Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Plants

Part 1

1. Do you like plants?/ Do you like having plants in your house?

Yeah, absolutely. I usually have at least one indoor pot plant in my living room such as sunflowers. They can add a decorative touch to the room. Taking care of them is an excellent way to alleviate stress as well.

 • pot plant /ˈpɒt ˌplɑːnt/ (noun phrase): cây cảnh đặt trong chậu
 • add a decorative touch to something /ˈdek.ər.ə.tɪv/ (verb phrase): tạo điểm nhấn về mặt trang trí

Yea, chắc chắn rồi. Tôi thường có ít nhất một chậu cây cảnh trong nhà đặt trong phòng khách của tôi, chẳng hạn như hoa hướng dương. Chúng có thể thêm một điểm nhấn trang trí cho căn phòng. Chăm sóc chúng cũng là một cách tuyệt vời để giảm bớt căng thẳng.

2. What was your favorite plant when you were a kid?

I wasn born in the countryside and I’ve grown so attached to bamboos – a kind of evergreen plants, which can provide a cool patch of shade. This kind of plant is the symbol of rural areas in Vietnam.

 • grow attached to something /əˈtætʃt/ (verb phrase): trở nên gắn bó

Tôi sinh ra ở nông thôn và tôi trở nên rất gắn bó với cây tre – một loại thực vật thường xanh, cho nhiều bóng mát. Loại cây này là biểu tượng của vùng nông thôn Việt Nam.

3. What plant did you grow when you were young?

Actually, I’ve never grown any plants so far in my life. In my parents’ house, there is a garden where they grow many different kinds of plants such as longan trees, pomelo trees or starfruit trees. But it’s my father who does the gardening.

 • do the gardening /ˈɡɑː.dən.ɪŋ/ (verb phrase): làm vườn, chăm sóc vườn

Trên thực tế, tôi chưa bao giờ trồng bất kỳ loại cây nào trong đời mình cả. Trong nhà của bố mẹ tôi có một cái vườn nơi họ trồng rất nhiều loại cây khác nhau như cây nhãn, cây bưởi hay cây khế. Nhưng chính cha tôi là người chăm sóc vườn.

4. Do you know much about plants?/ Are you good at growing plants?

(Well, I’m not much of a botanist.) My father has green fingers, but I don’t inherit this quality from him. Besides, I’ve been living in the city where there is little space for me to grow plants. So I usually have to buy new pot plants when the old ones die.

 • botanist /ˈbɒt.ən.ɪst/ (noun): nhà thực vật học
 • have green fingers /ˌɡriːn ˈfɪŋ.ɡəz/ (verb phrase): có khiếu trồng và chăm sóc cây
 • inherit something from somebody /ɪnˈher.ɪt/ (verb): thừa hưởng

(Tôi không phải là một nhà thực vật học.) Cha tôi rất mát tay với việc trồng trọt và chăm sóc cây cối, nhưng tôi không thừa hưởng phẩm chất này từ ông. Ngoài ra, tôi đang sống ở thành phố, nơi có rất ít không gian để tôi trồng cây. Vì vậy, tôi thường phải mua những chậu cây cảnh mới khi cây cũ chết đi.

5. Would you ever give a plant as a gift?

Yes, sure. I often give plants as presents to my family members, friends and teachers for many occasions. Plants are a classic gift and appropriate for events like birthdays, women’s days and many other anniversaries.

 • appropriate for something /əˈprəʊ.pri.ət/ (adj): phù hợp

Có chứ, chắc chắn rồi. Tôi thường tặng cây làm quà cho các thành viên trong gia đình, bạn bè và thầy cô trong nhiều dịp. Cây là một món quà kinh điển rồi và nó thích hợp cho các sự kiện như sinh nhật, ngày phụ nữ và nhiều ngày kỷ niệm khác.

Part 2

Describe your favourite plant

You should say:

 • What the plant is
 • When you first knew it
 • What its major features are
 • Why you like it

When I read the cue card, the first thing springing to mind was the Lotus flower.

Basically, it is an aquatic plant that is found floating in shallow water. Lotus flowers are in bloom from around May to July in a large number of ponds and lakes. Lotus flowers can be commonly seen in white and pink. The white represents the purity of the mind and soul, whereas, the pink lotus shows affection and inner peace. 

I believe that all Vietnamese people first came to know this plant from an early age and I am no exception. The image of this plant appears in ancient arts, folk songs, architecture and even fashion that make it an indispensable part of the Vietnamese culture. It is highly regarded in Vietnam as it is a sacred flower in Buddhism. Despite growing in muddy waters, it rises above the surface to bloom with breathtaking beauty and a pleasant scent. The mud represents all suffering and difficulties we’ve been through and it is those difficulties that make us stronger to gain achievements in life. 

Besides, the Lotus is widely used in many recipes. The stem is used in many kinds of salad whereas the stamens can be made into a herbal tea. Furthermore, people often make use of lotus leaves instead of plastic bags or paper to wrap Cốm – a delicacy in Hanoi. All in all, it’s no wonder that Lotus is chosen as the national flower because of its cultural significance, symbolism and popularity.

 • aquatic plant /əˈkwæt.ɪk/ (noun phrase): cây thủy sinh
 • in bloom /bluːm/ (idiom): trổ bông, nở rộ
 • shallow water /ˈʃæl.əʊ/ (noun phrase): vùng nước nông
 • first came to know somebody/ something (verb phrase): lần đầu biết đến
 • no exception /ɪkˈsep.ʃən/ (noun phrase): không phải là ngoại lệ
 • indispensable /ˌɪn.dɪˈspen.sə.bəl/ (adj): không thể thiếu
 • sacred /ˈseɪ.krɪd/ (adj): linh thiêng
 • breathtaking beauty /ˈbreθˌteɪ.kɪŋ/ (noun phrase): vẻ đẹp khiến người khác phải nín thở
 • recipe /ˈres.ɪ.pi/ (noun): công thức nấu ăn
 • stem /stem/ (noun): thân cây
 • stamen /ˈsteɪ.mən/ (noun): nhụy hoa
 • herbal tea /ˈhɜː.bəl/ (noun phrase): trà thảo mộc
 • make use of something (idiom): tận dụng
 • delicacy /ˈdel.ɪ.kə.si/ (noun): đặc sản, món ngon

Khi tôi đọc thẻ gợi ý, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là hoa Sen.

Về cơ bản, nó là một loài thực vật thủy sinh trôi nổi ở vùng nước nông. Hoa sen trổ bông từ khoảng tháng 5 đến tháng 7 ở nhiều ao hồ. Hoa sen thường có hai màu trắng và hồng. Màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết của tâm hồn, trong khi đó, màu hồng thể hiện tình cảm và sự bình yên trong nội tâm.

Tôi tin rằng tất cả người Việt Nam đều biết đến loài cây này từ khi còn nhỏ và tôi cũng không ngoại lệ. Hình ảnh của loài cây này xuất hiện trong các tác phẩm nghệ thuật cổ xưa, ca dao, kiến ​​trúc và thậm chí cả thời trang, biến nó trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa Việt Nam. Ở Việt Nam, nó được coi là một loài hoa thiêng liêng trong Phật giáo. Mặc dù mọc trong vùng nước bùn, nó vươn lên trên mặt nước để nở hoa với vẻ đẹp khiến người ta phải nín thở và mùi hương vô cùng dễ chịu. Bùn đất tượng trưng cho tất cả những đau khổ và khó khăn mà chúng ta đã trải qua và chính những khó khăn đó giúp chúng ta mạnh mẽ hơn để đạt được những thành tựu trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, hoa sen được sử dụng rộng rãi trong nhiều công thức nấu ăn. Thân cây được sử dụng trong nhiều loại salad trong khi phần nhụy hoa có thể được làm thành trà thảo mộc. Hơn nữa, người ta thường tận dụng lá sen thay cho túi nilon hoặc giấy để gói Cốm – một đặc sản Hà Nội. Nhìn chung, không có gì lạ khi Hoa sen được chọn làm quốc hoa vì ý nghĩa văn hóa, tính biểu tượng và sự phổ biến của nó.

Part 3

1. What plants are important to the economy in your country?

Rice plays an indispensable part in the daily life of Vietnamese people because it’s our main food. In addition, Vietnam is one of the largest rice exporters in the world. So it is not an exaggeration to say that Vietnam’s economy depends quite a lot on this plant. Rice can be found in every nook and cranny of rural areas in Vietnam, I believe.

 • play an indispensable part in something/ˌɪn.dɪˈspen.sə.bəl/ (verb phrase): đóng vai trò không thể thiếu
 • it’s not an exaggeration to say that …/ɪɡˌzædʒ.əˈreɪ.ʃən/: không ngoa khi nói rằng …
 • in every nook and cranny of something /nʊk/ /ˈkræn.i/ (adv): ở mọi nơi của …

Lúa là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người Việt Nam vì nó là lương thực chính của chúng ta. Ngoài ra, Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Vì vậy không quá lời khi nói rằng nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc khá nhiều vào loại cây này. Tôi tin rằng gạo có thể tìm thấy ở mọi nơi của các vùng nông thôn Việt Nam.

2. Is it common for people to have gardens in your country?

I believe it all depends on where you are. When I visit my parents, who live in a rural area in Hanoi, tons of houses grow their own vegetables in their own gardens. Growing their own vegetables, they can ensure the food is clean and safe. But, in more urban areas like the place where I’m living, there is little space so we can hardly design a garden.

 • tons of somebody/ something /tʌn/ (noun phrase): rất nhiều
 • can hardly do something /ˈhɑːd.li/ (verb phrase): khó có thể làm gì

Tôi tin rằng tất cả phụ thuộc vào vị trí của chúng ta. Khi tôi thăm bố mẹ tôi sống ở một vùng nông thôn ở Hà Nội, rất nhiều nhà tự trồng rau trong vườn của họ. Tự trồng rau, họ có thể đảm bảo thực phẩm sạch và an toàn. Tuy nhiên, ở những khu vực đô thị hơn như nơi tôi đang sống, có rất ít không gian nên chúng tôi khó có thể thiết kế một khu vườn

3. How can people be encouraged to grow their own food?

I believe the optimum method to promote more home-grown vegetables is to raise people’s awareness of their benefits. Growing our own vegetables, we decide what kinds of fertilizers and pesticides come in contact with our food and when to harvest it. Celebrities should be the pioneers in this campaign because they can make a major influence on others. Besides, the government should allocate more financial resources to donate free seeds to households.

 • home-grown /ˌhəʊmˈɡrəʊn/ (adj): tự trồng được
 • raise one’s awareness of something /əˈweə.nəs/ (verb phrase): nâng cao nhận thức
 • come in contact with somebody/ something /ˈkɒn.tækt/ (verb phrase): chạm, gặp, tiếp xúc
 • pioneer /ˌpaɪəˈnɪər/ (noun): người tiên phong
 • make a major influence on somebody /ˈɪn.flu.əns/ (verb phrase): gây ảnh hưởng lớn
 • allocate financial resources /ˈæl.ə.keɪt/ (verb): phân bổ nguồn lực tài chính

Tôi tin rằng phương pháp tối ưu để khuyến khích mọi người tự trồng rau là nâng cao nhận thức của mọi người về lợi ích của chúng. Tự trồng rau, chúng ta quyết định loại phân bón và thuốc trừ sâu nào sẽ tiếp xúc với thực phẩm của chúng ta và khi nào thì thu hoạch. Những người nổi tiếng nên là những người tiên phong trong chiến dịch này vì họ có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến những người khác. Bên cạnh đó, chính phủ nên bố trí thêm nguồn lực tài chính để tặng hạt giống miễn phí cho các hộ gia đình.

4. Why do people grow plants?

I believe growing plants and doing gardening is a pastime to some people, especially old people. My father is a good case in point. He takes care of the garden all year round and finds it rewarding to grow plants, look after them and wait for the day the flowers are in bloom and the trees bear fruits. For other people, they do it because they are aware that plants can provide clean air which is favourable for their well-being.

 • pastime /ˈpɑːs.taɪm/ (noun): thú tiêu khiển
 • a good case in point (noun phrase): ví dụ điển hình
 • in bloom /bluːm/ (idiom): ra hoa
 • bear fruits /beər/ (verb phrase): kết trái
 • bear fruits /beər/ (idiom): mang lại kết quả tốt đẹp
 • favourable for somebody/ something /ˈfeɪ.vər.ə.bəl/ (adj): có lợi

Tôi tin rằng trồng cây và làm vườn là thú tiêu khiển của một số người, đặc biệt là người già. Cha tôi là một trường hợp điển hình. Ông chăm sóc khu vườn quanh năm và thấy việc trồng cây, chăm sóc chúng và chờ ngày đơm hoa, kết trái là điều rất đáng làm. Đối với những người khác, họ trồng cây vì họ nhận thức được rằng cây xanh có thể cung cấp không khí sạch tốt cho thể trạng của mình.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng