Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 11/2/2023 – Bar chart

The World Health Organization recommends that people should eat five or more portions of fruit and vegetables per day. The bar chart shows the percentage of males and females in the UK by age group in 2006.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài mẫu

The provided chart delineates the proportions of males and females in the UK adhering to the World Health Organisation’s (WHO) guideline of consuming five or more servings of fruits and vegetables per day across various age brackets in 2006.

Overall, a greater proportion of females across all age categories adhered to the recommended daily intake of five or more portions of fruits and vegetables. Additionally, the 55-64 age bracket recorded the highest percentages for both genders complying with the WHO’s guidelines for fruit and vegetable consumption.

The age group of 19-24 years reported the lowest adherence to the recommended fruit and vegetable intake, with 16% for females and 15% for males. Compliance rates consistently escalated in each subsequent age category until reaching a peak in the 55-64 age group.

In 2006, approximately 35% of females and 32% of males within the 55-64 age range met the WHO’s recommendation of five or more servings of fruits and vegetables per day. The proportions dropped gradually when age ascended, recording around 30% for females and 27% for males adhering to the prescribed intake. Meanwhile, roughly 25% of individuals in each gender aged 75 and above met the WHO’s daily fruit and vegetable recommendation.

Từ vựng tốt trong bài 

 • Adhere to  (v): tuân thủ
  Giải thích: to continue to obey a rule or have a belief
  Ví dụ: She adhered to her principles/ideals throughout her life.
 • Age bracket  (n): nhóm tuổi
  Giải thích: a range of ages with a particular upper and lower limit, or a group of people whose ages are within this range
  Ví dụ: Most of our students are in the 18–22 age bracket
 • Escalate  (v): leo thang, gia tăng
  Giải thích: to increase rapidly
  Ví dụ: The price of tickets escalated
 • Ascend  (v): lên, tăng lên
  Giải thích: to move up or climb something
  Ví dụ: They slowly ascended the steep path up the mountain.

Lược dịch tiếng Việt

Biểu đồ được cung cấp mô tả tỷ lệ nam và nữ ở Anh tuân thủ hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về việc tiêu thụ từ 5 khẩu phần trái cây và rau quả trở lên mỗi ngày ở các độ tuổi khác nhau vào năm 2006.
Nhìn chung, tỷ lệ phụ nữ ở mọi lứa tuổi tuân thủ lượng khuyến nghị hàng ngày từ 5 phần trái cây và rau quả trở lên cao hơn. Ngoài ra, độ tuổi 55-64 ghi nhận tỷ lệ cao nhất đối với cả hai giới trong việc tuân thủ hướng dẫn của WHO về tiêu thụ rau quả.
Nhóm tuổi 19-24 có mức độ tuân thủ thấp nhất đối với lượng trái cây và rau quả được khuyến nghị, với 16% đối với nữ và 15% đối với nam. Tỷ lệ tuân thủ liên tục tăng ở từng nhóm tuổi tiếp theo cho đến khi đạt mức cao nhất ở nhóm tuổi 55-64.
Năm 2006, khoảng 35% phụ nữ và 32% nam giới trong độ tuổi 55-64 đáp ứng khuyến nghị của WHO về việc ăn từ 5 khẩu phần trái cây và rau quả mỗi ngày trở lên. Tỷ lệ này giảm dần khi tuổi càng cao, ghi nhận khoảng 30% ở nữ và 27% ở nam tuân thủ đúng khẩu phần quy định. Trong khi đó, khoảng 25% số người ở mỗi giới từ 75 tuổi trở lên đáp ứng khuyến nghị về rau quả hàng ngày của WHO.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng