Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 11/5/2023 – Advertising

Advertising is becoming more and more common in everyday life. Is this a positive or negative development?

Brainstorming 

Positive aspects of increasing advertising:

 • Information dissemination: Advertising often serves as a tool for informing consumers about new products, services, and innovations in the market → make informed purchasing decisions. 
 • Economic growth: Advertising fuels the economy by promoting sales, encouraging consumer spending, and generating revenue for businesses.
 • Job creation: The proliferation of advertising leads to job opportunities in marketing, design, copywriting, and related industries, contributing to employment rates.

Negative aspects of increasing advertising:

 • Manipulation and deceit: Advertisements often utilize persuasive techniques that may mislead consumers or manipulate their choices.
 • Consumerism and materialism: Excessive advertising can promote materialistic attitudes, fostering a culture of consumption over need.
 • Psychological impacts: Unchecked advertising might contribute to stress, anxiety, or dissatisfaction by perpetuating unrealistic ideals or standards.

Sample 

Advertising is an omnipresent element in modern society, offering various advantages while also raising concerns about its pervasive nature and potential negative impacts. This essay will discuss the positive aspects of increasing advertising and job creation, as well as its negative facets.

On the one hand, I contend that the omnipresence of advertisements is of benefit. One of the primary positive aspects of heightened advertising is its role in disseminating information. Advertisements serve as a crucial tool for informing consumers about new products, services, and technological innovations, aiding individuals in making informed purchasing decisions. For instance, advertising campaigns often showcase features and benefits of products, empowering consumers to select goods that cater to their needs and preferences. Moreover, advertising contributes significantly to economic growth by stimulating sales and encouraging consumer spending. By promoting goods and services, advertisements create market demand, which, in turn, generates revenue for businesses. 

However, I argue that the surge in advertising also brings certain negative consequences. Firstly, advertisements often employ persuasive techniques that might mislead consumers or manipulate their choices, leading to deceptive practices in marketing strategies. This can result in consumers making decisions based on false or exaggerated claims presented in advertisements. Furthermore, an excessive amount of advertising can foster materialistic attitudes, promoting a culture of consumption over necessity. Continuous exposure to advertisements that promote an idealized lifestyle could encourage consumers to prioritize possessions over essential needs, contributing to unsustainable consumption patterns.

In conclusion, I think the inundation of advertisements of many forms is a double-edged sword. While advertising plays a pivotal role in disseminating information and fostering economic growth, its extensive presence raises concerns about manipulation and consumerism. 

Subscribe để mở khóa

Sau khi Subscribe toàn bộ nội dung sẽ được mở ra cho bạn

Loading...

New words

 • Omnipresent (adj): có mặt khắp mọi nơi, hiện diện khắp nơi
  Giải thích: present or having an effect everywhere at the same time
  Ví dụ: The singer became an omnipresent icon of style and beauty.
 • Raise concerns about (v): đặt ra lo ngại về
  Giải thích: to express worries or doubts about something
  Ví dụ: The recent data breaches have raised concerns about the security of personal information stored online.
 • Pervasive (adj): lan toả, lan tràn khắp nơi
  Giải thích: present or noticeable in every part of a thing or place
  Ví dụ: The damp smell is pervasive in his room.
 • Disseminate information (v): phổ biến thông tin
  Giải thích: to spread or distribute information widely.
  Ví dụ: Social media platforms are powerful tools to disseminate information quickly to a global audience.
 • Making informed decisions  (v): ra quyết định sáng suốt về
  Giải thích: to decide based on well-informed and knowledgeable choices.
  Ví dụ: It’s crucial to make informed decisions about investments by thoroughly researching market trends and financial indicators.
 • Empower sb to do sth (v): cho quyền, trao quyền cho ai làm gì
  Giải thích: to give someone official authority or the freedom to do something
  Ví dụ: This amendment empowers the president to declare an emergency for a wide range of reasons
 • Cater to (v): phục vụ, đáp ứng
  Giải thích: to satisfy a need or to provide what is wanted or needed by a particular person or group
  Ví dụ: Internet shopping caters to every conceivable need.
 • Manipulate (v): thao túng, lôi kéo
  Giải thích: to control something or someone to your advantage, often unfairly or dishonestly
  Ví dụ: Throughout her career she has very successfully manipulated the media.
 • Deceptive (adj): lừa dối, dễ làm cho lầm lẫn
  Giải thích: making you believe something that is not true
  Ví dụ: It’s deceptive – from the outside the building looks small, but inside it’s very big.
 • Materialistic attitudes (n): thái độ vật chất
  Giải thích: a focus on material possessions and wealth as a measure of success or happiness.
  Ví dụ: The society’s materialistic attitudes are evident in the pursuit of luxury goods and the constant desire for wealth accumulation.
 • Inundation (n): lượng lớn
  Giải thích: a large number of people or things that arrive somewhere like a flood, and are difficult to deal with
  Ví dụ: The town is preparing for the annual inundation of tourists.

Translation

Quảng cáo là một yếu tố có mặt khắp nơi trong xã hội hiện đại, mang lại nhiều lợi ích khác nhau, đồng thời gây lo ngại về tính chất lan tỏa và những tác động tiêu cực tiềm ẩn của nó. Bài viết này sẽ thảo luận về những khía cạnh tích cực của việc tăng cường quảng cáo và tạo việc làm, cũng như những mặt tiêu cực của nó.

Một mặt, tôi cho rằng sự hiện diện khắp nơi của quảng cáo là có lợi. Một trong những khía cạnh tích cực chính của quảng cáo nâng cao là vai trò của nó trong việc phổ biến thông tin. Quảng cáo đóng vai trò là công cụ quan trọng để thông báo cho người tiêu dùng về các sản phẩm, dịch vụ mới và đổi mới công nghệ, hỗ trợ các cá nhân đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt. Ví dụ: các chiến dịch quảng cáo thường giới thiệu các tính năng và lợi ích của sản phẩm, giúp người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa đáp ứng nhu cầu và sở thích của họ. Hơn nữa, quảng cáo góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế bằng cách kích thích doanh số bán hàng và khuyến khích chi tiêu của người tiêu dùng. Bằng cách quảng bá hàng hóa và dịch vụ, quảng cáo tạo ra nhu cầu thị trường, từ đó tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tôi cho rằng việc quảng cáo tràn lan cũng mang lại những hệ quả tiêu cực nhất định. Thứ nhất, quảng cáo thường sử dụng các kỹ thuật thuyết phục có thể đánh lừa người tiêu dùng hoặc thao túng sự lựa chọn của họ, dẫn đến các hành vi lừa đảo trong chiến lược tiếp thị. Điều này có thể dẫn đến việc người tiêu dùng đưa ra quyết định dựa trên những tuyên bố sai lệch hoặc phóng đại được trình bày trong quảng cáo. Hơn nữa, quảng cáo quá nhiều có thể thúc đẩy thái độ vật chất, thúc đẩy văn hóa tiêu dùng quá mức cần thiết. Việc tiếp xúc liên tục với các quảng cáo thúc đẩy lối sống lý tưởng hóa có thể khuyến khích người tiêu dùng ưu tiên sở hữu hơn các nhu cầu thiết yếu, góp phần tạo ra mô hình tiêu dùng không bền vững.

Tóm lại, tôi cho rằng việc tràn ngập quảng cáo dưới nhiều hình thức là con dao hai lưỡi. Mặc dù quảng cáo đóng vai trò then chốt trong việc phổ biến thông tin và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng sự hiện diện rộng rãi của nó làm dấy lên mối lo ngại về sự thao túng và chủ nghĩa tiêu dùng.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng