Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Museum

Part 1

1. Are there many (or, any) museums in your hometown?

Yes, there are more than 20 museums around Hanoi. But the majority of them have a strong emphasis on military history or a particular historical figure such as President Ho Chi Minh. We don’t have things like Natural History Museums or Science Museums which I am really into.

 • the majority of somebody/ something /məˈdʒɒr.ə.ti/ (noun phrase): phần lớn
 • have an emphasis on something /ˈem.fə.sɪs/ (verb phrase): chú trọng đến, tập trung vào

Có, có hơn 20 bảo tàng xung quanh Hà Nội. Nhưng đa số đều chú trọng đến lịch sử quân sự hoặc một nhân vật lịch sử cụ thể như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi không có những thứ như Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên hay Bảo tàng Khoa học mà tôi thực sự quan tâm.

2. Do you think museums are useful for visitors to your hometown/country?/ Do you think museums are important?

Absolutely yes! The museums in my hometown are crucial in broadening people’s horizons about the history of the nation. Besides, they are a great source of information for those who are doing research and want to gain a deeper insight into their field of study.

 • broaden one’s horizons /həˈraɪ.zən/ (verb phrase): mở mang kiến thức
 • gain an insight into something /ˈɪn.saɪt/ (verb phrase): hiểu rõ

Tất nhiên là có rồi! Các bảo tàng ở quê tôi đóng vai trò quan trọng trong việc giúp mọi người hiểu hơn về lịch sử dân tộc. Bên cạnh đó, chúng là một nguồn thông tin tuyệt vời cho những ai đang nghiên cứu và muốn hiểu sâu hơn về lĩnh vực nghiên cứu của mình.

3. Have you ever been to a historical museum?

Yes. I have visited the Hoa Lo Museum in Hanoi several times. This museum was originally a prison for Vietnamese prisoners by the French and then for Americans by the Vietnamese. It’s highlights are graphic photos and military weapons in war times on display.

 • highlight /ˈhaɪ.laɪt/ (noun): điểm nhấn
 • on display /dɪˈspleɪ/ (idiom): được trưng bày

Rồi. Tôi đã đến thăm Bảo tàng Hỏa Lò ở Hà Nội vài lần. Bảo tàng này ban đầu là nhà tù cho tù nhân Việt Nam của người Pháp và sau đó là nhà tù cho tù nhân Mỹ của người Việt. Những điểm nhấn ở đây là các bức ảnh đồ họa và vũ khí quân sự trong thời chiến được trưng bày.

4. Do you often visit a museum?

5. Did you go to any museums when you were a child?

6. When was the last time you visited a museum?

7. Do you think it’s suitable for museums to sell things to visitors?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

Describe a museum/ a historical building/ a historical site

You should say:

 • What it is
 • Where it is
 • What its features are
 • Why you like it

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. Do people in your country enjoy visiting historical places?

Actually, I don’t know. I can’t speak for such a huge number of people. I am just aware that many people love to visit sites of historical significance because of the breathtaking sceneries there. Besides, people can gain a deeper insight into the country’s history by visiting museums and ancient sites such as the Imperial citadel in Hue or the Temple of Literature in Hanoi. Therefore, they can learn about their ancestors’ traditions and customs, thereby arousing a sense of pride and patriotism.

 • breathtaking /ˈbreθˌteɪ.kɪŋ/ (adj): đẹp nín thở
 • gain an insight in to something /ˈɪn.saɪt/ (verb phrase): hiểu rõ
 • arouse something /əˈraʊz/ (verb): khơi gợi

Thực ra, tôi không biết. Tôi không thể trả lời thay cho nhiều người như vậy được. Tôi chỉ biết rằng nhiều người thích đến thăm các khu di tích lịch sử vì những cảnh đẹp ngoạn mục ở đó. Bên cạnh đó, mọi người có thể hiểu sâu hơn về lịch sử đất nước bằng cách tham quan các bảo tàng và di tích cổ như Cố đô Huế hay Văn Miếu ở Hà Nội. Vì vậy, họ có thể tìm hiểu về truyền thống và phong tục của cha ông, từ đó khơi gợi niềm tự hào và lòng yêu nước.

2. How important is it to protect historical places?

Preserving and restoring historical sites is important because they are the reflection of our history and they help us to recollect important aspects of our culture and ourselves. On a more practical level, historical sites are a kind of tourist attraction that benefits the local and national economy by drawing visitors from all over the world.

 • benefit somebody/ something /ˈben.ɪ.fɪt/ (verb): có lợi cho

Bảo tồn và khôi phục các di tích lịch sử rất quan trọng vì chúng là sự phản ánh lịch sử của chúng ta và chúng giúp chúng ta hồi tưởng lại những khía cạnh quan trọng của nền văn hóa và bản thân mình nữa. Thực tế hơn, các di tích lịch sử là một loại hình thu hút khách du lịch có lợi cho nền kinh tế địa phương và quốc gia bằng cách thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.

3. How can people protect their local historical places?

There are many ways of protecting historical sites. We can participate in a volunteer club to preserve our community’s historical places. Also, each individual can raise others’ awareness of the significance of these sites by sharing posts on social networking sites such as Facebook. On top of that, when traveling, we have to respect local culture and customs and avoid damaging the sites we visit.

 • raise one’s awareness of something /əˈweə.nəs/ (verb phrase): nâng cao nhận thức của ai về …

Có nhiều cách để bảo vệ các di tích lịch sử. Chúng ta có thể tham gia vào một câu lạc bộ tình nguyện để bảo tồn các địa điểm lịch sử của cộng đồng. Ngoài ra, mỗi cá nhân có thể nâng cao nhận thức của người khác về tầm quan trọng của các khu di tích này này bằng cách chia sẻ các bài đăng trên các trang mạng xã hội như Facebook. Trên hết, khi đi du lịch, chúng ta phải tôn trọng văn hóa, phong tục địa phương và tránh gây hư hại đến các địa điểm mà chúng ta đến thăm.

4. Do you think history can be learned in museums?

Well, I believe visiting museums can be an excellent way of learning about history. In museums, real artifacts from hundreds or even thousands of years back can make history seem more real to visitors. It can make history come alive. Also, if visitors are curious about what they see in a museum, they might be motivated to learn more about it in books or online to fulfill their curiosity.

 • artifact /ˈɑː.tə.fækt/ (noun): hiện vật
 • make history come alive (verb phrase): khiến lịch sử như sống lại
 • fulfill one’s curiosity /fʊlˈfɪl/ /ˌkjʊə.riˈɒs.ə.ti/ (verb phrase): thỏa mãn sự tò mò

Tôi tin rằng thăm các viện bảo tàng có thể là một cách tuyệt vời để tìm hiểu về lịch sử. Trong các viện bảo tàng, các hiện vật thực từ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm trở lại đây có thể làm cho lịch sử có vẻ thực hơn đối với du khách. Nó có thể làm cho lịch sử như sống lại vậy. Ngoài ra, nếu du khách tò mò về những gì họ nhìn thấy trong bảo tàng, họ có thể có động lực để tìm hiểu thêm về nó trong sách hoặc trên mạng để thỏa mãn sự tò mò của mình.

5. Why do many children these days dislike museums?

6. Who should be in charge of preserving old historical buildings?/ Do you think old historical buildings should be owned and controlled by the government or private organizations?

7. What factors should be considered when a modern building is constructed?

8. Should we ask for the locals’ opinions before constructing a modern building?

9. Which is more important: preserving old buildings or building new ones?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng