Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 20/4/2024 – Line graph car travel

The line graph shows the number of kilometers traveled per car in five countries between 1990 and 2010.

Bài mẫu

The line graph delineates the car travel distances in five distinct nations from 1990 to 2010.

Overall, the data portrays relatively consistent car travel trends across most nations, barring Japan, which exhibited a discernible decline. The United States, Germany, and Britain consistently showcased higher car travel distances.

In the United States, car travel distances remained relatively stable, hovering around 1800 kilometers throughout the 20-year timeframe and consistently ranking first. Similarly, Germans covered approximately 1400 kilometers by car on average, with a minor decline to around 1300 kilometers recorded in the final five years. British car travel commenced at the third position, averaging approximately 1550 kilometers in 1990 and gradually declining to nearly 1400 kilometers by the conclusion of 2010.

France maintained a steady car travel distance of around 1000 kilometers, with a marginal decrease akin to Germany, culminating at 900 kilometers. Meanwhile, Japan had the lowest number of kilometers traveled per car, which witnessed a decline from roughly 700 kilometers in 1990 to a nadir of below 400 kilometers in 2002, followed by a partial recovery before declining once more by 2010, nearing its lowest point observed eight years prior.

Từ vựng tốt trong bài

 • portray (v): mô tả
  Giải thích: to represent or describe someone or something in a painting, film, book, or other artistic work
  Ví dụ: The painting portrays a beautiful young woman in a blue dress.
 • exhibited a discernible decline (v): biểu hiện sự suy giảm rõ rệt
  Giải thích: show a noticeable decrease
  Ví dụ: The stock prices exhibited a discernible decline over the past month.
 • hover (v): lơ lửng, dao động
  Giải thích: to stay in one place in the air
  Ví dụ: The helicopter was hovering above the crash site, ready to assist.
 • commence at (v): bắt đầu từ
  Giải thích: to start from
  Ví dụ: The journey commenced at dawn.
 • a marginal decrease (n): sự giảm nhỏ
  Giải thích: small reduction
  Ví dụ: There was only a marginal decrease in temperature compared to yesterday.
 • akin to (adj): tương tự
  Giải thích: having some of the same qualities
  Ví dụ: His behavior was akin to that of a spoiled child.
 • culminate at (v): đạt đến cực điểm tại
  Giải thích: to reach the highest point at
  Ví dụ: The celebration culminated at midnight with fireworks.
 • nadir (n): điểm thấp nhất
  Giải thích: lowest point
  Ví dụ: The company’s profits reached their nadir during the economic recession.

Lược dịch tiếng Việt

Biểu đồ đường mô tả khoảng cách di chuyển của ô tô ở năm quốc gia khác nhau từ năm 1990 đến năm 2010.

Nhìn chung, dữ liệu mô tả xu hướng đi lại bằng ô tô tương đối nhất quán ở hầu hết các quốc gia, ngoại trừ Nhật Bản, quốc gia có sự suy giảm rõ rệt. Hoa Kỳ, Đức và Anh liên tục có khoảng cách di chuyển bằng ô tô cao hơn.

Tại Hoa Kỳ, khoảng cách di chuyển bằng ô tô vẫn tương đối ổn định, dao động khoảng 1800 km trong suốt khung thời gian 20 năm và liên tục đứng đầu. Tương tự, người Đức trung bình đi khoảng 1400 km bằng ô tô, với mức giảm nhẹ xuống còn khoảng 1300 km được ghi nhận trong 5 năm qua. Du lịch bằng ô tô của Anh bắt đầu ở vị trí thứ ba, trung bình khoảng 1550 km vào năm 1990 và giảm dần xuống gần 1400 km vào cuối năm 2010.

Pháp duy trì quãng đường di chuyển bằng ô tô ổn định khoảng 1000 km, với mức giảm nhẹ tương tự như Đức, lên đến đỉnh điểm là 900 km. Trong khi đó, Nhật Bản có số km di chuyển trên mỗi ô tô thấp nhất, chứng kiến sự sụt giảm từ khoảng 700 km vào năm 1990 xuống mức thấp nhất dưới 400 km vào năm 2002, sau đó phục hồi một phần trước khi giảm một lần nữa vào năm 2010, gần mức thấp nhất được quan sát thấy ở tám năm trước.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng