Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 11/5/2023 – Number of people per UK household

The chart below compares the number of people per household* by percentage in the UK in 1981 and 2001.

Bài mẫu

The stacked bar charts delineate the composition of households in the UK during two distinct years: 1981 and 2001.

Overall, the UK preferred a smaller family size. Throughout both years, households comprising 2 individuals were the most prevalent, while those with 6 members were the least common.

Regarding the escalating trend, 2-person households consistently held the highest percentage, commencing at 31% and experiencing a marginal rise of 3% by the conclusion of the period. A comparable albeit more pronounced upward shift was noticeable in the proportion of the smallest-sized households (1 person), advancing from 17% initially to slightly over 25% by the terminal year.

Conversely, a declining trajectory was evident in households with 3 and 4 inhabitants, both experiencing a reduction from 20% and 18% in 1981 to 17% and 15% respectively by 2001. Similarly, households with 5 and 6 occupants also followed decreasing trends, albeit at slower rates. While the former decreased from 8% to 6% by 2001, the latter consistently demonstrated the lowest representation, plummeting from 6% to a mere 2% over the same period.

Từ vựng tốt trong bài

 • Composition  (n): the mixture of things or people that are combined to form something
  Giải thích: something that a person has created or written, esp. a text, a work of art, or a piece of music, or the act of creating or writing something
  Ví dụ: Chemistry is the study of the composition, structure, properties, and transformation of matter.
 • Escalate  (v): leo thang
  Giải thích: to become or make something become greater or more serious
  Ví dụ:  Gas prices usually escalate during the summer.
 • Experience a marginal rise  (v): trải qua sự tăng nhỏ
  Giải thích: to undergo a slight increase
  Ví dụ:  The company experienced a marginal rise in sales during the holiday season.
 • Albeit  (conjunction): mặc dù
  Giải thích: although
  Ví dụ:  The evening was very pleasant, albeit a little quiet.
 • Occupant  (n): người cư trú
  Giải thích: a person who lives or works in a room or building
  Ví dụ: The previous occupants were an Italian family.
 • Plummet  (v): lao thẳng xuống, rơi thẳng xuống, tụt xuống
  Giải thích: to fall very quickly and suddenly
  Ví dụ:  Several large rocks were sent plummeting down the mountain.

Lược dịch tiếng Việt

Biểu đồ cột chồng mô tả thành phần hộ gia đình ở Anh trong hai năm riêng biệt: 1981 và 2001.

Nhìn chung, Vương quốc Anh ưa thích quy mô gia đình nhỏ hơn. Trong cả hai năm, những hộ có 2 người là phổ biến nhất, trong khi những hộ có 6 thành viên là ít phổ biến nhất.

Về xu hướng leo thang, các hộ gia đình có 2 người liên tục giữ tỷ lệ cao nhất, bắt đầu ở mức 31% và tăng nhẹ 3% vào cuối giai đoạn này. Một sự thay đổi đi lên tương đương nhưng rõ ràng hơn là đáng chú ý ở tỷ lệ hộ gia đình có quy mô nhỏ nhất (1 người), tăng từ 17% ban đầu lên hơn 25% một chút vào năm cuối.

Ngược lại, quỹ đạo giảm dần thể hiện rõ ở các hộ gia đình có 3 và 4 người, cả hai đều giảm từ 20% và 18% năm 1981 xuống còn 17% và 15% vào năm 2001. Tương tự, các hộ gia đình có 5 và 6 người cũng có xu hướng giảm dần, mặc dù với tốc độ chậm hơn. Trong khi tỷ lệ của hộ gia đình có 5 người giảm từ 8% xuống 6% vào năm 2001, tỷ lệ của hộ gia đình có 6 người luôn thể hiện tỷ lệ thấp nhất, giảm từ 6% xuống chỉ còn 2% trong cùng một khoảng thời gian.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng