Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Leadership

Part 1

1. Do you want to be a leader?

No, I don’t as I lack all important leadership skills. I’m very weak at communication skills, so I can’t effectively convey ideas to other members. Also, I don’t wanna put myself under such great pressure.

 • effectively convey something to somebody /kənˈveɪ/ (verb phr.): truyền đạt một cách hiệu quả cái gì đến ai
 • put somebody under great pressure /ˈpreʃ.ər/ (verb phr.): đặt ai dưới áp lực lớn

Tôi không muốn trở thành một nhà lãnh đạo vì tôi thấy tôi thiếu tất cả các kỹ năng lãnh đạo quan trọng. Tôi rất yếu về kỹ năng giao tiếp, vì vậy tôi không thể truyền đạt ý tưởng đến các thành viên khác một cách hiệu quả. Ngoài ra, tôi không muốn đặt mình dưới áp lực lớn như vậy.

2. If you were a leader, and your teammates didn’t respect you, what would you do?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

Describe a female leader you would like to meet

You should say:

 • who she is
 • what she does
 • what she is like
 • And explain why you would like to meet her

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. What are the main qualities of being a good leader?

I think that to be a great leader, a person needs to have expertise in his field. When a problem arises, he can come up with a new approach to it. Besides, he also needs good communication skills so that he can effectively convey the common goal of a team and lead his team members.  He also has to be a man of his word, and have a sense of responsibility in order for his team members to rely on.

 • have expertise in something /ˌek.spɜːˈtiːz/ (verb phr.): có chuyên môn về lĩnh vực gì
 • arise /əˈraɪz/ (verb): (cái gì) nảy sinh ra
 • come up with something (phrasal verb): nghĩ ra (ý tưởng, cách giải quyết…)
 • a man of one’s word (idiom): giữ lời hứa

Tôi nghĩ rằng để trở thành một nhà lãnh đạo tài ba, một người cần phải có chuyên môn trong lĩnh vực của mình. Khi một vấn đề nảy sinh, anh ta có thể nghĩ ra một cách giải quyết mới cho nó. Bên cạnh đó, anh ấy cũng cần có kỹ năng giao tiếp tốt để có thể truyền đạt hiệu quả mục tiêu chung của nhóm mình và dẫn dắt các thành viên trong nhóm của mình bám sát mục tiêu đó. Anh ấy cũng phải là một người biết giữ lời, à có tinh thần trách nhiệm để các thành viên trong nhóm dựa vào.

2. Why do societies need leaders?

Each organization or team needs a leader who sets the future plan and vision for all members to follow. They can be seen as the backbone of a team, who gives a clear direction for the team and allocates tasks for members so that they can achieve the common goal.

 • set the future plan and vision /ˈvɪʒ.ən/ (verb phr.): đặt ra kế hoạch và tầm nhìn tương lai
 • backbone /ˈbæk.bəʊn/ (noun): trụ cột
 • allocate something for somebody /ˈæl.ə.keɪt/ (verb): phân bổ cái gì cho ai
 • achieve the common goal /əˈtʃiːv/ (verb phr.): đạt được mục đích chung

Mỗi tổ chức hoặc một nhóm cần một người lãnh đạo, người mà sẽ đặt ra kế hoạch và tầm nhìn tương lai cho tất cả các thành viên tuân theo. Họ có thể được xem là trụ cột của một đội, là người đưa ra định hướng rõ ràng cho đội và phân bổ nhiệm vụ cho các thành viên để họ cùng đạt được mục tiêu đó.

3. Do you think a leader should be perfect in all fields?

4. What are the responsibilities of a leader?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng