Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 24/2/2024 – Line graph unemployment rate

The graph below shows the unemployment rates in the UK, the rest of Europe and Japan from 1993 to 2007. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài mẫu

The provided line graph depicts a comparison of unemployment rates in Japan, the United Kingdom, and the rest of Europe spanning from 1993 to 2007.

Overall, Japan experienced an upward trend in its unemployment rate throughout this period, contrasting with the decreases observed in the other regions. Notably, European countries often registered the highest unemployment rates, with the exception of 1993 when the UK held the highest rate.

At the outset of the period, the UK had the highest unemployment rate, with around 11%, closely followed by Europe at approximately 9%, while Japan lagged far behind with a rate of only 2%.

Subsequently, the UK’s unemployment rate declined to 5% in 2001, remaining steady for the following five years before a slight increase to 6% by 2007. Europe’s unemployment rate surpassed that of the UK in around 1994, reaching a peak of nearly 12% in 1997 before gradually declining to 7% over the subsequent decade. Despite this decline, European countries consistently maintained the highest unemployment rates from 1995 onwards. Conversely, Japan witnessed a surge in its unemployment rate, peaking at 6% in 2003, then slightly dropping to 4% by the period’s end, and during the whole period, this nation often recorded the lowest joblessness level among the three surveyed countries. 

Subscribe để mở khóa

Sau khi Subscribe toàn bộ nội dung sẽ được mở ra cho bạn

Loading...

Từ vựng tốt trong bài

 • with the exception of: ngoại trừ
  Giải thích: exclude
  Ví dụ: All the students passed the exam with the exception of Sarah, who unfortunately failed
 • at the outset of: ở đầu
  Giải thích: at the beginning of
  Ví dụ: At the outset of the meeting, the chairman outlined the agenda for the day.
 • lag far behind (v): tụt lại sau nhiều, ở phía sau
  Giải thích: to fall significantly behind
  Ví dụ: The company’s technology lagged far behind its competitors, affecting its market share.
 • surpass (v): vượt qua
  Giải thích: to exceed or go beyond
  Ví dụ: The new product’s sales surpass those of its predecessor within the first month of launch.
 • reach a peak of (v): đạt đến đỉnh điểm của
  Giải thích: to achieve the highest point of something
  Ví dụ: The temperature soared, reaching a peak of 40 degrees Celsius during the heatwave.
 • surge (n): sự bùng nổ, tăng cao
  Giải thích: a sudden increase or rise
  Ví dụ: There was a surge in online shopping during the holiday season.

Lược dịch tiếng Việt

Biểu đồ đường mô tả so sánh tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản, Vương quốc Anh và phần còn lại của Châu Âu kéo dài từ năm 1993 đến năm 2007.

Nhìn chung, Nhật Bản có xu hướng tăng tỷ lệ thất nghiệp trong suốt thời gian này, trái ngược với mức giảm ở các khu vực khác. Đáng chú ý, các nước châu Âu thường có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, ngoại trừ năm 1993 khi Vương quốc Anh có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất.

Vào đầu giai đoạn này, Vương quốc Anh có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, khoảng 11%, theo sát là châu Âu với tỷ lệ khoảng 9%, trong khi Nhật Bản tụt lại phía sau với tỷ lệ chỉ 2%.

Sau đó, tỷ lệ thất nghiệp ở Anh giảm xuống 5% vào năm 2001, ổn định trong 5 năm tiếp theo trước khi tăng nhẹ lên 6% vào năm 2007. Tỷ lệ thất nghiệp ở châu Âu đã vượt qua Anh vào khoảng năm 1994, đạt mức cao nhất gần 12% vào năm 2007. 1997 trước khi giảm dần xuống 7% trong thập kỷ tiếp theo. Bất chấp sự suy giảm này, các nước châu Âu vẫn liên tục duy trì tỷ lệ thất nghiệp cao nhất từ năm 1995 trở đi. Ngược lại, Nhật Bản chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt, đạt đỉnh 6% vào năm 2003, sau đó giảm nhẹ xuống 4% vào cuối thời kỳ và trong cả thời kỳ, quốc gia này thường ghi nhận mức thất nghiệp thấp nhất trong số 3 nước được khảo sát.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng