Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Computer

Part 1

1. Do you use computers?

Of course, yes, I’m a computer buff. I have a personal laptop that I use on a daily basis. It plays an essential part in my daily life because you know, as a teacher, I need to access the computer to prepare materials and mark students’ homework every day.

 • computer buff /bʌf/ (noun): người đam mê máy tính
 • on a daily basis (adv): hàng ngày
 • play an essential part in (doing) something /ɪˈsen.ʃəl/ (verb phrase): đóng vai trò quan trọng trong việc gì

Tất nhiên, có, tôi là một người yêu thích máy tính. Tôi có một máy tính xách tay cá nhân mà tôi sử dụng hàng ngày. Nó đóng một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi vì bạn biết đấy, là một giáo viên, tôi cần truy cập vào máy tính để chuẩn bị tài liệu và đánh dấu bài tập về nhà của học sinh hàng ngày.

2. How often do you use your computer?

As I mentioned before, I use my computer almost every day to get my work done. Also, I use it for a variety of personal use like watching movies, listening to music, and doing some online shopping.

 • get my work done (verb phrase): hoàn thành công việc

Như tôi đã đề cập trước đây, tôi sử dụng máy tính hầu như mỗi ngày để hoàn thành công việc. Ngoài ra, tôi sử dụng nó cho nhiều mục đích cá nhân khác nhau như xem phim, nghe nhạc và mua sắm trực tuyến.

3. What kind of computer skills do you have?

I have acquired several skills related to computers. I have a good typing skill, which is the most basic skill when it comes to computers. I also know how to use different software including MS Office and Adobe Illustrator.

 • acquire something /əˈkwaɪər/ (verb): đạt được cái gì
 • when it comes to something (idiom): khi đề cập đến vấn đề gì

Tôi đã có được một số kỹ năng liên quan đến máy tính. Tôi có một kỹ năng đánh máy tốt, đây là kỹ năng cơ bản nhất khi nói đến máy tính. Tôi cũng biết cách sử dụng các phần mềm khác nhau bao gồm MS Office và Adobe Illustrator.

4. How important is your computer to you?

5. What kind of activities involve using computers?

Part 2

Describe your favourite gadget

You should say:

 • What is it
 • When did you get it
 • How often do you use it
 • And say why is it so important to you

Part 3

1. What is the best age for children to begin computer lessons?

I think the ideal age for children to start to learn computer lessons would be when they attend secondary school. If they learn computer skills at a  too young age, they might be easily tempted to click on inappropriate-age content. Some students even become addicted to playing games, which adversely affects their study.

 • tempt somebody to do something /tempt/ (verb): xui khiến ai làm gì
 • inappropriate-age content /ˌɪn.əˈprəʊ.pri.ət/ (noun): nội dung không phù hợp với lứa tuổi
 • addicted to something /əˈdɪk.tɪd/ (adj): nghiện cái gì
 • adversely /ˈæd.vɜːs.li/ (adv): một cách không tốt

Tôi nghĩ độ tuổi lý tưởng để trẻ em bắt đầu học các bài học về máy tính là khi chúng học cấp hai. Nếu chúng học các kỹ năng máy tính khi còn quá nhỏ, chúng có thể dễ dàng bị cám dỗ để nhấp vào nội dung không phù hợp với lứa tuổi. Thậm chí, một số học sinh còn nghiện chơi game gây ảnh hưởng xấu đến việc học tập.

2. Do you think schools should use more technology to help children learn?

Yes. I think technology has become an indispensablepart of education because of its great benefits. Since children are familiar with state-of-the-art gadgets, integrating technology in classrooms can make them get involved actively in lessons, and therefore relish the lessons more. Besides, utilizing technology can help teachers ease their workload like writing on the board.

 • state-of-the-art /ˌsteɪt.əv.ðiːˈɑːt/ (adj): hiện đại
 • get involved actively in (doing) something /ˈæk.tɪv.li/ (verb phr.): tham gia tích cực vào việc gì
 • ease workload /iːz/ (verb phr.): giảm bớt khối lượng công việc

Có. Tôi nghĩ rằng công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu trong giáo dục vì những lợi ích to lớn của nó. Vì trẻ em đã quen với các thiết bị hiện đại, nên việc tích hợp công nghệ trong lớp học có thể khiến trẻ tham gia tích cực vào các bài học và do đó hứng thú với các bài học hơn. Bên cạnh đó, việc sử dụng công nghệ có thể giúp giáo viên giảm bớt khối lượng công việc của họ như viết trên bảng.

3. Do you agree or disagree that computers will replace teachers one day?

4. Could you suggest some reasons why some people are deciding to reduce their use of computers?

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng