các giá trị và thúc đẩy hành vi tốt. Việc duy trì sự cân bằng này chuẩn bị cho học sinh không chỉ để đạt được thành công học thuật mà còn trang bị họ trở thành thành viên xã hội trách nhiệm và thông cảm.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng