Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic School

Part 1

1. How old were you when you started school?

I began my formal education when I turned six. I went to a small local elementary school and that was my only choice back then as the school was the only option in the region.

 • formal education /ˈfɔː.məl/ (noun phrase): giáo dục chính quy
 • elementary school /ˌel.ɪˈmen.tər.i/~ primary school (noun): trường cấp 1
 • back then (adv): lúc đó

Tôi bắt đầu học chính thức khi tôi lên sáu tuổi. Tôi học ở một trường tiểu học nhỏ ở địa phương và đó là lựa chọn duy nhất của tôi khi đó vì đây là trường duy nhất trong vùng.

2. Tell me something about your old school.

Well, I received my schoolingin a primary/ secondary/ high school in the proximity of my house. It’s the only school in the region, providing us with both an excellent learning environment and high-quality education.

 • receive one’s schooling somewhere (verb phrase): được đi học ở đâu
 • in the proximity of something /prɒkˈsɪm.ə.ti/ (prep): ở gần …

Tôi được đi học ở một trường tiểu học / trung học cơ sở / trung học phổ thông gần nhà. Đây là trường lớn nhất trong khu vực, cho chúng tôi một môi trường học tập tuyệt vời và nền giáo dục chất lượng cao.

3. Do you ever need that subject now?

Yes, I do. I’m not into this subject, but the importance of maths is undisputed. We all need a basic grounding in maths so that we can utilise it to finish daily tasks such as working out bills or managing money.

 • be into something: thích cái gì
 • undisputed /ˌʌn.dɪˈspjuː.tɪd/ (adj): không thể bàn cãi
 • a grounding in + subject /ˈɡraʊn.dɪŋ/ (noun): việc được dạy cơ bản một môn học

Vâng tôi có. Tôi không yêu thích môn học này, nhưng tầm quan trọng của toán học là không thể bàn cãi. Tất cả chúng ta đều cần một nền tảng cơ bản về toán học để chúng ta có thể sử dụng nó trong công việc hàng ngày như tính toán các hóa đơn hoặc quản lý tiền bạc.

4. Which subject did you find the most difficult at school?

5. Which subject did you find the most interesting?

6. What did you enjoy about being a school student?

7. Have you ever returned to see your old school again?

8. Are you still in contact with any of the friends you had in primary school?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

Describe a school you went to in your childhood

You should say:

 • Where it was
 • What it was like
 • What you learned there
 • How you felt about it

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. What makes a good student?

I believe the first character trait of a good student is hard work and dogged perseverance. Learning is not as easy as some may think and the student has to be resilient to pursue knowledge. On top of that, a good student is a good listener – a person who is willing to listen openly and actively, accept his mistakes and learn from others.

 • character trait (noun): đặc điểm tính cách
 • dogged perseverance /ˈdɒɡ.ɪd /ˌpɜː.sɪˈvɪə.rəns/ (noun phrase): kiên trì
 • resilient/rɪˈzɪl.i.ənt/ (adj): kiên cường, mạnh mẽ

Tôi tin rằng đặc điểm đầu tiên của một học sinh giỏi là chăm chỉ và kiên trì. Việc học không dễ dàng như một số người vẫn nghĩ và học sinh phải kiên trì theo đuổi con chữ. Trên hết, một học sinh giỏi là một người biết lắng nghe – một người tích cực lắng nghe, nhận lỗi của mình và học hỏi từ người khác.

2. Do you think the traditional classroom will disappear in the future?

3. Is a good education more important to a boy or a girl? Why?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng