Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Tea/Coffee

Part 1

1. Do you like tea or coffee?

Of course coffee! I couldn’t imagine life without coffee. Drinking coffee is part and parcel of my daily routine. Without it, I couldn’t work efficiently most especially when I need to burn the midnight oil.

 • part and parcel of something /ˈpɑː.səl/ (idiom): là phần không thể thiếu
 • burn the midnight oil /ˈmɪd.naɪt ɔɪl/ (idiom): làm việc đến nửa đêm

Tất nhiên là cà phê rồi! Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có cà phê. Uống cà phê là một phần trong thói quen hàng ngày của tôi. Nếu không có nó, tôi không thể làm việc hiệu quả nhất là khi tôi cần làm việc đến nửa đêm.

2. Is it popular to drink tea and coffee in your country?

People in my country are generally into both tea and coffee. But we gravitate a little bit towards coffee. We do have a lot of farms for coffee in this tropical country. So that may be the reason for this tendency.

 • be into something (idiom): thích
 • gravitate towards something /ˈɡrævɪteɪt/(verb): thiên về, hướng về

Người dân ở đất nước tôi nói chung thích cả trà và cà phê. Nhưng chúng tôi lại thiên một chút về cà phê. Chúng tôi có rất nhiều trang trại trồng cà phê ở đất nước nhiệt đới này. Vì vậy, đó có thể là lý do cho xu hướng này.

3. When was your first time you tried coffee or tea?

I can’t exactly remember the very first time I drank coffee. But it is my father who sparked my love for coffee. My father always has coffee with his breakfast.  As I saw him drink it with milk and sugar, I started having my coffee.

 • spark something /spɑːk/ (verb): khơi dậy

Tôi không thể nhớ chính xác lần đầu tiên tôi uống cà phê. Nhưng chính bố là người khơi dậy tình yêu cà phê của tôi. Bố tôi luôn uống cà phê với bữa sáng của mình. Khi tôi thấy ông ấy uống cà phê với sữa và đường, tôi cũng bắt đầu uống loại đồ uống này.

4. When was the last time you drank tea or coffee?

Well just this morning, right after I had my breakfast. I make it a habit to always drink a cup of coffee in order for me to improve my mood all throughout the day, most especially in the morning. Actually, I only drink tea once a day.

 • make it a habit to do something /ˈhæb.ɪt/ (verb phrase): có thói quen làm gì

Vừa sáng nay, ngay sau khi tôi ăn sáng xong. Tôi tạo thói quen luôn uống một tách cà phê để cải thiện tâm trạng suốt cả ngày, đặc biệt là vào buổi sáng. Thực ra, tôi chỉ uống trà một lần mỗi ngày.

5. Do you buy tea & coffee for your family or your friends?/ What do you think about giving tea and coffee as a gift?

Yes, I do. Giving tea and coffee to others is really a common way to show the hospitality or gratitude in Vietnam, given most Vietnamese people like drinking tea and coffee. I often give my relatives and friends coffee as a gift on Tet holiday. 

 • hospitality /ˌhɒs.pɪˈtæl.ə.ti/ (noun): lòng hiếu khách
 • gratitude /ˈɡræt.ɪ.tʃuːd/ (noun): lòng biết ơn

Vâng tôi có. Tặng trà và cà phê cho người khác thực sự là một cách phổ biến để thể hiện lòng hiếu khách hoặc lòng biết ơn ở Việt Nam, bởi hầu hết người Việt Nam đều thích uống trà và cà phê. Tôi thường tặng người thân và bạn bè cà phê như một món quà vào dịp Tết.

6. Which do you prepare for your guests at home, tea or coffee?

It all depends on who the guests are – if they are my best friends, I will offer them coffee because we are all coffeeholics. In case they are those who I don’t know very well, I’ll ask them about their preference.

 • coffeeholic (noun): người nghiện cà phê

Tất cả phụ thuộc vào khách là ai – nếu họ là bạn thân nhất của tôi, tôi sẽ mời họ cà phê vì chúng tôi đều là những người nghiện cà phê. Trong trường hợp họ là những người tôi không biết rõ, tôi sẽ hỏi về sở thích của họ.

7. Do you like drinking coffee (or tea) at home or at a coffee (tea) shop?

It depends on the day. When the weather is favourable, I often hang out with my friends in a coffee shop and have some idle chit chat. However, if it’s too cold or rainy, enjoying a hot cup of coffee at home will be my choice.

 • favourable /ˈfeɪ.vər.ə.bəl/ (adj): thuận lợi, có lợi
 • have some idle chit chat /ˈaɪ.dəl/ (verb phrase): tán gẫu

Còn tùy vào ngày đó thế nào. Khi thời tiết thuận lợi, tôi thường đi chơi với bạn bè ở quán cà phê và tán gẫu. Tuy nhiên, nếu trời quá lạnh hoặc mưa, thưởng thức một tách cà phê nóng tại nhà sẽ là lựa chọn của tôi.

8. Why do some people dislike coffee (tea)?

Well, many people avoid drinking coffee because they don’t want to stay awake at night due to the effect of caffeine in coffee. Besides, such a substance can badly affect our digestive system, causing severe stomach ache.

 • stay awake /əˈweɪk/ (verb phrase): thức, thao láo

Nhiều người tránh uống cà phê vì họ không muốn thức đêm do ảnh hưởng của chất caffeine trong cà phê. Bên cạnh đó, chất này có thể ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa của chúng ta, khiến ta bị đau bụng dữ dội.

Part 2

Describe your favourite coffee shop

You should say:

 • What it is
 • Where it is
 • What type of people often get there
 • Why you like it

When I read the cue card, the first one springing to mind was Trill Coffee – one of the most well-known names in town with so many shops in the city. But I really love the one located on the rooftop of the Hei Tower building on Nguy Nhu Kontum street, which offers a stunning view of the city. 

Last Christmas, my friends and I paid a visit to the coffee shop as it was highly recommended by Foody – a prestigious restaurant review website in Vietnam. We’re all instantly impressed by the cafe’s elegant design. The cafe is synonymous with its botanical-inspired design, which may give its visitors a sense of peace and tranquility

The staff are really well-trained and attentive to the needs of guests. Also, people getting there are generally quite respectful and don’t disturb other people by talking or laughing too loudly. The hectic pace of city life can be overwhelming to me and I sometimes feel the need to have a bit of me time. I realize that reading a book and having a cup of tea at Trill Coffee is an excellent way to take a retreat from reality. Or sometimes, I simply just sit still at the shop, listen to relaxing melodious music and enjoy the view. This way is really an energy boost which can help alleviate my stress. It’s rare to find such a place in Hanoi and it’s my all-time favourite place on weekends.

 • stunning /ˈstʌn.ɪŋ/ (adj): tuyệt đẹp
 • pay a visit to somebody/ something /ˈvɪz.ɪt/ (verb): ghé, thăm
 • prestigious /presˈtɪdʒ.əs/ (adj): uy tín
 • instantly impressed by something /ˈɪn.stənt.li ɪmˈprest/: ngay lập tức ấn tượng với …
 • elegant design /ˈel.ɪ.ɡənt dɪˈzaɪn/ (noun phrase): thiết kế trang nhã
 • synonymous with something /sɪˈnɒn.ɪ.məs/ (adj): nổi tiếng với …
 • a sense of peace and tranquility /træŋˈkwɪl.ə.t̬i/ (noun phrase): cảm giác yên bình
 • attentive to the needs of somebody /əˈten.tɪv/ (adjective phrase): tận tình đáp ứng nhu cầu của …
 • hectic pace of city life /ˈhek.tɪk peɪs/ (noun phrase): nhịp sống hối hả ở thành phố
 • feel the need to do something (verb phrase): cảm thấy cần phải làm gì
 • me time (noun): thời gian cho bản thân, thời gian thư giãn
 • take a retreat from reality /rɪˈtriːt/ (verb phrase): thoát khỏi thực tại
 • melodious music /məˈləʊ.di.əs/ (noun phrase): nhạc du dương
 • alleviate stress /əˈliː.vi.eɪt/ (noun phrase): xả stress

Khi tôi đọc thẻ gợi ý, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là Trill Coffee – một trong những cái tên nổi tiếng nhất ở đây với rất nhiều quán trong thành phố. Nhưng tôi thực sự thích quán nằm trên tầng thượng của tòa nhà Hei Tower trên đường Ngụy Như Kontum, nơi có view thành phố vô cùng đẹp. 

Giáng sinh năm ngoái, tôi và bạn bè đã ghé quán cà phê này vì nó được giới thiệu bởi Foody – một trang web đánh giá nhà hàng uy tín tại Việt Nam. Tất cả chúng tôi ngay lập tức bị ấn tượng bởi thiết kế trang nhã của quán cà phê. Quán cà phê này nổi tiếng với thiết kế lấy cảm hứng từ thực vật, có thể mang đến cho du khách cảm giác yên bình và tĩnh lặng. 

Đội ngũ nhân viên thực sự được đào tạo bài bản và luôn tận tình đáp ứng mọi nhu cầu của khách. Ngoài ra, những người đến quán thường khá tôn trọng và không làm phiền người khác bằng cách nói hoặc cười quá to. Nhịp sống hối hả của thành phố có thể khiến tôi choáng ngợp và đôi khi tôi cảm thấy cần dành chút thời gian cho bản thân mình. Tôi nhận ra rằng đọc một cuốn sách và thưởng thức một tách trà tại Trill Coffee là một cách tuyệt vời để thoát khỏi thực tại. Hoặc đôi khi, tôi chỉ đơn giản là ngồi yên tại quán, nghe những bản nhạc du dương thư thái và ngắm cảnh. Cách đó thực sự mang lại nguồn năng lượng, có thể giúp tôi giảm bớt căng thẳng. Thật hiếm để tìm thấy một nơi như vậy ở Hà Nội và đó luôn là địa điểm yêu thích của tôi vào mỗi cuối tuần.

Part 3

1. How has the habit of drinking tea and coffee of the Vietnamese changed over the past few years?

Well, in former days, people in Vietnam usually purchased ingredients like coffee powder and then made drinks at home. However, with the advent of global and local coffee chains all around the country such as Starbucks or Highland Coffee, people now more often than not hang out at coffee shops with friends. But, in general, Vietnamese people still have a particular liking for coffee and tea.

 • purchase something /ˈpɜː.tʃəs/ (verb): mua
 • with the advent of something /ˈæd.vent/ (adv): với sự ra đời, xuất hiện
 • more often than not (idiom): thường xuyên
 • have a particular liking for something (verb phrase): cực kỳ thích

Ngày trước, người Việt Nam thường mua các nguyên liệu như bột cà phê và sau đó pha chế đồ uống tại nhà. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các chuỗi cà phê quốc tế và địa phương trên khắp đất nước, mọi người giờ đây không thường xuyên lui tới các quán cà phê với bạn bè. Nhưng nhìn chung, người Việt Nam vẫn có một sở thích đặc biệt đối với cà phê và trà.

2. Should children be allowed to drink coffee?

I believe it depends on the quantity of coffee children want to take every day. We all know that children have a lower tolerance to caffeine and therefore are sensitive to the effects. These effects may be sleep problems, stomach issues, caffeine dependence or poor concentration. So, if they want to regularly drink a full cup of coffee, that is best suited for them after puberty. Their bodies will be better able to handle the caffeine at adulthood, I suppose.

 • tolerance /ˈtɒl.ər.əns/ (noun): khả năng chịu đựng
 • sensitive to something /ˈsen.sɪ.tɪv/ (adj): nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng
 • puberty /ˈpjuː.bə.ti/ (noun): thời kỳ dậy thì

Tôi tin rằng nó phụ thuộc vào số lượng cà phê mà trẻ em muốn uống mỗi ngày. Chúng ta đều biết rằng trẻ em có khả năng kháng cafein kém hơn và do đó nhạy cảm với các ảnh hưởng của nó. Những ảnh hưởng này có thể là các vấn đề về giấc ngủ, các vấn đề về dạ dày, cơ thể phụ vào caffeine hoặc kém tập trung. Vì vậy, nếu chúng muốn uống một cốc cà phê đầy thường xuyên, thì nên đợi khi hết dậy thì. Tôi cho rằng cơ thể chúng sẽ có khả năng xử lý caffeine tốt hơn khi trưởng thành.

3. Do young and old people share the same favourite kind of tea/ coffee?

I reckon that when it comes to people’s preference for kinds of tea/ coffee, this issue has nothing to do with age. I know many youngsters and older people who are both really into instant whereas many others take a keen interest in filter coffee. It all depends on each person’s preference. For me, my favourite kind is instant and I think the habit of drinking this kind of coffee will go with me till the end of my life.

 • be into something (idiom): thích
 • instant /ˈɪn.stənt/ (noun): cà phê hòa tan
 • filter coffee /ˈfɪl.tə ˌkɒf.i/ (noun): cà phê phin

Tôi nghĩ rằng khi nói đến sở thích của mọi người đối với các loại trà/ cà phê, vấn đề này không liên quan đến tuổi tác. Tôi biết nhiều thanh niên và người lớn tuổi thực sự thích cà phê hòa tan trong khi nhiều người khác rất thích cà phê phin. Tất cả phụ thuộc vào sở thích của mỗi người. Đối với tôi, loại cà phê yêu thích của tôi là cà phê hòa tan và tôi nghĩ thói quen uống loại cà phê này sẽ đi cùng tôi đến cuối đời.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng