Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic History

Part 1

1. Do you like history?

Yes. I’m into reading about the past events of Vietnam and other countries. The historical period of the Nguyen dynasty which was the last imperial family of my country is always of interest to me.

 • be into something: thích
 • be of interest to somebody/ˈɪn.trəst/: là điều ai quan tâm

Có. Tôi rất thích đọc về những sự kiện trong quá khứ của Việt Nam và các nước khác. Giai đoạn lịch sử triều Nguyễn – triều đình cuối cùng của đất nước tôi luôn được tôi quan tâm.

2. Do you think it’s important to study history?

Studying history is important because it allows us to understand our past, which in turn allows us to understand our present. If we want to know how and why our world is the way it is today, we have to look to history for answers.

 • in turn /tɜːn/ (idiom): từ đó, vì thế

Nghiên cứu lịch sử rất quan trọng vì nó cho phép chúng ta hiểu quá khứ, từ đó cho phép chúng ta hiểu được thực tại. Nếu chúng ta muốn biết làm thế nào và tại sao thế giới của chúng ta lại như ngày nay, chúng ta phải nhìn vào lịch sử để có câu trả lời.

3. Where do you study history?

As a student, I studied history largely at school. But learning about important events in history through textbooks is really monotonous. I believe that going to museums or searching for objective facts on the Internet is far more fascinating.

 • monotonous /məˈnɒt.ən.əs/ (adj): nhàm chán
 • objective /əbˈdʒek.tɪv/ (adj): khách quan
 • fascinating/ˈfæs.ən.eɪ.tɪŋ/ (adj): thú vị

Khi còn là học sinh, tôi học lịch sử chủ yếu ở trường. Nhưng tìm hiểu về những sự kiện quan trọng trong lịch sử qua sách giáo khoa thì thật là đơn điệu. Tôi tin rằng việc đến viện bảo tàng hoặc tìm kiếm sự thật khách quan trên Internet còn hấp dẫn hơn nhiều.

4. How did you learn about history when you were a child?

5. Do you like history when you were young?

6. Have you ever watched history films?

7. Do you like TV programmes about history?

8. When was the last time you read about history?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

Describe a historical period

You should say:

 • What the historical period is
 • How you know it
 • What happened during that period
 • Why you find it interesting

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. How is history taught in Vietnam?

Well, passive learning was the pattern during my school years. The history teacher stood in front of the class and gave direct information and instruction to the students and we jotted down everything she said in our notebooks. It’s really monotonous and exhausting!

 • jot down something /dʒɒt/ (phrasal verb): viết ra
 • monotonous /məˈnɒt.ən.əs/ (adj): nhàm chán
 • exhausting /ɪɡˈzɔː.stɪŋ/ (adj): gây mệt mỏi

Học thụ động là mô hình học trong những năm học của tôi ở trường. Giáo viên dạy lịch sử đứng trước lớp và đưa ra thông tin và hướng dẫn trực tiếp cho học sinh và chúng tôi ghi lại tất cả những gì bà ấy nói vào vở của mình. Nó thực sự nhàm chán và mệt mỏi!

2. Is there any difference between teaching history through books and movies?/ What is the effective way of learning history, by reading books or watching videos?

I believe that each option has its own merits and demerits. For beginners, watching movies is a good choice. Vivid images and audios from movies can help inspire people to get to know more about history, but they often blend fantasy and fact, thus becoming less trustworthy sources of information. As for books, when one wishes to have a deeper insight, they are the better option. But, as I mentioned before, learning history through books can be less inspirational.

 • merits and demerits /ˈmer.ɪt//ˌdiːˈmer.ɪt/ (noun phrase): điểm lợi và điểm hại
 • blend fantasy and fact /ˈfæn.tə.si/ (verb phrase): pha trộn giả tưởng và sự thật
 • trustworthy /ˈtrʌstˌwɜː.ði/ (adj): đáng tin
 • inspirational /ˌɪn.spɪˈreɪ.ʃən.əl/ (adj): mang lại cảm hứng

Tôi tin rằng mỗi lựa chọn đều có điểm lợi lẫn điểm hại. Đối với người mới bắt đầu, phim là một sự lựa chọn tốt. Những hình ảnh và âm thanh sống động trong phim có thể giúp truyền cảm hứng cho mọi người hiểu thêm về lịch sử, nhưng chúng thường pha trộn giữa giả tưởng và thực tế, do đó trở thành nguồn thông tin kém tin cậy hơn. Đối với sách, khi một người muốn có một cái nhìn sâu sắc hơn, đây là lựa chọn phù hợp hơn. Nhưng, như tôi đã đề cập trước đây, học lịch sử qua sách có thể không mang lại cảm hứng bằng.

3. Why are there many children who do not like to learn history?

Well, I can think of several reasons for this fact at the moment. The first one is that most children are not mature enough to take a keen interest in wars that happened in the past. I mean, at that age, what is of interest to them is animated movies and video games. The second reason is that they are not conscious of the significance of history. And it’s the parents who shoulder the responsibility to raise their awareness of this issue.

 • take a keen interest in something /ˈɪn.trəst/ (verb phrase): thích, quan tâm
 • be of interest to somebody/ˈɪn.trəst/: là điều mà ai quan tâm
 • conscious of something /ˈkɒn.ʃəs/ (adj): nhận thức, ý thức được
 • shoulder the responsibility to do something /ˈʃəʊl.dər/ /rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti/(verb phrase): gánh vác trách nhiệm

Tôi có thể nghĩ ra một số lý do cho thực tế này vào lúc này. Thứ nhất là hầu hết trẻ em chưa đủ trưởng thành để quan tâm đến các cuộc chiến đã xảy ra trong quá khứ. Ý tôi là, ở độ tuổi đó, điều mà chúng quan tâm là phim hoạt hình và trò chơi điện tử. Lý do thứ hai là chúng không ý thức được tầm quan trọng của lịch sử. Và chính các bậc cha mẹ phải gánh vác trách nhiệm nâng cao nhận thức của chúng về vấn đề này.

4. Do young people like historical stories in your country?

5. Which historical period do you think is important in your country?

6. Do you think history matters in a country’s future development?

7. Do you think history will still be a school subject in the future?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng