Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Learning a new language

Part 1

1. Do you like learning languages?

Yes, I do. Learning a new language is like learning about a new culture and I always take a keen interest in various cultures around the world. Also, the ability to speak a foreign language fluently can open the door to many more opportunities such as a good job in an international enterprise.

 • take a keen interest in something /ˈɪn.trəst/ (verb phrase): thích
 • enterprise /ˈen.tə.praɪz/ (noun): doanh nghiệp

Vâng tôi có. Học một ngôn ngữ mới cũng giống như tìm hiểu về một nền văn hóa mới và tôi luôn quan tâm rất nhiều đến các nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Ngoài ra, khả năng nói ngoại ngữ trôi chảy có thể mở ra nhiều cơ hội hơn như một công việc tốt trong một doanh nghiệp quốc tế chẳng hạn.

2. Will you learn other languages in the future?

Yes I will! I’m thinking of learning Chinese simply because I want to understand the Chinese culture more. I always believe that to understand one culture, we should live in that community, learn the local language and establish a close rapport with the local people.

 • establish a close rapport with somebody /ræpˈɔːr/ (verb phrase): xây dựng quan hệ thân thiết

Vâng tôi sẽ! Tôi đang nghĩ đến việc học tiếng Trung chỉ đơn giản là vì tôi muốn hiểu thêm về văn hóa Trung Quốc. Tôi luôn tin rằng để hiểu một nền văn hóa, chúng ta nên sống trong cộng đồng đó, học ngôn ngữ địa phương và thiết lập mối quan hệ thân thiết với người dân địa phương.

3. Do you think it is difficult to learn a new language?

I believe that apart from those who have an innate ability to learn foreign languages, nobody dares to say that learning a new language is straightforward. Generally, some languages are totally different in grammar, pronunciation, sentence construction and such like.

 • have an innate ability to do something /ɪˈneɪt/ (verb phrase): có khả năng bẩm sinh làm gì
 • straightforward /ˌstreɪtˈfɔː.wəd/ (adj): dễ
 • such like (noun): vân vân, tương tự thế

Tôi tin rằng ngoài những người có năng khiếu học ngoại ngữ bẩm sinh, không ai dám nói rằng học một ngôn ngữ mới là đơn giản. Nói chung, một số ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau về ngữ pháp, cách phát âm, cách xây dựng câu và những thứ tương tự.

4. What language can you speak?

5. Why do you learn English?

6. How did you learn the languages that you know?

7. Do you think that all children should learn foreign languages at school?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

Describe a language (not English) you would like to learn

You should say:

 • What it is
 • Where it is spoken
 • How difficult it is
 • Why you would like to learn it

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. Do you think grammar is important when you learn a foreign language?

Sure, it is. Grammar plays an integral part in forming a language so I believe that we should pay the same amount of attention to it as to vocabulary or pronunciation if we want to master the language. However, at the very first stage of getting to know the language, grammar may not be a central focus since familiarizing yourself with the sound and pronunciation proves to be more effective. Just imagine the way children learn a language. They just imitate sounds and gradually get used to the language before totally acquiring it.

 • play an integral part in something /ˈɪn.tɪ.ɡrəl/ (verb phrase): đóng vai trò không thể thiếu
 • familiarize somebody with something /fəˈmɪl·jəˌrɑɪz/ (verb): khiến ai làm quen với thứ gì
 • get used to something (verb phrase): làm quen với thứ gì

Chắc chắn rồi. Ngữ pháp đóng một phần không thể thiếu trong việc hình thành một ngôn ngữ, vì vậy tôi tin rằng chúng ta nên chú ý đến nó tương tự như từ vựng hoặc cách phát âm nếu chúng ta muốn thông thạo ngôn ngữ. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu tiên làm quen với ngôn ngữ, ngữ pháp có thể không phải là trọng tâm vì việc làm quen với âm thanh và cách phát âm đã được chứng minh là có hiệu quả hơn. Hãy tưởng tượng cách trẻ em học một ngôn ngữ. Chúng chỉ bắt chước âm thanh và dần dần làm quen với ngôn ngữ trước khi tiếp thu ngôn ngữ hoàn toàn.

2. Why is there a strong demand for language skills?/ What are the advantages of learning languages?

With the advent of globalization, cross-border communication has become a determining factor in strengthening bonds among countries and people, economically and politically. That’s why the ability to speak foreign languages fluently is crucial. On top of that, when it comes to travelling, if we are bilingual or multilingual, we can roam around other parts of the world, make new friends and learn about various cultures with ease.

 • on top of that (adv): hơn thế nữa
 • with ease /iːz/ (adv): một cách dễ dàng

Toàn cầu hóa đến, giao tiếp xuyên biên giới đã trở thành một yếu tố quyết định trong việc tăng cường mối quan hệ giữa các quốc gia và con người, về mặt kinh tế và chính trị. Đó là lý do tại sao khả năng nói ngoại ngữ trôi chảy là rất quan trọng. Trên hết, khi nói đến du lịch, nếu chúng ta có thể nói song ngữ hoặc đa ngôn ngữ, chúng ta có thể đi khắp nơi trên thế giới, kết bạn mới và tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau một cách dễ dàng.

3. What will become the most popular language in the future?

It’s widely believed that English is now an international language and spoken in almost every country in the world. However, I guess that Chinese will take overin the not-too-distant future due to the large distribution of the Chinese population all over the world. In fact, China has become a superpower nation and this may explain why Chinese is likely to be prevalent.

 • take over (phrasal verb): vượt lên, chiếm ưu thế, trở nên quan trọng hơn
 • in the not-too-distant future /ˈdɪs.tənt/ (idiom): trong tương lai không xa
 • prevalent /ˈprev.əl.ənt/ (adj): thịnh hành, phổ biến

Nhiều người tin rằng tiếng Anh hiện là một ngôn ngữ quốc tế và được sử dụng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, tôi đoán rằng tiếng Trung Quốc sẽ vượt lên chiếm ưu thế trong một tương lai không xa do dân số Trung Quốc phân bổ rất nhiều trên toàn thế giới. Trên thực tế, Trung Quốc đã trở thành một siêu cường và điều này có thể giải thích tại sao tiếng Trung Quốc có khả năng trở nên thịnh hành.

4. What do you think if people in all countries speak the same language?

5. Many people forget their mother tongue, what do you think about it?

6. Why do some people learn languages fast while others are slow?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng