Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Music

Part 1

1. Do you like music?

Of course yes. Listening to music is part and parcel of my daily activities and I cannot imagine my life without music. Listening to music is an excellent way to unwind after a long working day.

 • part and parcel of something /ˈpɑː.səl/ (idiom): một phần tất yếu
 • unwind /ʌnˈwaɪnd/ (verb): thư giãn

Tất nhiên là có. Nghe nhạc là một phần tất yếu trong các hoạt động hàng ngày của tôi và tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của mình mà không có âm nhạc. Nghe nhạc là một cách tuyệt vời để thư giãn sau một ngày làm việc dài.

2. What is your favourite music?

I’m a die-hard fan of R&B and pop music.  And I’m fond of listening to the singers of this generation like Bruno Mars and Ed Sheeran. Their music is simply the best!

 • die-hard fan (noun): fan cứng
 • fond of something /fɒnd/ (adj): thích

Tôi là một fan cứng của nhạc R&B và nhạc pop. Và tôi thích nghe những ca sĩ thuộc thế hệ này như Bruno Mars và Ed Sheeran. Âm nhạc của họ đơn giản là tuyệt vời nhất!

3. Where do you often listen to music?

I usually listen to music at home. It’s the coziest place for me and I love being at the comfiest corner of my house, my bedroom, listening to hundreds of songs with the earphones.

 • cozy /ˈkəʊ.zi/ (adj): ấm cúng
 • comfy /ˈkʌm.fi/ (adj): thoải mái

Tôi thường nghe nhạc ở nhà. Đó là nơi ấm cúng nhất đối với tôi và tôi thích ở góc thoải mái nhất trong nhà, phòng ngủ của tôi, nghe hàng trăm bài hát với tai nghe.

4. When do you often listen to music?

Well, whenever I have some spare time, I turn on some music to relax. I usually listen to cheerful music when I need motivation whereas sad music is my go-to choice when I’m in a bad mood.

 • spare time /speər/ (noun phrase): thời gian rảnh
 • go-to choice (noun phrase): lựa chọn đầu tiên

Bất cứ khi nào rảnh rỗi, tôi bật một vài bản nhạc để thư giãn. Tôi thường nghe nhạc vui vẻ khi cần động lực, trong khi nhạc buồn là lựa chọn số 1 của tôi khi tâm trạng không được vui.

5. How much time do you spend listening to music everyday?

6. Have you ever been to a concert before?

7. Do you prefer to listen to music alone or with others?

8. Has your taste in music changed?

9. Do you hate any kind of music?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

Describe your favourite singer

You should say:

 • Who this person is
 • When you first knew him/ her
 • What genre he/ she specializes in
 • Why you like him/ her

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. Is music important?

Yes, I believe music can have an abundance of benefits. Obviously, listening to music can benefit overall well-being, help regulate emotions, and create happiness and relaxation in everyday life. Whenever I am in a bad mood, I always turn to music and chill out. To me, listening to music is part and parcel of my daily activities. Besides, music can bring people closer together and build relationships. For instance, many people make friends with those who have the same idols in common with them.

 • an abundance of something /əˈbʌn.dəns/ (noun phrase): nhiều
 • have something in common /ˈkɒm.ən/ (idiom): có thứ gì chung, giống nhau

Có, tôi tin rằng âm nhạc có thể có rất nhiều lợi ích. Rõ ràng, nghe nhạc có thể có lợi cho sức khỏe nói chung, giúp điều chỉnh cảm xúc và tạo ra sự vui vẻ và thư giãn trong cuộc sống hàng ngày. Bất cứ khi nào tôi có tâm trạng không tốt, tôi luôn bật nhạc và thư giãn. Đối với tôi, nghe nhạc là một phần tất yếu trong các hoạt động hàng ngày của tôi. Bên cạnh đó, âm nhạc có thể mang mọi người đến gần nhau hơn và xây dựng các mối quan hệ. Ví dụ, nhiều người kết bạn với những người có chung thần tượng.

2. Do you think that music should be taught to children?

Yes, I do think so. I believe that the education system in Vietnam is impractical. We still focus way too much on theories and don’t give enough attention to practical aspects. I think that learning about music can boost a student’s creativity as they have chances to create simple songs and practise with musical instruments from a young age. Therefore, some may discover a hidden talent and really excel at something different from the basic intellectual subjects.

 • give attention to somebody/ something /əˈten.ʃən/ (verb phrase): chú ý, quan tâm
 • excel at/ in something /ɪkˈsel/ (verb phrase): giỏi

Vâng, tôi nghĩ có. Tôi tin rằng hệ thống giáo dục ở Việt Nam chưa thực tế. Chúng tôi vẫn tập trung quá nhiều vào lý thuyết và không đủ quan tâm đến các khía cạnh thực tế. Tôi nghĩ rằng học về âm nhạc có thể thúc đẩy khả năng sáng tạo của học sinh vì các em có cơ hội tạo ra các bài hát đơn giản và thực hành với các nhạc cụ từ khi còn nhỏ. Do đó, một số có thể khám phá ra một tài năng tiềm ẩn và thực sự xuất sắc ở một điều gì đó khác với các môn học trí tuệ cơ bản.

3. Is there any difference in music liked by different age groups?

Humans value different things at different ages. They tend to choose music that reflects whatever is most important to them at their particular age. For example, kids are bored with adult stuff and want songs about learning, play, animals and so forth. Meanwhile, adults listen to whatever can help us alleviate the stress of everyday life. Often we relive the songs of our teens due to nostalgia.

 • alleviate stress /əˈliː.vi.eɪt/ (verb phrase): xả stress

Con người coi trọng những thứ khác nhau ở các độ tuổi khác nhau. Ta có xu hướng chọn âm nhạc phản ánh bất cứ điều gì quan trọng nhất đối với ta ở độ tuổi cụ thể của mình. Ví dụ: trẻ em chán những thứ liên quan đến người lớn và muốn các bài hát về học tập, vui chơi, động vật, v.v. Trong khi đó, người lớn nghe bất cứ nhạc gì giúp giải tỏa áp lực của cuộc sống hàng ngày. Thường thì chúng ta cũng hồi tưởng lại những bài hát thời thiếu niên vì hoài niệm.

4. How important is the culture to have musical traditions?

5. Why do countries have national anthems or songs?

6. What do you think influences a young person’s taste in music?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng