Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 12/1/2023 – Old buildings

Some people believe that certain old buildings should be preserved more than others. What types of old buildings should be preserved? Do you think the advantages of preserving old buildings outweigh the disadvantages?

Bài mẫu

Preserving historic buildings is a subject that often raises discussions about which types of structures should be conserved and whether the benefits of preservation outweigh the drawbacks. From my perspective, buildings with significant historical, cultural, or architectural value should be prioritized for preservation, and the advantages of maintaining these structures surpass any potential disadvantages.

Firstly, historic buildings hold substantial cultural significance, represent a nation’s heritage, and contribute to its identity and pride. Preserving such sites allows future generations to connect with their roots, fostering a sense of belonging and cultural continuity. For instance, districts with well-preserved colonial-era houses or medieval townships encapsulate the architectural styles and social dynamics prevalent in specific historical periods. Additionally, historical residential quarters often become cultural hubs, hosting events, festivals, or cultural activities, further emphasizing their importance in preserving cultural continuity.  

Some argue that preserving old buildings might have disadvantages. Maintenance costs for historical structures can be high, requiring significant financial investments from governments or private entities. However, I believe the preservation of old buildings offers more advantages. These structures often attract tourists, contributing significantly to the tourism industry and local economies. Visitors are drawn to historical sites, boosting businesses in the surrounding areas like restaurants, hotels, and souvenir shops. Furthermore, preserving old buildings promotes architectural diversity, offering contrasts to modern constructions and creating aesthetically pleasing cityscapes that appeal to residents and tourists alike.  

In conclusion, I opine that buildings of historical, cultural, or architectural significance should be preserved. The advantages of conserving historic buildings far outweigh the drawbacks. By safeguarding these structures, societies maintain links to their past, stimulate tourism, preserve architectural diversity, and foster a sense of cultural identity, exceeding the financial challenges. 

Từ vựng tốt trong bài

 • Surpass (v): vượt qua
  Giải thích: to do or be better than
  Ví dụ: His time for the 100 metres surpassed the previous world record by one hundredth of a second.
 • Root (n): nguồn cội, nguồn gốc
  Giải thích: origins
  Ví dụ: After 20 years in America, I still feel my roots are in England.
 • A sense of belonging (n): cảm giác thuộc về
  Giải thích: the feeling of being accepted, included, and connected within a particular group or community.
  Ví dụ: Joining a local book club gave her a sense of belonging, as she shared her passion for literature with like-minded individuals.
 • Cultural continuity (n): sự tiếp nối văn hoá
  Giải thích: the preservation and transmission of cultural traditions, values, and practices across generations.
  Ví dụ: Traditional ceremonies and festivals play a crucial role in maintaining cultural continuity, ensuring that customs and rituals are passed down to future generations.
 • Medieval (adj): thuộc thời kì Trung Cổ
  Giải thích: related to the Middle Ages (= the period in European history from about AD 600 to AD 1500)
  Ví dụ: He plans to do a research about medieval architecture
 • Encapsulate (v): tóm lược, gói gọn
  Giải thích: to express or show the most important facts about something
  Ví dụ: It was very difficult to encapsulate the story of the revolution in a single one-hour documentary.
 • Social dynamics (n): động lực xã hội
  Giải thích: the behavior of groups that results from the interactions of individual group members as well to the study of the relationship between individual interactions and group level behaviors.
  Ví dụ: Social dynamics in the workplace can influence teamwork, communication, and overall organizational culture.
 • Quarter (n): nhà
  Giải thích: an area of a town where a particular group of people live or work or where a particular activity happens
  Ví dụ: This is the bustling commercial quarter of the city.
 • Cultural hubs (n): trung tâm văn hoá
  Giải thích: places or communities known for their significant cultural activities, events, and contributions.
  Ví dụ: Paris and New York are recognized as cultural hubs, hosting diverse art exhibitions, performances, and literary events.The investm
 • Maintenance costs (n): chi phí bảo dưỡng
  Giải thích: the expenses associated with keeping something in good condition or preserving its functionality.
  Ví dụ: The maintenance costs of the old building increased as it required regular repairs and upgrades to ensure safety and efficiency.
 • Be drawn to (adj): bị thu hút bởi
  Giải thích: to feel a strong attraction or interest towards something or someone.
  Ví dụ: She was drawn to the serene beauty of the coastal landscape, prompting her to visit the beach regularly.
 •  Aesthetically pleasing (adj): đẹp về mặt thẩm mỹ
  Giải thích: having qualities that are visually pleasing and artistically appealing.
  Ví dụ: The modern architecture of the museum is aesthetically pleasing, blending seamlessly with the surrounding natural landscape.
 • Appeal to (v): lôi cuốn, hấp dẫn
  Giải thích: to be interesting or attractive
  Ví dụ: It’s a programme designed to appeal mainly to 16 to 25-year-olds.
 • Cultural identity (n): bản sắc văn hoá
  Giải thích: the distinct identities of people or groups in cultural or subcultural categories and social groups
  Ví dụ: The celebration of traditional festivals helps individuals maintain and express their cultural identity within a diverse society.

Lược dịch tiếng Việt

Bảo tồn các tòa nhà lịch sử là đề tài thường gây tranh cãi về loại công trình nào cần được bảo tồn và liệu lợi ích của việc bảo tồn có lớn hơn những hạn chế hay không. Theo quan điểm của tôi, các tòa nhà có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc kiến trúc quan trọng cần được ưu tiên bảo tồn và lợi ích của việc duy trì các cấu trúc này sẽ vượt qua mọi bất lợi tiềm ẩn.

Thứ nhất, các tòa nhà lịch sử có ý nghĩa văn hóa quan trọng, đại diện cho di sản của một quốc gia và góp phần tạo nên bản sắc và niềm tự hào của quốc gia đó. Việc bảo tồn những địa điểm như vậy cho phép các thế hệ tương lai kết nối với cội nguồn của họ, nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc và tính kế thừa về văn hóaVí dụ, các khu vực với những ngôi nhà thuộc kỷ thuộc thời thuộc địa hoặc các thị trấn thời Trung Cổ giữ lại phong cách kiến trúc và động lực xã hội phổ biến trong các giai đoạn lịch sử cụ thể. Ngoài ra, các khu dân cư lịch sử thường trở thành trung tâm văn hóa, tổ chức các sự kiện, lễ hội hoặc hoạt động văn hóa, càng nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng trong việc bảo tồn tính kế thừa văn hóa.

Một số người cho rằng việc bảo tồn các tòa nhà cũ có thể có những bất lợi. Chi phí bảo trì các công trình kiến trúc lịch sử có thể cao, đòi hỏi sự đầu tư tài chính đáng kể từ chính phủ hoặc các tổ chức tư nhân. Tuy nhiên, tôi tin rằng việc bảo tồn các tòa nhà cũ mang lại nhiều lợi ích hơn. Những công trình này thường thu hút khách du lịch, đóng góp đáng kể cho ngành du lịch và nền kinh tế địa phương. Du khách bị thu hút bởi các di tích lịch sử, thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở các khu vực xung quanh như nhà hàng, khách sạn và cửa hàng lưu niệm. Hơn nữa, việc bảo tồn các tòa nhà cũ sẽ thúc đẩy sự đa dạng về kiến trúc, mang lại sự tương phản với các công trình hiện đại và tạo ra cảnh quan thành phố đẹp mắt về mặt thẩm mỹ, thu hút cả người dân cũng như khách du lịch.

Tóm lại, tôi cho rằng các tòa nhà có ý nghĩa lịch sử, văn hóa hoặc kiến trúc cần được bảo tồn. Những lợi thế của việc bảo tồn các tòa nhà lịch sử vượt xa những hạn chế. Bằng cách bảo vệ các cấu trúc này, các xã hội duy trì mối liên hệ với quá khứ, kích thích du lịch, bảo tồn sự đa dạng về kiến trúc và nuôi dưỡng ý thức về bản sắc văn hóa, vượt qua những thách thức tài chính.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng