Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Teacher

Part 1

1. Do you like any teacher of yours?

Well, yes. Last semester, there was this one subject called “Cultures and Civilizations” taught by Ms Annie. I was really impressed by the way she gave the knowledge to the class. She was also supportive. That’s why I really like her.

 • impressed by somebody/ something /ɪmˈprest/ (adj): bị ấn tượng bởi
 • supportive /səˈpɔː.tɪv/ (adj): nhiệt tình giúp đỡ

Có. Học kỳ trước, có một môn học tên là “Văn hóa Văn minh” do cô Annie dạy. Tôi thực sự ấn tượng về cách cô truyền đạt kiến thức cho lớp. Cô ấy cũng rất nhiệt tình giúp đỡ. Đó là lý do tại sao tôi thực sự thích cô ấy.

2. Do you keep in touch with your teachers?

I’ve lost contact with all my high school teachers, but I keep in touch with a couple of university professors. Sometimes, I turn to them for advice on my study. They are all very helpful.

 • lose contact with somebody/ˈkɒn.tækt/ ~ lose touch with somebody /tʌtʃ/ (verb phrase): mất liên lạc
 • keep in touch with somebody /tʌtʃ/ (verb phrase): giữ liên lạc
 • turn to somebody for advice on something (verb phrase): tìm đến ai để xin lời khuyên

Tôi đã mất liên lạc với tất cả các giáo viên cấp 3 của mình, nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với một vài giáo sư ở đại học. Đôi khi, tôi tìm đến họ để xin lời khuyên về việc học của mình. Họ đều rất nhiệt tình giúp đỡ.

3. Do you want to be a teacher?

I don’t think I’m suitable. Teaching is a tough job. In order to perform well, educators must play the roles of parents, mentors, leaders, and even entertainers. It is too demanding for me.

 • tough /tʌf/ (adj): khó
 • demanding /dɪˈmɑːn.dɪŋ/ (adj): khó, đòi hỏi cao

Tôi không nghĩ mình phù hợp. Dạy học là một công việc rất khó. Để hoạt động tốt, người làm giáo dục phải đóng vai trò như cha mẹ, người cố vấn, người lãnh đạo và thậm chí người mua vui. Công việc này quá đòi hỏi đối với tôi.

4. Do you think teachers should be strict?

5. What was your favourite primary school teacher?

6. Have you ever had bad teachers before?

7. Did you pretend to be a teacher in childhood?

Part 2

1. Describe your favourite teacher

You should say:

 • Who he/ she is
 • What subject he/she teaches
 • How he/ she is
 • Why you like him/ her

When I read the cue card, the first one springing to mind was Mr. Thanh – my extraordinary English teacher.

I first came to know him a couple of years back when I started going to high school. At first, his appearance gave us the wrong impression. He didn’t smile. His serious face and tidy dress-up seemed to tell us that he was an extremely strict teacher. Well, I couldn’t agree more with the saying “don’t judge a book by its cover”. He turned out to be a very easy-going and amiable person.

His competence in English is undisputed. He had a unique way of teaching. Every example he made was related to real situations. For instance, he made the sentence “Annie (my name) is sleeping like a log in the class” to illustrate the phrase “sleep like a log” and to awaken me at the same time. Thus he could make the lesson far more exhilarating and we could remember what he taught with ease.

He never made things complicated and was willing to explain the lessons to us over and over again. I’ve never met such a patient teacher like him.

He has a huge impact on my education. It’s he that aroused my passion for English. Back in secondary school, English used to be my pet hate. But his teaching and influences changed my way of thinking about English and it was beginning to grow on me. I even majored in the English language at university.

 • first came to know somebody/ something: lần đầu biết đến ai/ cái gì
 • give somebody the wrong impression /ɪmˈpreʃ.ən/ (verb phrase): gây ấn tượng sai, làm ai hiểu sai về mình
 • amiable /ˈeɪ.mi.ə.bəl/ (adj): thân thiện
 • competence in something /ˈkɒm.pɪ.təns/ (noun): năng lực tốt trong lĩnh vực gì
 • undisputed /ˌʌn.dɪˈspjuː.tɪd/ (adj): khỏi bàn cãi
 • exhilarating /ɪɡˈzɪl.ə.reɪ.tɪŋ/ (adj): thú vị
 • with ease ~ easily /iːz/ (adv): dễ dàng
 • arouse one’s passion for something /əˈraʊz/ (verb phrase): khơi gợi niềm đam mê với thứ gì
 • my pet hate (noun): thứ mình ghét
 • grow on somebody: nếu thứ gì “grow on me” thì tức là mình bắt đầu thấy thích thứ đó

Khi tôi đọc tấm thẻ gợi ý, người đầu tiên tôi nghĩ đến là thầy Thanh – giáo viên tiếng Anh tuyệt vời của tôi.

Tôi biết thầy lần đầu tiên cách đây vài năm khi tôi bắt đầu học trung học. Lúc đầu, vẻ của thầy đã tạo cho chúng tôi một ấn tượng sai lầm. Thầy không cười. Khuôn mặt nghiêm túc và cách ăn mặc chỉn chu của thầy dường như cho chúng tôi biết rằng thầy là một giáo viên cực kỳ nghiêm khắc. Chà, câu nói “đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó” thật đúng quá mà. Thầy tôi hóa ra lại là một người rất dễ gần và thân thiện.

Năng lực tiếng Anh của thầy là điều không thể bàn cãi. Thầy có một cách dạy vô cùng độc đáo. Mỗi ví dụ thầy đưa ra đều liên quan đến các tình huống thực tế. Ví dụ, thầy đặt câu “Annie (tên tôi) đang ngủ say như chết trong lớp” để minh họa cho cụm từ “ngủ say như chết” và đồng thời cũng để đánh thức tôi dậy luôn. Vì vậy, thầy có thể làm cho bài học trở nên thú vị hơn nhiều và chúng tôi có thể ghi nhớ những gì thầy dạy một cách dễ dàng.

Thầy không bao giờ làm mọi thứ trở nên phức tạp và sẵn sàng giải thích đi giải thích lại các bài học cho chúng tôi. Tôi chưa bao giờ gặp một giáo viên nào kiên nhẫn như vậy.

Thầy có tầm ảnh hưởng rất lớn đến việc học của tôi. Chính thầy đã khơi dậy niềm đam mê tiếng Anh trong tôi. Hồi cấp 2, tiếng Anh từng là môn học mà tôi ghét nhất. Nhưng sự giảng dạy và ảnh hưởng của thầy đã thay đổi cách nghĩ của tôi về tiếng Anh và tôi bắt đầu thấy thích môn học này. Tôi thậm chí còn học chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Anh ở trường đại học nữa cơ.

2. Describe a teacher who inspired you

You should say:

 • Who he/ she is
 • How you knew him/ her
 • How impressive he/ she was
 • How he/ she inspired you

Part 3

1. What role should the teacher have in a classroom?

I think almost everything has changed over the past decades when it comes to education. In former days, the teacher was like the king in the class, controlling all the students’ activities and always gave the answer to the question. However, the teacher is now more of a facilitator. She gives her students a topic or an issue, shows them how to process it and let them discuss with one another and find out the answer on their own.

 • in former days (adv): trước đây
 • facilitator /fəˈsɪl.ɪ.teɪ.tər/ (noun): người hướng dẫn
 • find out (phrasal verb): tìm ra

Tôi nghĩ hầu hết mọi thứ đã thay đổi trong những thập kỷ qua khi nói đến giáo dục. Ngày xưa, giáo viên như ông vua trong lớp, điều khiển mọi hoạt động của học sinh và luôn đưa ra câu trả lời cho câu hỏi. Tuy nhiên, giáo viên bây giờ là người hỗ trợ nhiều hơn. Cô cho học sinh của mình một chủ đề hoặc một vấn đề, chỉ cho họ cách xử lý nó và để họ thảo luận với nhau và tự tìm ra câu trả lời.

2. Do you think computers will one day replace teachers in the classroom?

Many people used to think so when digitalization in classrooms burst on the scene and obviously brought about numerous benefits for learners. Having said that, I believe teachers still remain the prime people in teaching because they can inspire learners and this is an aspect of feelings and emotions which AI can’t have. Therefore, with regard to creating inspiration for students, instructors are clearly superior to AI.

 • digitalization /ˌdɪdʒɪtəlaɪˈzeɪʃn/ (noun): số hóa
 • burst onto the scene /siːn/ (verb phrase): bắt đầu phổ biến, trở thành hiện tượng
 • bring about numerous benefits /ˈnjuː.mə.rəs/ (verb phrase): mang lại nhiều lợi ích
 • having said that (adverb): tuy nhiên
 • prime /praɪm/ (adj): quan trọng nhất
 • superior to somebody/ something /suːˈpɪə.ri.ər/ (adj): vượt trội

Nhiều người đã từng nghĩ như vậy khi số hóa trong lớp học bắt đầu trở thành hiện tượng và rõ ràng là mang lại nhiều lợi ích cho người học. Tuy nhiên, tôi tin rằng giáo viên vẫn là những người quan trọng hàng đầu trong việc giảng dạy vì họ có thể truyền cảm hứng cho người học và đây là một khía cạnh của cảm xúc mà trí tuệ nhân tạo không thể có. Do đó, về vấn đề tạo cảm hứng cho học sinh, giáo viên hướng dẫn rõ ràng vượt trội hơn so với trí tuệ nhân tạo.

3. How can a teacher make lessons for children more interesting?

The more interactions, the better. I think the best and most exciting teaching method is to make students active participants. It is better for the teacher to organize activities such as playing games or watching funny clips to involve young students in the lessons. For more mature ones, who may not be into games, discussions or presentations with visual aids would suit them better.

 • be into something: thích cái gì

Càng nhiều tương tác càng tốt. Tôi nghĩ rằng phương pháp giảng dạy tốt nhất và thú vị nhất là biến học sinh học sinh trở thành những người tham gia tích cực. Tốt hơn hết là giáo viên nên tổ chức các hoạt động như chơi trò chơi hoặc xem các clip vui nhộn để học sinh ở cấp dưới tham gia vào bài học. Đối với những học sinh trưởng thành hơn, những người có thể không thích trò chơi, các cuộc thảo luận hoặc thuyết trình với các giáo cụ trực quan sẽ phù hợp hơn với họ.

4. Do you think it’s better to have a teacher or to teach yourself?

5. What qualities should a teacher have?

6. What is the difference between young teachers and old teachers?

7. In what ways do you think teachers and parents are different when teaching young people?

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng