Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 1/7/2023 – Bar chart about sales of magazines

The graph below shows the proportion of types of magazines sold by the company in 1975, 1995 and 2015.
Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant.

Bài mẫu

The bar chart depicts variations in the proportions of magazine sales across different categories by a specific company in three distinct years: 1975, 1995, and 2015. 

Overall, there was an evident surge in the sales of sports magazines, while a contrasting decline was observed in the sales of fashion and health magazines. Notably, the sales figures for food and other genres of magazines remained stable, with their zeniths registered in 1995. It is pertinent to mention that sports magazines consistently remained the top-selling publications for the company. 

Sports magazines demonstrated a continual upward trajectory, surpassing other magazine genres across the entire timeline. Commencing at approximately 32%, their sales progressively ascended to conclude with slightly above 40%. Conversely, fashion magazines experienced a notable decline, commencing at just above 20% in 1995 and sharply plummeting to 5% by the termination of the period. Similarly, health magazines underwent a reduction, starting at around 26% initially, declining to precisely 20% after two decades, and plateauing in the final year. 

As for food and other unspecified magazine types, their trends mirrored each other. Both genres began at 10% and slightly over 25% in 1975, peaked at approximately 23% and 33%, respectively, after 20 years, and reverted to their initial proportions by the culmination of the period.

Từ vựng tốt trong bài

 • Zenith (n): đỉnh cao
  Giải thích: the best or most successful point or time
  Ví dụ: In the 1860s, Tolstoy was at the zenith of his achievement.
 • A continual upward trajectory (n): sự liên tục đi lên
  Giải thích: a continuous and upward movement or path.
  Ví dụ: Despite facing challenges, her career has been on a continual upward trajectory, with each accomplishment leading to the next.
 • Surpass (v): vượt qua
  Giải thích: to do or be better than
  Ví dụ: His time for the 100 metres surpassed the previous world record by one hundredth of a second.
 • Ascend (v): đi lên, trèo lên
  Giải thích: to move up or climb something
  Ví dụ: They slowly ascended the steep path up the mountain.
 •  Commence at (v): mở đầu, khởi đầu
  Giải thích: to begin something
  Ví dụ:We will commence building work this September.
 • Termination (n): sự kết thúc, chấm dứt
  Giải thích: the act of ending something or the end of something
  Ví dụ: Failure to comply with these conditions will result in termination of our contract.
 • Plateau (v): chững lại sau khoảng thời gian phát triển
  Giải thích: to reach a particular level and then stay the same
  Ví dụ: I’d been losing about a pound a week on my diet, but recently I’ve plateaued and haven’t lost an ounce.
 • Culmination (n): đỉnh điểm
  Giải thích: the highest or climactic point of something, especially as attained after a long time
  Ví dụ: The product was the culmination of 13 years of research.

Dịch sang Tiếng Việt

Biểu đồ cột mô tả sự thay đổi về tỷ lệ doanh số bán tạp chí giữa các danh mục khác nhau của một công ty cụ thể trong ba năm riêng biệt: 1975, 1995 và 2015.

Nhìn chung, doanh số bán tạp chí thể thao tăng rõ rệt, trong khi doanh số bán tạp chí thời trang và sức khỏe lại giảm. Đáng chú ý, số liệu bán hàng về thực phẩm và các thể loại tạp chí khác vẫn ổn định, đạt đỉnh cao vào năm 1995. Điều cần lưu ý là các tạp chí thể thao luôn là ấn phẩm bán chạy nhất của công ty.

Các tạp chí thể thao đã chứng tỏ một quỹ đạo đi lên liên tục, vượt qua các thể loại tạp chí khác trong toàn bộ dòng thời gian. Bắt đầu ở mức xấp xỉ 32%, doanh số bán hàng của họ tăng dần và kết thúc với mức trên 40% một chút. Ngược lại, các tạp chí thời trang lại trải qua một sự sụt giảm đáng chú ý, bắt đầu chỉ ở mức trên 20% vào năm 1995 và giảm mạnh xuống còn 5% vào cuối giai đoạn này. Tương tự, các tạp chí sức khỏe cũng trải qua một đợt giảm giá, bắt đầu ở mức khoảng 26% ban đầu, giảm xuống chính xác 20% sau hai thập kỷ và ổn định trong năm cuối cùng.

Đối với thực phẩm và các loại tạp chí không xác định khác, xu hướng của chúng phản ánh lẫn nhau. Cả hai thể loại đều bắt đầu ở mức 10% và hơn 25% một chút vào năm 1975, đạt đỉnh lần lượt là khoảng 23% và 33% sau 20 năm và quay trở lại tỷ lệ ban đầu vào thời kỳ đỉnh cao.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng