Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Toys

Part 1

1. Did you play with toys when you were a child?

Yes, of course. I think all children have a taste for playing with toys. You know, toys like our buddies are there for us.

 • have a taste for something /teɪst/ (verb phr.): thích cái gì
 • be there for somebody (idiom): luôn bên cạnh ai

Có chú, tất nhiên rồi. Tôi nghĩ rằng tất cả trẻ em đều có sở thích chơi đồ chơi. Bạn biết đấy, những món đồ chơi giống như những người bạn của chúng ta luôn bên cạnh chúng ta.

2. What kinds of toys did you like?

As far as I remember, I mostly played with teddy bears and stuffed animals. Besides, I also enjoyed assembling things with Lego.

 • stuffed animals /ˌstʌft ˈæn.ɪ.məl/ (noun): thú nhồi bông
 • assemble something /əˈsem.bəl/ (verb): lắp ráp cái gì

Theo như tôi nhớ, tôi chủ yếu chơi với gấu bông và thú nhồi bông. Ngoài ra, tôi cũng rất thích lắp ráp mọi thứ bằng Lego.

3. In your country, do boys and girls play with the same types of toys?

Not really the same. I think girls are more interested in stuffed animals or dolls, while boys tend to play with electronic toys like remote-control cars

 • remote-control car /rɪˌməʊt kənˈtrəʊl/ (noun): ô tô điều khiển từ xa 

Không thực sự giống nhau đâu. Tôi nghĩ các bé gái thường thích thú nhồi bông hoặc búp bê hơn, trong khi các bé trai có xu hướng chơi với những đồ chơi điện tử như các ô tô điều khiển từ xa.

4. Do you think that toys help children to learn?

Yes, toys are beneficial for early learning of children. Some toys help kids learn about one particular topic of life such as colours, animals or trees. And almost all toys encourage children to use their imagination and stimulate their creativity

 • stimulate creativity /ˈstɪm.jə.leɪt ˌkriː.eɪˈtɪv.ə.ti/ (verb phr.): kích thích sự sáng tạo

Có chứ, đồ chơi có lợi cho việc học sớm của trẻ. Một số đồ chơi giúp trẻ em tìm hiểu về một chủ đề cụ thể của cuộc sống như màu sắc, động vật hoặc cây cối. Và hầu hết tất cả các đồ chơi đều khuyến khích trẻ sử dụng trí tưởng tượng và kích thích sự sáng tạo của trẻ.

Part 2

1. Describe a toy you got in your childhood

You should say:

 • What it was
 • When you got it
 • How you got it
 • And how you felt about it

One special toy that I remember getting was a Lego car.

It was a birthday present from my parents. I can’t remember exactly how old I was, but I was probably about 10 or 11.

The special thing about this car was that I had to build it myself out of hundreds of pieces of Lego. The pieces came in a box with a picture of the finished car on the front, and I had to follow step-by-step instructions to put all the pieces together in the correct way.

This wasn’t an easy task because the car even had an engine, movable seats and gears. It took me a day or two to make and required a lot of concentration.

When the car was finished, it looked great, and I felt a sense of accomplishment. I seem to remember that I didn’t play with the car very much; the fun part had been the process of building it.

Actually, at this moment, I have more choices to entertain myself, like playing computer games or surfing the Internet, but I still remember this Lego car and play it sometimes, because it reminds me of so many beautiful childhood memories and hones my patience to assembleeach small piece to have the car.

(ielts-simon.com)

 • follow step-by-step instructions /ɪnˈstrʌk.ʃən/ (verb phr.): làm theo hướng dẫn từng bước một
 • movable /ˈmuː.və.bəl/ (adj): có thể chuyển động được
 • gear /ɡɪər/ (noun): bánh răng
 • a sense of accomplishment /əˈkʌm.plɪʃ.mənt/ (noun): cảm giác đạt được cái gì
 • remind somebody of something /rɪˈmaɪnd/ (verb): gợi ai nhớ lại điều gì
 • hone something /həʊn/ (verb): phát triển kỹ năng gì

Một món đồ chơi đặc biệt mà tôi nhớ đến là một chiếc ô tô Lego.

Đó là một món quà sinh nhật từ bố mẹ tôi. Tôi không thể nhớ chính xác lúc đó mình bao nhiêu tuổi, nhưng có lẽ tôi khoảng 10 hoặc 11.

Điều đặc biệt ở chiếc xe này là tôi đã phải tự tay chế tạo nó từ hàng trăm các mảnh ghép Lego. Các mảnh ghép được đựng trong một hộp có hình chiếc ô tô đã hoàn thành ở phía trước, và tôi phải làm theo hướng dẫn từng bước để ghép tất cả các mảnh lại với nhau một cách chính xác.

Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng vì chiếc xe thậm chí còn có động cơ, ghế có thể chuyển động và bánh răng. Tôi mất một hoặc hai ngày để thực hiện nó và nó đòi hỏi rất nhiều sự tập trung.

Khi chiếc xe được hoàn thành, nó trông rất đẹp, và tôi cảm thấy mình đã hoàn thành. Tôi dường như nhớ rằng tôi không chơi với xe cho lắm; phần thú vị là quá trình xây dựng nó.

Thực sự lúc này tôi có nhiều sự lựa chọn để giải trí hơn, như chơi game trên máy tính hay lướt mạng, nhưng tôi vẫn nhớ đến chiếc xe Lego này và chơi nó, vì nó gợi cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp thời thơ ấu và rèn luyện tính kiên nhẫn của tôi để ráp từng mảnh nhỏ lại để có ô tô hoàn chỉnh.

2. Describe an indoor game in your childhood

You should say:

 • What it was
 • How you played it
 • Who you played it with
 • Why you liked it

Regarding games, especially indoor ones, “noughts and crosses” is forever one of my favorites. I’ve loved playing it since I was a little kid. 

This is a game in which players are required to form five consecutive noughts or five consecutive crosses in order to win the game. My friends and I used to play this game a lot. The game was our go-to choice when we had to stay indoors because it was pouring outside. Also, I’m sure our parties wouldn’t have been so exciting if it hadn’t been for it. 

Needless to say, this was our favorite way to kill time during the breaks between lessons and after school. We used to gather at someone’s home and play for hours. The rules for this game are not very complicated and I’m sure that everyone can get to know how to play it. There are two players in which one person uses the symbol ‘noughts’ and the other uses ‘crosses’. Players take turns to place their symbols in a cell of the grid in order to create a row, a column or a diagonal of five successive symbols in order to win the game. 

There are some reasons why I was into this game when I was a child. Firstly, it was because this game gave me a lot of fun and chances to communicate with my friends. But I have to confess that I also liked showing everyone how clever I was because this game also requires intelligence from players. 

 • noughts and crosses /ˌnɔːts ən ˈkrɒs.ɪz/ (noun): trò X-O 
 • consecutive /kənˈsek.jə.tɪv/ (adj): liên tiếp 
 • go-to choice (noun): lựa chọn số 1 
 • pour /pɔːr/ (verb): mưa to 
 • kill time (verb phrase): giết thời gian 
 • take turns to do something (idiom): lần lượt 
 • diagonal /daɪˈæɡ.ən.əl/ (noun): đường chéo

Về trò chơi, đặc biệt là trò chơi trong nhà, “X-O” mãi mãi là một trong những trò chơi yêu thích của tôi. Tôi đã thích chơi nó từ khi còn là một đứa trẻ.

Đây là một trò chơi trong đó người chơi phải tạo ra năm chữ O hoặc X liên tiếp để giành chiến thắng. Tôi và bạn bè đã từng chơi trò này rất nhiều. Nó là lựa chọn số 1 của chúng tôi khi chúng tôi phải ở trong nhà vì bên ngoài trời đổ mưa. Ngoài ra, tôi chắc chắn rằng các bữa tiệc của chúng tôi sẽ không thú vị nếu không có nó.

Không cần phải nói, đây là trò yêu thích của chúng tôi để giết thời gian trong giờ giải lao giữa các giờ học và sau giờ học. Chúng tôi thường tụ tập tại nhà của ai đó và chơi hàng giờ. Quy tắc của trò chơi này không quá phức tạp và tôi chắc chắn rằng mọi người đều có thể biết cách chơi nó. Có hai người chơi, trong đó một người sử dụng “O” và người kia sử dụng “X”. Người chơi lần lượt viết các ký hiệu này vào một bảng kẻ ô để tạo ra một hàng, một cột hoặc một đường chéo năm ký hiệu liên tiếp để giành chiến thắng.

Có một số lý do tại sao tôi thích trò chơi này khi tôi còn nhỏ. Thứ nhất, đó là vì trò chơi này đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui và cơ hội giao tiếp với bạn bè của tôi. Nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi cũng thích thể hiện cho mọi người thấy tôi thông minh như thế nào vì trò chơi này cũng đòi hỏi sự thông minh của người chơi.

3. Describe something you bought but rarely use

You should say:

 • What it was
 • Where you bought it
 • Why you bought it
 • Why you didn’t use it often

I love the technological devices and gadgets and sometimes purchase them for the attraction rather than the need. One such device I bought that I have rarely used was the Sony game console

I purchased it in 2011 which cost me an arm and a leg but have not played games in it more than 10 times! I bought it from a big Sony showroom in the city. 

The time I bought it, I had the passion for it and did not think about the amount it would cost and how many times I would actually use it. It was like fulfilling a wish rather than purchasing a utilitarian device for daily use. 

In fact, I had a long desire to buy it since I was a boy but after I bought it, I became too occupied with my study and the new job. I noticed that over time, my addiction to playing games on a gaming device or in a computer has decreased. Moreover, my job, my university and my other interests occupy most of my time and hence I got very little time for playing the game. With time, this device has become an outdated game console and I have lost interest in it. I have still kept it in my room and every time when I clean my room, I always regret squandering money on this unnecessary item.

 • gadget /ˈɡædʒ.ɪt/ (noun): thiết bị 
 • purchase something /ˈpɜː.tʃəs/ (verb): mua 
 • game console /ˈɡeɪm ˌkɒn.səʊl/ (noun): bộ điện tử cầm tay 
 • cost somebody an arm and a leg (idiom): cực đắt 
 • fulfil something /fʊlˈfɪl/ (verb): thỏa mãn, đáp ứng 
 • utilitarian device /ˌjuː.tɪ.lɪˈteə.ri.ən/ (noun phrase): thiết bị thiết yếu, tiện dụng 
 • outdated /ˌaʊtˈdeɪ.tɪd/ (adj): lỗi thời
 • squander something on something /ˈskwɒn.dər/ (verb): lãng phí

Tôi yêu thích những thiết bị và tiện ích công nghệ và đôi khi mua chúng vì sự hấp dẫn hơn là nhu cầu. Một thiết bị tôi đã mua mà tôi hiếm khi sử dụng là máy chơi game Sony.

Tôi đã mua nó vào năm 2011, nó cực kỳ đắt nhưng tôi chưa chơi trò chơi trên đó quá 10 lần! Tôi đã mua nó từ một showroom lớn của Sony trong thành phố.

Khi tôi mua nó, tôi đã rất thích nó và không nghĩ về số tiền tôi sẽ phải chi và tôi sẽ thực sự sử dụng nó bao nhiêu lần. Nó giống như thỏa mãn một mong muốn hơn là mua một thiết bị tiện dụng để sử dụng hàng ngày.

Thực ra, tôi đã mong muốn mua nó từ khi còn là một cậu bé nhưng sau khi mua nó, tôi trở nên quá bận rộn với việc học và công việc mới. Tôi nhận thấy rằng theo thời gian, sự ham mê chơi game trên thiết bị chơi game hoặc trên máy tính của tôi đã giảm hẳn. Hơn nữa, công việc, trường đại học và các sở thích khác của tôi chiếm phần lớn thời gian của tôi và do đó tôi có rất ít thời gian để chơi game. Càng ngày, thiết bị này càng trở nên lỗi thời và tôi đã không còn hứng thú với nó. Tôi vẫn để nó trong phòng và mỗi lần dọn phòng, tôi luôn tiếc tiền vì phung phí vào món đồ không cần thiết này.

Part 3

1. What should be considered when buying toys for children?

I think there are a lot of factors parents should take into consideration. The first thing is the appropriate age range. I mean parents should select the toys that aren’t beyond their kids’ comprehension or don’t contain small parts that could be swallowed and cause kids to choke. Besides, preferable toys should be ones that give children a chance to use their imagination. As a result, those toys can help stimulate their creativity.

 • take something into consideration /kənˌsɪd.əˈreɪ.ʃən/ (verb phr.): cân nhắc đến cái gì
 • comprehension/ˌkɒm.prɪˈhen.ʃən/ (noun): sự hiểu biết
 • swallow something /ˈswɒl.əʊ/ (verb): nuốt chửng cái gì
 • choke /tʃəʊk/ (verb): nghẹn
 • stimulate creativity /ˈstɪm.jə.leɪt ˌkriː.eɪˈtɪv.ə.ti/ (verb phr.): kích thích sự sáng tạo

Tôi nghĩ rằng có rất nhiều yếu tố mà các bố mẹ nên xem xét. Điều đầu tiên là độ tuổi phù hợp. Ý tôi là cha mẹ nên chọn đồ chơi không vượt quá khả năng hiểu của trẻ hoặc không chứa các bộ phận nhỏ có thể nuốt phải và khiến trẻ bị nghẹn. Bên cạnh đó, những đồ chơi được ưu tiên nên là những đồ chơi giúp trẻ có cơ hội sử dụng trí tưởng tượng của mình. Để những đồ chơi đó có thể giúp kích thích sự sáng tạo của chúng.

2. How have toys changed compared to the past?

I think toys have experienced two major changes during the past few decades. The first change is the materials toys are made from. In the past, people usually made toys from wood or paper, and they were mostly hand-made. But contemporary toys are often made from plastic or nylon, and they are mostly mass-produced toys in factories. Additionally, toys a few decades ago were usually so rudimentary that players had to use their imagination to have fun. But now it’s not like that. So, I guess today’s toys are likely to stimulate less creativity in children than they used to.

 • contemporary /kənˈtem.pər.ər.i/ (adj): đương đại, hiện tại
 • mass-produced /ˌmæs.prəˈdʒuːst/ (adj): được sản xuất hàng loạt
 • rudimentary /ˌruː.dɪˈmen.tər.i/ (adj): thô sơ, cơ bản

Tôi nghĩ rằng đồ chơi đã trải qua hai thay đổi lớn trong vài thập kỷ qua. Thay đổi đầu tiên là về vật liệu mà đồ chơi được làm từ. Trước đây, mọi người thường làm đồ chơi từ gỗ hoặc giấy, và chúng chủ yếu được làm bằng tay. Nhưng đồ chơi đương đại thường được làm từ nhựa hoặc nylon, và chúng hầu hết là đồ chơi sản xuất hàng loạt trong các nhà máy. Ngoài ra, đồ chơi cách đây vài thập kỷ thường cơ bản đến mức người chơi phải sử dụng trí tưởng tượng của mình để giải trí. Nhưng bây giờ nó không như vậy. Vì vậy, tôi đoán đồ chơi ngày nay có khả năng ít kích thích sự sáng tạo ở trẻ em hơn so với trước đây.

3. Why do parents buy a lot of toys for their children?

I guess there are three main reasons for this trend. Firstly, as kids tend to be naughty and easily distracted, parents buy toys for them as a way to keep them quiet so that parents can focus on what they’re doing. Secondly, plenty of ads which promote toys are aimed at children, and therefore those children pester their parents for buying those toys for them. Last but not least, some parents have become more and more materialistic, they wanna buy many toys just to show off that they’re a good parent

 • distracted (by somebody/something) /dɪˈstræk.tɪd/ (adj): dễ mất tập trung
 • be aimed at somebody (adj): nhắm vào đối tượng nào
 • pester somebody for something /ˈpes.tər/ (verb): nằng nặc đòi ai cái gì
 • materialistic /məˌtɪə.ri.əˈlɪs.tɪk/ (adj): quan trọng về vật chất hơn
 • show off (phrasal verb): khoe khoang

Tôi đoán có ba lý do chính cho xu hướng này. Thứ nhất, vì trẻ em có xu hướng nghịch ngợm và dễ mất tập trung, cha mẹ mua đồ chơi cho chúng như một cách để giữ chúng im lặng để cha mẹ có thể tập trung vào việc mà họ đang làm. Thứ hai, rất nhiều quảng cáo quảng bá đồ chơi nhắm đến trẻ em, và do đó những đứa trẻ đó nằng nặc đòi cha mẹ của chúng mua những đồ chơi đó cho chúng. Cuối cùng, một số cha mẹ ngày càng trở nên quan trọng hơn về vật chất, họ muốn mua nhiều đồ chơi chỉ để thể hiện rằng họ là một bậc cha mẹ tốt. 

4. Is it good for children to play with toys?

Yes, playing with toys is beneficial for kids to some degree. Some toys provide kids with a safe way to explore the world and learn about different fields of life like colours, animals or trees. So, those toys help broaden their horizons, and this is very crucial for early learning. However, some toys cause children to lead a sedentary life. For example, many kids now are addicted to playing computer games. 

 • broaden their horizons /həˈraɪ.zən/ (verb phr.): mở rộng tầm nhìn
 • lead a sedentary life /ˈsed.ən.tər.i/ (verb phr.): sống cuộc sống ít vận động
 • addicted to something /əˈdɪk.tɪd/ (adj): nghiện với cái gì 

Tôi nghĩ là chơi với đồ chơi có lợi cho trẻ em ở một mức độ nào đó. Một số đồ chơi cung cấp cho trẻ cách an toàn để khám phá thế giới và tìm hiểu về các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống như màu sắc, động vật hoặc cây cối. Vì vậy, những đồ chơi đó giúp mở rộng tầm nhìn của chúng, và điều này rất quan trọng cho việc học sớm. Tuy nhiên, một số đồ chơi khiến trẻ có cuộc sống ít vận động. Ví dụ, nhiều trẻ em hiện nay nghiện chơi trò chơi máy tính.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng