Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 11/2/2023 – Economic Weath and Citizen Satisfaction

Some experts believe that when a country is already rich, any additional increase in economic wealth does not make its citizens any more satisfied. To what extent do you agree or disagree?

Bài mẫu tham khảo

The correlation between a nation’s economic prosperity and the contentment of its citizens has long been a subject of debate among experts. Some argue that once a country achieves a certain level of affluence, further economic growth does not proportionately contribute to the well-being of its inhabitants. I strongly agree with this statement. 

Once a certain level of affluence is reached, the benefits stemming from increased wealth showcase diminishing returns in terms of enhancing individual well-being. In developed countries where basic needs such as food, shelter, and healthcare are generally met, increasingly nutritious dishes, more spacious accommodations, and personalized healthcare treatments do not bring extraordinary experiences. This illustrates that in affluent societies where basic needs are largely fulfilled, the correlation between additional economic wealth and increased citizen satisfaction tends to weaken.

Furthermore, an individual’s contentment is shaped by a myriad of factors extending beyond economic wealth. While financial prosperity is one aspect, elements such as social connections, access to quality healthcare, a harmonious work-life balance, and opportunities for education stand as crucial determinants of an individual’s happiness. However, the pursuit of increased wealth sometimes entails inherent trade-offs. Take Japan, a highly developed nation, for example. Despite its economic prosperity, the nation’s citizens often experience immense work-related stress due to long working hours, which adversely affects their quality of life and contentment levels.

In conclusion, I think additional economic wealth in already affluent countries may not substantially elevate individual satisfaction because they are already having an excellent living standard, and economic wealth may not be the sole determinant of individual satisfaction.

Từ vựng tốt trong bài

 • Prosperity (n): sự thịnh vượng
  Giải thích: the state of being successful and having a lot of money
  Ví dụ: A country’s future prosperity depends, to an extent, upon the quality of education of its people.
 • Contentment (n): sự vui vẻ, sự thỏa mãn, sự mãn nguyện
  Giải thích: happiness and satisfaction, often because you have everything you need
  Ví dụ: They finally found contentment in living a simple life.
 • Proportionately (adv): tương xứng
  Giải thích: in a way that keeps the same relationship between numbers or amounts; as a proportion
  Ví dụ: The actuarial literature suggests that sales commissions should be set more or less proportionately to profit targets
 • Stem from (v): bắt đầu từ
  Giải thích: to start or develop as the result of something
  Ví dụ: Their disagreement stemmed from a misunderstanding.
 • Showcase (v): thể hiệnm trưng bày
  Giải thích: to show the best qualities or parts of something
  Ví dụ: The main aim of the exhibition is to showcase British design.
 • Determinant (n): yếu tố quyết định
  Giải thích: something that controls or affects what happens in a particular situation
  Ví dụ: Interest rates are known as a major determinant of currency trends.
 • Entail (v): bao gồm
  Giải thích: to make something necessary, or to involve something
  Ví dụ: Such a large investment inevitably entails some risk.
 • Elevate (v): làm phấn khởi, phấn chấn
  Giải thích: to raise something or lift something up
  Ví dụ: The morning air elevated us.

Lược dịch tiếng Việt

Mối tương quan giữa sự thịnh vượng kinh tế của một quốc gia và sự hài lòng của người dân từ lâu đã là chủ đề tranh luận giữa các chuyên gia. Một số người lập luận rằng một khi một quốc gia đạt được một mức độ sung túc nhất định, tăng trưởng kinh tế hơn nữa sẽ không đóng góp tương xứng vào phúc lợi của người dân. Tôi rất đồng ý với tuyên bố này.

Khi đã đạt đến một mức độ sung túc nhất định, những lợi ích bắt nguồn từ sự giàu có ngày càng tăng sẽ cho thấy lợi nhuận giảm dần về mặt nâng cao phúc lợi cá nhân. Ở các nước phát triển, nơi thường đáp ứng các nhu cầu cơ bản như thực phẩm, chỗ ở và chăm sóc sức khỏe, các món ăn ngày càng bổ dưỡng, chỗ ở rộng rãi hơn và các phương pháp điều trị chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa không mang lại những trải nghiệm đặc biệt. Điều này chỉ ra rằng trong các xã hội giàu có nơi nhu cầu cơ bản đã được đáp ứng đầy đủ, mối liên hệ giữa tài sản kinh tế bổ sung và sự hài lòng của công dân có xu hướng suy giảm.

Hơn nữa, sự hài lòng của một cá nhân được hình thành bởi vô số yếu tố vượt ra ngoài sự giàu có về kinh tế. Mặc dù sự thịnh vượng về tài chính chỉ là một khía cạnh, nhưng các yếu tố như kết nối xã hội, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, sự cân bằng hài hòa giữa công việc và cuộc sống và cơ hội học tập lại là những yếu tố quan trọng quyết định hạnh phúc của một cá nhân. Tuy nhiên, việc theo đuổi sự gia tăng về tài chính đôi khi đòi hỏi sự đánh đổi cố hữu. Lấy ví dụ như Nhật Bản, một quốc gia phát triển mạnh mẽ. Bất chấp sự thịnh vượng về kinh tế, người dân quốc gia này thường phải chịu áp lực to lớn liên quan đến công việc do thời gian làm việc kéo dài, điều này ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống và mức độ hài lòng của họ.

Tóm lại, tôi nghĩ rằng sự giàu có về kinh tế tăng thêm ở các nước vốn đã giàu có có thể không nâng cao đáng kể sự hài lòng của cá nhân bởi vì họ đã có mức sống tuyệt vời và sự giàu có về kinh tế có thể không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự hài lòng của cá nhân.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng