Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Wild animals/Zoos

Part 1

1. Do you like wild animals?/ What is your favorite wild animal?

Well, I take a keen interest in watching wild animals. My all-time favourite wild animal is the lion. I admire how fierce lions are and how they value unity whenever they are hunting prey.

 • take a keen interest in something /ˈɪn.trəst/ (verb phrase): thích
 • fierce /fɪəs/ (adj): quyết liệt, hung tợn
 • value something /ˈvæl.juː/ (verb): coi trọng, đề cao

Tôi rất thích xem các loài động vật hoang dã. Lúc nào cũng vậy, động vật hoang dã yêu thích nhất của tôi là sư tử. Tôi ngưỡng mộ vẻ hung tợn của sư tử và việc chúng luôn đề cao sự đoàn kết mỗi khi săn mồi.

2. Have you ever seen any wild animals before?

Yes. I have seen wild animals several times in person and plenty of times on TV through National Geographic TV shows. I vividly remember the first time when I went to the zoo in the city centre with my family. I was instantly smitten by all the wild animals when seeing them.

 • in person (idiom): ngoài đời
 • vividly remember something /ˈvɪv.ɪd.li/ (verb phrase): nhớ rất rõ
 • smitten by somebody/ something /ˈsmɪt.ən/ (adj): đột nhiên bị hớp hồn, yêu

Rồi. Tôi đã nhìn thấy động vật hoang dã vài lần ngoài đời và rất nhiều lần trên TV qua các chương trình truyền hình National Geographic. Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên khi cùng gia đình đến sở thú ở trung tâm thành phố. Trái tim tôi ngay lập tức bị “đánh gục” bởi tất cả các loài động vật hoang dã khi nhìn thấy chúng.

3. Do you like to go to the zoo?

Yes definitely! Visiting zoos can really broaden my horizons about behaviours of different wild animals that I couldn’t learn at school. Besides, I love the tranquillity of nature at zoos.

 • broaden one’s horizons /həˈraɪ.zən/ (verb phrase): mở rộng tầm mắt
 • tranquillity /træŋˈkwɪl.ə.t̬i/ (noun): sự yên bình

Vâng chắc chắn! Tham quan các vườn thú thực sự có thể mở rộng tầm nhìn của tôi về các hành vi của các loài động vật hoang dã khác nhau mà tôi không thể học ở trường. Bên cạnh đó, tôi yêu thích sự yên tĩnh của thiên nhiên tại các vườn thú.

4. How do you feel when seeing wild animals in the zoo?

5. What is the most popular wild animal in your country?

Part 2

Describe an interesting animal you’ve seen/ a wild animal from your country

You should say:

 • What the animal is
 • When I first saw it
 • What its features are
 • Why you like it

Part 3

1. Should we teach children to protect wild animals?

Yes, that’s a sound idea. I think animal protection lessons should be given to young children, which can help kids develop empathy for all living things, including fellow human beings. And I believe it’s not really complicated to teach them to treat animals well. For example, when an animal is hungry, let your children feed it. When the pet at home is tired, let your kids cuddle it. These simple acts can help create a love for animals.

 • sound idea /saʊnd/ (noun phrase): ý tưởng tuyệt vời, hay
 • fellow /ˈfel.əʊ/ (adj): đồng cấp, đồng bọn, đồng nghiệp
 • cuddle something/ˈkʌd.əl/ (verb): âu yếm

Vâng, đó là một ý tưởng hay. Tôi nghĩ rằng các bài học về bảo vệ động vật nên được dạy tới trẻ nhỏ, điều này có thể giúp trẻ phát triển sự đồng cảm với mọi loài vật, kể cả con người. Và tôi tin rằng việc dạy chúng đối xử tốt với động vật không thực sự phức tạp. Ví dụ, khi một con vật đói, hãy để bọn trẻ cho nó ăn. Khi thú cưng mệt, hãy để bọn trẻ âu yếm nó. Những hành động đơn giản này có thể giúp tạo ra tình yêu đối với động vật.

2. Is it the responsibility of schools to teach children about protecting wildlife?

Yes, schools play an integral part in educating children about wildlife protection. They should be aware of the importance of the natural environment to humans and take care of it. In fact, in Vietnam, schools already give their students lessons about endangered species. So I believe that future generations will do a better job of protecting wildlife.

 • play an integral part in something /ˈɪn.tɪ.ɡrəl/ (verb phrase): đóng vai trò quan trọng

Đúng vậy, trường học đóng một vai trò không thể thiếu trong việc giáo dục trẻ em về bảo vệ động vật hoang dã. Họ cần nhận thức được tầm quan trọng của môi trường tự nhiên đối với con người và quan tâm đến nó. Trên thực tế, ở Việt Nam, các trường học đã cho học sinh của họ bài học về các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Vì vậy tôi tin rằng các thế hệ tương lai sẽ làm tốt hơn nữa công việc bảo vệ động vật hoang dã.

3. What do people use animals for in your country?

Just like people in other parts of the world, the Vietnamese utilize animals for three major reasons. As for animals like cats, dogs, fish or birds, we keep them as pets and look after them like children. We also raise chickens, ducks or pigs for food whereas crocodiles or sheep are excellent sources of fur and leather for producing clothing.

 • utilize something/ˈjuː.təl.aɪz/ (verb): sử dụng, tận dụng

Cũng giống như người các nơi khác trên thế giới, người Việt Nam sử dụng động vật vì ba lý do chính. Đối với động vật như mèo, chó, cá hay chim, chúng tôi nuôi chúng như thú cưng và chăm sóc chúng như những đứa trẻ. Chúng tôi cũng nuôi gà, vịt hoặc lợn để lấy thịt trong khi cá sấu hoặc cừu là nguồn cung cấp lông và da tuyệt vời để sản xuất quần áo.

4. Do you think zoos are suitable places for keeping wild animals?

5. What effects do you think humans have on wild animals?

6. Is it important to protect wild animals? What should we do?

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng