Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Newspapers and Magazines

Part 1

1. Do you prefer to read a newspaper or magazine?

I’ll go for reading magazines in my spare time because they have in-depth information on specific topics and my go-to choice is sports. As for news updates, I prefer watching TV to reading newspapers.

 • go for something (phrasal verb): chọn
 • spare time /speər/ (noun phrase): thời gian rảnh
 • go-to choice (noun phrase): lựa chọn không cần nghĩ, lúc nào cũng vậy

Tôi sẽ chọn đọc tạp chí trong thời gian rảnh rỗi vì chúng có thông tin chuyên sâu về các chủ đề cụ thể và lúc nào lựa chọn của tôi cũng là thể thao. Về phần cập nhật tin tức, tôi thích xem TV hơn là đọc báo.

2. Did you read comic books as a child?

Yes, I was a big fan of comic books when I was a kid and my all-time favourite series was Doraemon – a Japanese series. I believe that almost all Vietnamese children read those comic books because of their exhilarating storylines and vivid illustrations.

 • a big fan of something (noun): fan cuồng
 • all-time favourite (adj): lúc nào cũng là thích nhất
 • exhilarating storylines /ɪɡˈzɪl.ə.reɪ.tɪŋ ˈstɔː.ri.laɪn/ (noun phrase): cốt truyện hấp dẫn
 • vivid illustrations /ˈvɪv.ɪd ˌɪl.əˈstreɪ.ʃən/ (noun phrase): hình ảnh minh họa sống động

Đúng vậy, tôi là một fan cuồng của truyện tranh khi còn nhỏ và bộ truyện yêu thích nhất của tôi là Doraemon – một bộ truyện Nhật Bản. Tôi tin rằng hầu hết trẻ em Việt Nam đều đọc những truyện này đó vì cốt truyện hấp dẫn và hình ảnh minh họa sống động.

3. Are newspapers popular in Vietnam?

I believe that these days, printed newspapers cannot gain as much popularity as they used to in former days. I mean many of the elderly in Vietnam still read newspapers as a means of news updates but youngsters tend to read online more.

 • popularity /ˌpɒp.jəˈlær.ə.ti/ (noun): sự phổ biến
 • in former days (adv): trước đây
 • youngsters/ˈjʌŋ.stər/ (noun): giới trẻ

Tôi tin rằng ngày nay, báo in không thể phổ biến như ngày xưa. Ý tôi là nhiều người già ở Việt Nam vẫn đọc báo như một phương tiện cập nhật tin tức nhưng giới trẻ lại có xu hướng đọc trực tuyến nhiều hơn.

4. Is reading online popular in Vietnam?

5. Do people in Vietnam like reading newspapers and magazines in general?

6. Do you prefer to read news online or in newspapers?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

Describe a magazine or newspaper you like to read

You should say:

 • What it is about
 • How often you read it
 • What kinds of people often read it
 • Why you like it

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. What’s the influence of reading on people?

When it comes to the influence or benefits of reading, I can think of the two most important ones. First, the ability to read opens the door to all aspects of education. Reading can really broaden our horizons and update us on the up-to-the-minute news around the world. Besides, when we have to be faced with countless issues in daily life, a well-written novel or an engaging article can let tensions drain away and allow us to decompress.

 • broaden one’s horizons /həˈraɪ.zən/ (idiom): mở mang kiến thức
 • be faced with something: đối mặt
 • drain away /dreɪn/ (phrasal verb): biến mất
 • decompress /ˌdiː.kəmˈpres/ (verb): xả stress

Khi nói đến ảnh hưởng hoặc lợi ích của việc đọc, tôi có thể nghĩ đến hai điều quan trọng nhất. Thứ nhất, khả năng đọc mở ra cánh cửa đến tất cả các khía cạnh của giáo dục. Đọc thực sự có thể mở rộng tầm nhìn của chúng ta và cập nhật cho chúng ta những tin tức mới nhất trên khắp thế giới. Bên cạnh đó, khi chúng ta phải đối mặt với vô số vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, một cuốn tiểu thuyết hay hoặc một bài báo hấp dẫn có thể khiến những căng thẳng biến mất và giúp chúng ta xả stress.

2. What’s the difference between a newspaper and a magazine?

Well, there are two main differences between these two sources of information. The first one is the publication. A newspaper is generally published more often than a magazine. A newspaper is generally published daily whereas a magazine is published either on a weekly, monthly or quarterly basis. Besides, with regard to content, a newspaper usually contains a range of subjects from sports, cuisine, politics to weather while a magazine focuses on a specific target group such as readers who are interested in a healthy lifestyle and such like.

 • on a weekly/ monthly/ quarterly/ .. basis (adv): hàng tuần/ tháng/ quý/ ..
 • such like (noun): những thứ tương tự thế

Có hai điểm khác biệt chính giữa hai nguồn thông tin này. Điểm đầu tiên là xuất bản. Báo thường được xuất bản thường xuyên hơn tạp chí. Một tờ báo thường được xuất bản hàng ngày trong khi một tờ tạp chí được xuất bản hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng quý. Bên cạnh đó, về nội dung, một tờ báo thường có nhiều chủ đề từ thể thao, ẩm thực, chính trị đến thời tiết trong khi một tờ tạp chí tập trung vào một nhóm đối tượng cụ thể như độc giả quan tâm đến lối sống lành mạnh chẳng hạn hay những thứ tương tự thế.

3. Do you think headlines are important?

Headlines are really among the most important parts of an article. It is the first thing that can grab the attention of the reader or web visitor. The headlines, in effect, are the first real point of connection with prospective customers, so the authors need to get them right. Creating a catchy headline is extremely important to bring the reader in to view an article, I suppose.

 • grab the attention of somebody /ɡræb//əˈten.ʃən/ (verb phrase): thu hút sự chú ý
 • in effect ~ in fact (idiom): thực tế
 • prospective ~ potential /ˈprɒs.pekt/ (adj): tiềm năng
 • bring somebody in (phrasal verb): thu hút

Tiêu đề thực sự là một trong những phần quan trọng nhất của một bài báo. Đây là điều đầu tiên có thể thu hút sự chú ý của người đọc hoặc người truy cập web. Trên thực tế, các tiêu đề là điểm kết nối thực sự đầu tiên với khách hàng tiềm năng, vì vậy các tác giả cần phải đặt tiêu đề sao cho chuẩn. Tôi cho rằng việc tạo ra một tiêu đề hấp dẫn là cực kỳ quan trọng để thu hút người đọc xem một bài báo.

4. Which is more important – domestic or international news?

5. How have newspapers changed over the last few decades in your country?

6. Do you think the government has the right to censor the press?

7. Do you think electronic media will replace traditional one?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng