Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 12/1/2023 – Bar chart about teaching hours

The graph below shows the hours of teaching per year done by each teacher in four different countries in 2001.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Bài mẫu

The bar chart delineates a comparison of the average working hours among elementary, middle, and high school teachers across four distinct countries in 2001. 

Notably, it is evident that teachers in the USA dedicated longer hours to work than their counterparts. Additionally, the working hours of high school teachers exceeded those at primary and lower secondary levels.

At the primary school level, teachers in the USA logged approximately 750 hours, surpassing Spain’s working hours by a notable margin of 100. Meanwhile, Japan and Iceland registered slightly lower working durations, approximately 600 and 580 hours, respectively. Moving to the lower secondary school level, teachers in the USA experienced a considerable increase of around 250 hours compared to primary educators. Spain demonstrated a moderate rise of 100 hours, while Japan and Iceland showcased marginal differences, with an increase of approximately 50 hours or less.

Examining the upper secondary school teachers’ workload, the USA maintained the highest working hours, totaling just under 1200 hours, while Japan recorded the lowest at 700 hours. Teachers in Spain and Iceland reported similar working durations, at approximately 900 hours each.

Từ vựng tốt trong bài

 • Counterparts (n): bên tương ứng, người đồng cấp, đối tác
  Giải thích: a person or thing that has the same purpose as another one in a different place or organization
  Ví dụ: The Foreign Minister held talks with his Chinese counterpart about free trade agreement.
 • Exceed (v): vượt qua
  Giải thích: to be greater than a number or amount, or to go past an allowed limit
  Ví dụ: Light industry continued to exceed heavy industry in value of output
 • Log (v): đạt được, giải thích
  Giải thích: to officially record something
  Ví dụ: The Better Business Bureau has logged more than 90 complaints.
 • A notable margin (n): sự chênh lệch đáng chú ý
  Giải thích: a significant or noticeable difference or gap.
 • Ví dụ: The team won the championship with a notable margin, outscoring their opponents by a wide margin of 20 points.
 • Working durations (n): thời gian làm việc
  Giải thích: the amount of time spent working on tasks or in employment.
  Ví dụ: The employees reported their working durations, indicating the hours devoted to various projects throughout the week.
 • Showcase marginal differences (v): có sự khác biệt nhỏ
  Giải thích: to display slight or minimal distinctions.
 • Ví dụ: The graphs were designed to showcase marginal differences in performance between the two product versions.

Lược dịch tiếng Việt

Biểu đồ cột mô tả sự so sánh về số giờ làm việc trung bình của giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở bốn quốc gia khác nhau vào năm 2001.

Đáng chú ý, rõ ràng là giáo viên ở Mỹ dành nhiều thời gian làm việc hơn so với các đồng nghiệp. Ngoài ra, số giờ làm việc của giáo viên trung học phổ thông đã vượt quá thời gian làm việc của giáo viên tiểu học và trung học cơ sở.

Ở cấp tiểu học, giáo viên ở Hoa Kỳ làm việc khoảng 750 giờ, vượt qua số giờ làm việc của Tây Ban Nha với mức chênh lệch đáng chú ý là 100. Trong khi đó, Nhật Bản và Iceland đăng ký thời lượng làm việc thấp hơn một chút, lần lượt khoảng 600 và 580 giờ. Khi chuyển sang cấp trung học cơ sở, giáo viên ở Mỹ đã tăng đáng kể khoảng 250 giờ so với giáo viên tiểu học. Tây Ban Nha cho thấy mức tăng vừa phải là 100 giờ, trong khi Nhật Bản và Iceland có sự khác biệt nhỏ, với mức tăng khoảng 50 giờ hoặc ít hơn.

Xem xét khối lượng công việc của giáo viên trung học phổ thông, Hoa Kỳ duy trì số giờ làm việc cao nhất, tổng cộng chỉ dưới 1200 giờ, trong khi Nhật Bản ghi nhận mức thấp nhất với 700 giờ. Giáo viên ở Tây Ban Nha và Iceland cho biết thời gian làm việc tương tự nhau, mỗi giáo viên khoảng 900 giờ.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng