Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Science

Part 1

1. Do you like science class?

Yes, definitely! I take a keen interest in learning science because it gives me a better understanding of the world around me. For example, physics can explain why water freezes at 0 degrees Celsius and boils at 100 degrees Celsius.

 • take a keen interest in something /ˈɪn.trəst/ (verb phrase): thích, quan tâm
 • an understanding of something /ˌʌn.dəˈstæn.dɪŋ/ (noun): hiểu biết

Có, chắc chắn rồi! Tôi rất thích tìm hiểu khoa học vì nó giúp tôi hiểu hơn về thế giới xung quanh. Ví dụ, vật lý có thể giải thích tại sao nước đóng băng ở 0 độ C và sôi ở 100 độ C.

2. Did you have a science class in primary school or high school?/ What kinds of science classes did you study at school?

Apart from Maths, I didn’t study any other science subjects in elementary school. When I was in secondary school, I first came to know and study other subjects like Physics, Chemistry, and Biology because they are part of our curriculum.

 • apart from/əˈpɑːt/: bên cạnh, ngoài … ra
 • first came to know somebody/ something: lần đầu biết đến

Ngoài Toán ra, tôi không học bất kì môn khoa học nào khác ở trường tiểu học. Khi học cấp 2, lần đầu tiên tôi biết đến và học các môn khác như Vật lý, Hóa học và Sinh học vì chúng nằm trong chương trình học của chúng tôi.

3. How did you study science?

Back in secondary school and high school, I remember that all the science classes such as Biology, Chemistry and Physics involved theoretical lessons and practical ones. We studied theories in the classroom and then carried out experiments in the laboratory.

 • carry out something (phrasal verb): làm, thực hiện

Hồi ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, tôi nhớ rằng tất cả các lớp khoa học như Sinh học, Hóa học và Vật lý đều có các bài học lý thuyết và thực hành. Chúng tôi nghiên cứu lý thuyết trong lớp học và sau đó thực hiện các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.

4. Do you think science classes are important?/ Should we learn science?

5. What kind of science do people usually study?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

Describe a science subject that you studied and liked

You should say:

 • What it was
 • Who the teacher was
 • How you could use it in life
 • Why you liked it

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. Why are you interested in this field of science? Should all people study science?

Well as I said, I have a particular liking for science. Learning about science can help satisfy my curiosity about nature, which is very appealing. I don’t know why I give Physics priority over the others. I just feel more fascinated to learn it. It’s laid the foundation for almost every invention and discovery of humankind. However, I strongly believe that it shouldn’t be mandatory for all people to study science unless they are genuinely interested in it. We just do what we find fun and get better at what we do.

 • have a particular liking for something (verb phrase): thực sự thích
 • satisfy one’s curiosity about something /ˌkjʊə.riˈɒs.ə.ti/ (verb phrase): thỏa mãn sự tò mò
 • give somebody/ something priority over somebody/ something /praɪˈɒr.ə.ti/ (verb phrase): ưu tiên … hơn …
 • mandatory /ˈmændətəri/ (adj): bắt buộc
 • genuinely /ˈdʒenjuɪnli/ (adv): thật sự, thật lòng

Như tôi đã nói, tôi có một niềm yêu thích đặc biệt với khoa học. Tìm hiểu về khoa học có thể giúp tôi thỏa mãn trí tò mò về thiên nhiên, một điều rất hấp dẫn. Tôi không biết tại sao mình lại ưu tiên Vật lý hơn những môn khác. Tôi chỉ cảm thấy bị cuốn hút hơn khi tìm hiểu về nó. Nó đặt nền tảng cho hầu hết mọi phát minh và khám phá của loài người. Tuy nhiên, tôi thực sự tin rằng không nên bắt buộc tất cả mọi người phải học về khoa học nếu họ không thực sự quan tâm đến nó. Chúng ta chỉ làm những gì chúng ta thấy vui và hoàn thiện hơn những gì chúng ta thực hành thôi.

2. What do you think about the next technological advancements in the future? Can you give some examples?

Well, all aspects of science are developing by leaps and bounds and I can’t help admiring the unlimited ability of humans. What I find most enjoyable about scientific developments at the moment and in the future is that scientists are studying whether life is possible out of the Earth. The scenario that we live on another planet can really blow my mind.

 • by leaps and bounds /liːp/ /baʊnd/ (idiom): (phát triển) vô cùng nhanh
 • can’t help doing something (idiom): không thể không làm gì, không thể ngừng làm gì
 • blow one’s mind /bləʊ/ (idiom): khiến ai hưng phấn, thích thú, ngạc nhiên

Tất cả các khía cạnh của khoa học đang phát triển nhảy vọt và tôi không khỏi khâm phục khả năng vô hạn của con người. Điều tôi cảm thấy thú vị nhất về những phát triển khoa học hiện tại và trong tương lai là các nhà khoa học đang nghiên cứu xem liệu có thể có sự sống ngoài Trái đất hay không. Viễn cảnh chúng ta đang sống trên một hành tinh khác thực sự vô cùng thú vị.

3. Do you think scientific discoveries can have some positive and negative effects at the same time?

4. Is it the government’s responsibility to encourage science study?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng