Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic The Internet

Part 1

1. Do you often use the Internet?

Yes, I use the Internet on a daily basis. I use it to keep abreast of current events as it provides me with countless news articles from a number of different sources. Actually, thanks to the Internet, I have knowledge at my fingertips.

 • keep abreast of something /əˈbrest/ (idiom): cập nhật cái gì
 • countless /ˈkaʊnt.ləs/ (adj): nhiều vô số
 • have something at my fingertips /ˈfɪŋ.ɡə.tɪp/ (idiom): có cái gì trong tầm tay

Có, tôi sử dụng Internet hàng ngày. Tôi sử dụng nó để bám sát các sự kiện hiện tại vì nó cung cấp cho tôi vô số bài báo từ nhiều nguồn khác nhau. Thực sự nhờ Internet mà tôi có kiến thức trong tầm tay.

2. What do you usually do on the internet?

I do a ton of things on the Internet. I usually use it to read local as well as national news headlines. I also use it for checking my emails, chatting with my friends and playing games online at times.

 • at times (idiom): thỉnh thoảng

Tôi làm rất nhiều thứ trên Internet. Tôi thường sử dụng nó để đọc các tiêu đề tin tức địa phương cũng như quốc gia. Tôi thỉnh thoảng cũng sử dụng nó để kiểm tra email, trò chuyện với bạn bè và chơi trò chơi trực tuyến.

3. Do you think you use the internet too much?

4. Do people in your country use the Internet a lot?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

1. Describe a website that you use regularly

You should say:

 • what type of website it is
 • what it allows you to do
 • And why you find it useful

When I read the cue card, the first website coming to mind was Youtube, which is ranked as the second-most popular site in the world.

Youtube is a video-sharing website which allows users from every corner of the globe to access a mammoth visual database. Users can upload their own videos on this platform and present them to the rest of the world. Also, users are permitted to view, rate, share, report, comment on videos and subscribe to other users. Especially, the vast majority of its videos are free to view.

For me, Youtube comes in handy since it brings a number of clear benefits. First of all, this platform provides users with countless programs ranging from music videos, documentary films, video blogging to educational videos, so I can broaden my horizons about any fields I have a passion for. For example, when I decided to learn Korean by myself,  I searched many videos taught by eminent and native teachers on Youtube, and they’re free to all. Besides, I watch funny videos and TV shows on a daily basis so that I can wind down after a stressful day.

All in all, Youtube has become an indispensablepart of my daily life, and I can’t imagine living without visiting this website.

 • rank somebody/something as something /ræŋk/ (verb): xếp hạng ai/ cái gì
 • every corner of the globe /ɡləʊb/ (noun phr.): mọi người từ khắp nơi trên thế giới
 • mammoth /ˈmæm.əθ/ (adj): khổng lồ
 • upload something /ʌpˈləʊd/ (verb): đăng tải cái gì
 • come in handy /ˈhæn.di/ (idiom): hữu ích
 • countless /ˈkaʊnt.ləs/ (adj): vô số, nhiều
 • broaden my horizons about something /həˈraɪ.zən/ ( verb phr.): mở rộng kiến thức về lĩnh vực gì
 • wind down /waɪnd/ (phrasal verb): thư giãn

Khi tôi đọc đề bài này thì trang web đầu tiên tôi nghĩ đến là Youtube, trang web mà được xếp hạng là trang phổ biến thứ hai trên thế giới.

Youtube là một trang web chia sẻ video cho phép người dùng từ mọi nơi trên thế giới truy cập vào cơ sở dữ liệu hình ảnh khổng lồ. Người dùng có thể tải lên video của riêng họ trên nền tảng này và giới thiệu chúng với mọi người. Bên cạnh đó, người dùng được phép xem, xếp hạng, chia sẻ, báo cáo, bình luận về video và đăng ký với những người dùng khác. Đặc biệt, phần lớn các video của nó đều được xem miễn phí.

Đối với tôi, Youtube rất hữu ích vì nó mang lại một số lợi ích rõ ràng. Trước hết, nền tảng này cung cấp cho người dùng vô số các chương trình đa dạng từ video ca nhạc, phim tài liệu, video blog đến video giáo dục, vì vậy tôi có thể mở rộng tầm nhìn của mình về bất kỳ lĩnh vực nào mà tôi thích. Ví dụ: khi tôi quyết định tự học tiếng Hàn, tôi đã tìm kiếm nhiều video do các giáo viên bản ngữ và nổi tiếng dạy trên Youtube và chúng miễn phí với tất cả mọi người. Bên cạnh đó, tôi xem các video hài hước và chương trình truyền hình hàng ngày để có thể thư giãn sau một ngày căng thẳng.

Nhìn chung, Youtube đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi và tôi không thể tưởng tượng mình sẽ sống nếu không truy cập trang web này.

2. Describe a time you solved a problem through the Internet

You should say:

 • What the problem was
 • How you solved this problem
 • How long it took to solve this problem
 • And how you felt about it

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. How has the Internet changed the way we work?

Nowadays, people can work regardless of time zone and geographical boundaries thanks to the Internet. To be more specific, they don’t have to go to the office or be physically present to collaborate with colleagues, but they can still get work done. That’s why coffee shops are now a great place for people to come to work. Besides, while meetings were held in physical rooms in the past, now web conferencing tools facilitate remote meetings. I mean people can collaborate with each other without meeting face to face as they used to, which saves a great deal of time and costs.

 • regardless of /rɪˈɡɑːd.ləs/ (prep): bất kể
 • collaborate with somebody /kəˈlæb.ə.reɪt/ (verb): hợp tác với ai
 • web conferencing /ˈkɒnfərənsɪŋ/ (noun): hội nghị trực tuyến
 • facilitate something /fəˈsɪl.ɪ.teɪt/ (verb): tạo điều kiện cho cái gì
 • face to face (adv): trực tiếp

Ngày nay, mọi người có thể làm việc bất kể múi giờ và ranh giới địa lý nhờ có Internet. Cụ thể hơn, họ không cần phải đến văn phòng hoặc có mặt trực tiếp để làm việc với đồng nghiệp mà vẫn có thể hoàn thành được công việc. Đó là lý do tại sao các cửa hàng cà phê hiện nay là một địa điểm lý tưởng để mọi người đến làm việc. Bên cạnh đó, trong khi trước đây các cuộc họp được tổ chức trong các phòng họp, thì giờ đây các công cụ hội nghị trên web tạo điều kiện cho các cuộc họp từ xa. Ý tôi là mọi người có thể làm việc với nhau mà không cần phải gặp mặt trực tiếp như trước đây, điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí.

2. Do you think the Internet is safe for children to use unsupervised?

I suppose that it’s harmful for children to use the Internet without their parents’ supervision due to several clear risks it brings to them. First of all, as children are still young, they’re easily tempted to click on inappropriate content like violent scenes or sexual images on the web, which has a negative impact on their development. Secondly, children might become the victim of cyberbullying. If this lasts too long, it would give them a sense of anxiety and depression.

 • supervision /ˌsuː.pəˈvɪʒ.ən/ (noun): sự giám sát
 • tempt to do something /tempt/ (verb): cám dỗ làm điều gì
 • cyberbullying /ˈsaɪ.bəˌbʊl.i.ɪŋ/ (noun): nạn bắt nạt trên mạng
 • a sense of anxiety and depression /æŋˈzaɪ.ə.ti/ /dɪˈpreʃ.ən/ (noun phr.): cảm giác lo lắng và trầm cảm

Tôi cho rằng việc trẻ em sử dụng Internet mà không có sự giám sát của cha mẹ sẽ có hại do một số rủi ro rõ ràng mà nó mang lại cho chúng. Trước hết, vì chúng vẫn còn nhỏ, nên rất dễ bị cám dỗ với việc nhấp vào những nội dung không phù hợp như cảnh bạo lực hoặc hình ảnh khiêu dâm trên web, điều này có tác động tiêu cực đến sự phát triển của chúng. Thứ hai, trẻ em có thể trở thành nạn nhân của nạn bắt nạt trên mạng. Nếu điều này kéo dài quá lâu sẽ khiến họ cảm thấy lo lắng và trầm cảm.

3. Do you think many people waste their time online?

Yes, I think that a lot of individuals, especially young people, spend most of their time on social media platforms such as Facebook or Instagram, which is a huge waste of time. They often do not take advantage of the Internet to do something helpful for their study or work. For example, some high-school students waste their time on surfing Facebook or watching films instead of enrolling in an online course to improve their knowledge of English grammar to prepare for their entrance exam.

 • social media platform /ˈplæt.fɔːm/(noun phr.): các nền tảng mạng xã hội
 • take advantage of something /ədˈvɑːn.tɪdʒ/(idiom): tận dụng điều gì

Có chứ, tôi nghĩ rằng rất nhiều cá nhân, đặc biệt là những người trẻ tuổi, dành phần lớn thời gian của họ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook hoặc Instagram, điều này thật sự lãng phí thời gian. Họ thường không biết cách tận dụng Internet để làm việc gì đó có ích cho học tập, công việc. Ví dụ, một số học sinh trung học lãng phí thời gian lướt Facebook hoặc xem phim thay vì đăng ký một khóa học trực tuyến nhằm nâng cao kiến thức ngữ pháp tiếng Anh để chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

4. What impacts does the internet have on schools?

5. What can people do with the Internet in the future? And how?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng