Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 13/1/2024 – Table

The table below shows the number of temporary migrant workers in four countries in 2003 and 2006 and the number of these workers per 1,000 people in these countries in 2006.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài mẫu

The table provides insights into the quantities of short-term foreign workers in four specific nations in 2003 and 2006, along with the corresponding figures per one thousand people in 2006.

In general, all countries experienced a surge in the number of impermanent overseas laborers, with the United States taking precedence in both years. Among these countries, the United States displayed the lowest proportion of migrant workers relative to its population, contrasting with New Zealand, which exhibited the highest ratio.

In 2003, the United States welcomed 577,000 temporary migrant workers, witnessing an increase to 678,000 in the subsequent three years. Despite having the highest figures, this country displayed the lowest ratio, with only 2.3 seasonal migrant laborers per 1,000 people. In contrast, New Zealand started with the lowest count at 65,000 temporarily migrating workers, which then rose to 87,000 in 2006; however, this nation achieved the highest ratio of 21.1 per 1,000 people that year.

Australia hosted 152,000 temporary migrant workers, slightly surpassing the UK’s count of 137,000 in 2003. Both nations experienced an increase in 2006, with the former seeing a less pronounced increment than the latter, reaching 219,000 and 266,000 by the end of the period, which translated to ratios of 10.7 and 4.4 per 1,000 people, respectively.

Từ vựng tốt trong bài

 • along with: cùng với
  Giải thích: in addition to someone or something else
  Ví dụ: California, along with Florida and Hawaii, is among the most popular US tourist destinations.
 • impermanent (adj): không thường xuyên, tạm thời
  Giải thích: not lasting for ever or not lasting for a long time
  Ví dụ: Fame and interest are impermanent and varying.
 • take precedence (v): chiếm ưu tiên, đứng trước, dẫn đầu
  Giải thích: at the forefront of sth, have greater importance or priority
  Ví dụ: In emergency situations, ensuring the safety of individuals should take precedence over all other concerns.
 • exhibit (v): biểu lộ, tỏ ra
  Giải thích: to show something publicly
  Ví dụ: He exhibited a complete lack of concern for others.
 • seasonal (adj): theo mùa
  Giải thích: relating to or happening during a particular period in the year
  Ví dụ: There is seasonal variations in employment figures.
 • increment (n): sự tăng
  Giải thích: one of a series of increases
  Ví dụ: You will receive annual salary/pay increments every September.

Lược dịch tiếng Việt

Bảng này cung cấp cái nhìn sâu sắc về số lượng lao động nước ngoài ngắn hạn ở bốn quốc gia cụ thể trong năm 2003 và 2006, cùng với các con số tương ứng trên mỗi nghìn người vào năm 2006.

Nhìn chung, tất cả các quốc gia đều trải qua sự gia tăng số lượng lao động tạm thời ở nước ngoài, trong đó Hoa Kỳ chiếm ưu thế trong cả hai năm. Trong số các quốc gia này, Hoa Kỳ có tỷ lệ lao động nhập cư so với dân số thấp nhất, trái ngược với New Zealand, quốc gia có tỷ lệ cao nhất.

Năm 2003, Hoa Kỳ chào đón 577.000 lao động nhập cư tạm thời và tăng lên 678.000 trong ba năm tiếp theo. Mặc dù có số liệu cao nhất nhưng quốc gia này lại có tỷ lệ thấp nhất, chỉ có 2,3 lao động nhập cư theo mùa vụ trên 1.000 dân. Ngược lại, New Zealand bắt đầu với số lượng thấp nhất là 65.000 công nhân di cư tạm thời, sau đó tăng lên 87.000 vào năm 2006; tuy nhiên, quốc gia này đạt tỷ lệ cao nhất là 21,1 trên 1.000 dân vào năm đó.

Úc tiếp nhận 152.000 lao động nhập cư tạm thời, vượt qua con số 137.000 của Vương quốc Anh vào năm 2003. Cả hai quốc gia đều có sự gia tăng trong năm 2006, với mức tăng ít rõ rệt hơn so với nước sau, đạt 219,000 và 266,000 vào cuối thời kỳ, tương ứng với tỷ lệ là 10.7 và 4.4 trên mỗi 1,000 người, lần lượt.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng