Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Public transport

Part 1

1. Do you use public transport? Why / why not?

Yes, I do. I take the bus on a daily basis. It’s the cheapest to get around, even though it is overcrowded at times, and not particularly punctual. Besides, I can do other things like reading books or sleeping while sitting on the bus.

 • get around (phrasal verb): đi lại
 • overcrowded /ˌəʊvəˈkraʊdɪd/ (adj): đông đúc
 • punctual /ˈpʌŋktʃuəl/ (adj): đúng giờ

Tôi có. Tôi đi xe buýt hàng ngày. Nó là phương tiện giao thông rẻ nhất để đi lại, mặc dù đôi khi nó quá đông đúc và đặc biệt là không đúng giờ. Ngoài ra, tôi có thể làm những việc khác như đọc sách hoặc ngủ khi ngồi trên xe buýt.

2. Which type of public transport do you prefer? Why?

I think buses are my favourite public means of transport. Though at first, I was liable to carsickness and hated taking a bus, but after a long time, I got used to that. Now I feel comfortable, and with only 200,000 dong for a monthly commutation ticket, I could commute to work every day without any anxiety.

 • liable to something /ˈlaɪəbl/ (adj): bị ảnh hưởng bởi điều gì
 • carsickness /ˈkɑːsɪknəs/ (noun): say xe
 • commute /kəˈmjuːt/ (verb): đi lại

Tôi nghĩ xe buýt là phương tiện giao thông công cộng yêu thích của tôi. Mặc dù lúc đầu, tôi bị say xe và ghét đi xe buýt, nhưng sau một thời gian dài, tôi đã quen với điều đó. Giờ tôi cảm thấy thoải mái, hơn nữa thì chỉ với 200.000 đồng đóng vé hàng tháng, tôi có thể đi làm hàng ngày mà không phải lo lắng.

3. Do you think people should use public transport more? Why / why not?

Absolutely yes. We should use environmentally-friendly transportations more so that we could mitigate air pollution. I mean that instead of travelling by our own vehicles like cars or motorbikes, we should start with the usage of public transport like buses.

 • environmentally-friendly /ɪn.vaɪ.rənˌmen.təl.i ˈfrend.li/ (adj): thân thiện với môi trường
 • mitigate something /ˈmɪt.ɪ.ɡeɪt/ (verb): giảm thiểu cái gì
 • air pollution /ˈeə pəˌluː.ʃən/ (noun): sự ô nhiễm môi trường

Tôi hoàn toàn đồng ý. Chúng ta nên sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường hơn để có thể giảm thiểu ô nhiễm không khí. Ý tôi là thay vì di chuyển bằng phương tiện cá nhân như ô tô hay xe máy, chúng ta nên bắt đầu bằng việc sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt.

4. Do you prefer public transport or private transport?

I prefer public transport to a private one because it’s much more inexpensive than private transportations. Besides, public transport contains a huge number of people, which helps ease the intensity of traffic congestion during peak hours. More importantly, this means of transport is more beneficial to the environment as it helps reduce the greenhouse gas emissions caused by vehicles.

 • ease something /iːz/ (verb): giảm bớt cái gì
 • traffic congestion /ˈtræf.ɪk kənˈdʒes.tʃən/ (noun): sự tắc nghẽn giao thông
 • greenhouse gas emissions /ˌɡriːn.haʊs ˈɡæs iˈmɪʃ.ən/ (noun): lượng phát thải nhà kính

Tôi thích phương tiện công cộng hơn phương tiện cá nhân vì nó rẻ hơn nhiều. Bên cạnh đó, giao thông công cộng có thể chở một số lượng khách lớn, giúp giảm bớt cường độ ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm. Quan trọng hơn là phương tiện giao thông này có lợi hơn cho môi trường vì nó giúp giảm lượng khí thải nhà kính do phương tiện giao thông gây ra.

5. Are there any public transport problems in your country?

Yes, there are several issues in terms of public transportation in my country. First of all, there are still a few bus routes that even no buses run on some certain roads, which makes them inaccessible to people travelling by bus. Secondly, buses don’t work at night, it’s quite inconvenient for those who have to study in the evening like me. 

 • inaccessible to something /ˌɪn.əkˈses.ə.bəl/ (adj): không thể tiếp cận với cái gì 

Có, có một số vấn đề về giao thông công cộng ở đất nước tôi. Thứ nhất, vẫn còn rất ít số lượng tuyến xe buýt thậm chí không có xe buýt chạy trên một số tuyến đường nhất định khiến người đi xe buýt không thể đến được những địa điểm như thế. Thứ hai, xe buýt không hoạt động vào ban đêm, điều đó khá bất tiện cho những người phải học vào buổi tối như tôi.

6. How would you improve the public transport system in your country?

If I had such a chance to do our public transport system up, I would focus on a wide variety of routes. There would be bus routes running in every corner of the city so that passengers don’t have to walk for several miles to reach the nearest bus station. 

 • do something up (phrasal verb): cải thiện cái gì

Nếu tôi có cơ hội như vậy để cải thiện hệ thống giao thông công cộng của chúng tôi, tôi sẽ tập trung vào xây dựng nhiều tuyến đường khác nhau. Sẽ có tuyến xe buýt chạy trong mọi ngõ ngách của thành phố để hành khách không cần phải đi bộ đến vài dặm để đến trạm xe buýt gần nhất.

Part 2

Describe a popular mode of public transportation in your country

You should say:

 • What it is
 • What types of people use it often
 • How far it is convenient
 • And explain why it is so popular

There are different means of public transportation in my country, but I have to say the bus takes the lead.

People from all walks of life can take a bus to get around because it’s quite inexpensive, but it’s majorly used by those who are living below the poverty line like students or the elderly. Some people who wanna protect the environment also commute by bus instead of their private vehicles. 

Buses are now much more convenient than they used to be. In the past, there were a few bus routes that passengers had to go walking several miles to reach the nearest bus station. Also, buses used to be so overcrowded that there was no space for people to stand. The bus system now has improved a lot, which explains why it becomes more popular. 

Bus is the preferred choice of many people because of a number of reasons. One reason is that it is such a cost-effective means of transport since it can accommodate a huge number of passengers at once. And this also helps ease the intensity of traffic congestion during peak hours. Besides, bus is a much more affordable mode of transport as compared to other means like cars or motorbikes, so people from all backgrounds can travel by bus. Most importantly, buses are becoming increasingly popular because they cause less pollution. People are now aware of the detriments of the air being heavily polluted by exhaust fumes.    

 • take the lead (verb phr.): dẫn đầu, được ưa chuộng nhất
 • all walks of life /wɔːk/ (idiom): mọi người từ mọi tầng lớp
 • get around (phrasal verb): đi lại 
 • below the poverty line /ˈpɒv.ə.ti/ (phrase): mức nghèo
 • cost-effective /ˌkɒst.ɪˈfek.tɪv/ (adj): tiết kiệm chi phí  
 • accommodate something /əˈkɒm.ə.deɪt/ (verb): chứa cái gì
 • affordable /əˈfɔː.də.bəl/ (adj): có thể chi trả được
 • detriment /ˈdet.rɪ.mənt/ (noun): tác hại
 • exhaust fumes /ɪɡˈzɔːst fjuːm/ (noun): khí thải

Có nhiều phương tiện giao thông công cộng khác nhau ở đất nước tôi, nhưng tôi phải nói rằng xe buýt là phổ biến nhất.

Mọi người ở mọi tầng lớp xã hội đều có thể đi xe buýt để đi lại vì nó khá rẻ, nhưng nó chủ yếu được sử dụng bởi những người có thu nhập thấp như sinh viên hoặc người già. Một số người muốn bảo vệ môi trường cũng đi xe buýt thay vì các phương tiện cá nhân của họ.

Xe buýt bây giờ tiện lợi hơn xưa rất nhiều. Trước đây, có một số tuyến xe buýt mà hành khách phải đi bộ vài km mới đến được bến xe gần nhất. Ngoài ra, trước đây xe buýt quá đông đến mức không còn chỗ cho người đứng nữa cơ. Hệ thống xe buýt hiện nay đã được cải thiện rất nhiều, điều này giải thích tại sao nó trở nên phổ biến hơn.

Xe buýt là lựa chọn ưu tiên của nhiều người bởi một số lý do. Một là nó là một phương tiện giao thông tiết kiệm chi phí đến vì nó có thể chở một lượng lớn hành khách cùng một lúc. Và điều này cũng giúp giảm bớt cường độ ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm. Bên cạnh đó, xe buýt là phương tiện giao thông rẻ hơn nhiều so với các phương tiện khác như ô tô hay xe máy, vì vậy mọi người từ mọi tầng lớp đều có thể di chuyển bằng xe buýt. Quan trọng nhất, xe buýt ngày càng trở nên phổ biến vì nó ít gây ô nhiễm hơn các phương tiện khác. Mọi người hiện đã nhận thức được tác hại của việc không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng như thế nào do khí thải.

Part 3

1. How to encourage more people to take public transportation?

I think it’s not easy to require people to commute by public transportation instead of their private one, but there are still ways to do that. The first thing coming to mind is that the number of public modes of transport with better service quality have to be increased. Besides, it’s the government’s responsibility to raise public awareness about the importance of environment protection through small actions like taking public transport. As a result, people can realize the big benefits of taking public transportation.

 • come to mind (idiom): xuất hiện trong đầu ai
 • raise public awareness about something /əˈweə.nəs/ (verb phr.): nâng cao nhận thức cộng đồng về điều gì

Tôi nghĩ không dễ để yêu cầu mọi người đi làm bằng phương tiện công cộng thay vì phương tiện cá nhân của họ, nhưng vẫn có nhiều cách để làm điều đó. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phải tăng số lượng phương tiện giao thông công cộng với chất lượng dịch vụ tốt hơn. Bên cạnh đó, chính phủ có trách nhiệm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường thông qua các hành động nhỏ như đi lại bằng các phương tiện công cộng. Nhờ đó, mọi người có thể nhận ra những lợi ích to lớn của việc sử dụng các phương tiện công cộng.

2. How do you think people will travel in the future?

Well, I guess electric mini-bus will be the prevalent mode of transport in the future. As people are becoming increasingly aware of the clear detriments of their daily commutes by cars or motorbikes, environmentally-friendly transportation like electric mini-bus would be their preferred choice. 

 • prevalent /ˈprev.əl.ənt/ (adj): thịnh hành
 • detriment /ˈdet.rɪ.mənt/ (noun): tác hại

Tôi đoán xe buýt điện mini sẽ là phương tiện giao thông thịnh hành trong tương lai. Khi mọi người ngày càng nhận thức được những tác hại rõ ràng của việc đi lại hàng ngày bằng ô tô hoặc xe máy, các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường như xe buýt điện mini sẽ là lựa chọn ưu tiên của họ.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng