Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Books/Reading

Part 1

1. Do you like reading?

Yes, I take a keen interest in reading. I read all sorts of things, including novels, magazines, online articles and the like. Reading is part and parcel of my daily activities.

 • take a keen interest in something /ˈɪn.trəst/ (verb phrase): thích
 • the like (noun): vân vân, tương tự
 • part and parcel of something /ˈpɑː.səl/ (idiom): phần không thể thiếu

Vâng, tôi rất thích đọc. Tôi đọc tất cả mọi thứ, bao gồm tiểu thuyết, tạp chí, báo mạng và những thứ tương tự. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong các hoạt động hàng ngày của tôi.

2. Do you read e-books?

Yes, I do. Reading e-books is really fast and convenient. All that I need is a smartphone connected to the Internet. Apart from e-books, I also have a liking for online articles.

 • have a liking for something (verb phrase): thích

Tôi có. Đọc sách điện tử thực sự nhanh và tiện lợi. Tất cả những gì tôi cần là một chiếc điện thoại thông minh được kết nối Internet. Ngoài sách điện tử, tôi cũng thích đọc báo mạng.

3. Do you read books related to your profession?/ Do you usually read for leisure or for work purposes?

Well, my study entails a certain amount of reading. Sometimes, I do a little digging on the Internet to get material related to my study. But, I would say I read more for enjoyment. I read several online articles on a daily basis.

 • entail something /ɪnˈteɪl/ (verb): đòi hỏi, yêu cầu
 • do some digging on the Internet (verb phrase): mò mẫm trên mạng
 • on a daily basis (adv): hằng ngày

Việc học của tôi đòi hỏi tôi phải đọc với mức độ nhất định. Thỉnh thoảng, tôi cũng mò mẫm trên mạng Internet để tìm tài liệu liên quan đến việc học của mình. Nhưng, tôi sẽ nói rằng tôi đọc cho vui nhiều hơn. Tôi đọc báo mạng hàng ngày.

4. Where do you like to read?

A quiet space is always my go-to choice when it comes to reading. I usually read books at the most comfortable corner of my house – my bedroom. Besides, reading in a book cafe with soothing music is also a good option.

 • go-to choice (noun phrase): lựa chọn số 1
 • soothing music /ˈsuː.ðɪŋ/ (noun phrase): nhạc nhẹ nhàng

Không gian yên tĩnh luôn là lựa chọn hàng đầu của tôi khi đọc sách. Tôi thường đọc sách ở góc thoải mái nhất trong nhà – phòng ngủ của tôi. Bên cạnh đó, đọc sách trong quán cà phê với âm nhạc nhẹ nhàng cũng là một lựa chọn hay.

5. What type of books do you read?

6. Do you still keep these books?

7. Do others in your family read books too?

8. Have you ever given other books as gifts?

Part 2

1. Describe your favourite book

You should say:

 • What its name is
 • What its author is
 • What it’s about
 • Why you like it

When I read the cue card, the first thing springing to mind was ‘Boundaries and Categories’ – a novel written in English by the Chinese author Wang Feng. He is one of the most prominent novelists in Asia in general and China in particular.

With regard to ‘Boundaries and Categories’, I love its unique approaches to personify aspects of life. When the novel was published, it instantly came into the spotlight, which really filled me with curiosity. So a few days later, I went to Nhã Nam Book Store to buy it. And the novel really lived up to my expectation. We enjoyed every page of it and couldn’t put it down.

The main themes of the novel are class conflict and social inequality. What impressed me the most was the image of staircases. They are repeatedly used to represent the high and low social status of the different characters. The novel offers many different perspectives such as the attitude of the rich towards the poor and vice versa. And whether we are rich or poor, we all have to struggle with our own concerns in life.

Thanks to the movie, now I am aware of unresolved problems hidden behind the glamor of Chinese society. The novel has received widespread acclaim and won the Chinese national book award. It is said that many implications are conveyed in the novel. That’s why I want to read it again.

 • prominent /ˈprɒm.ɪ.nənt/ (adj): nổi tiếng, nổi bật
 • personify something /pəˈsɒn.ɪ.faɪ/ (verb): hiện thân của …
 • personify something as somebody /pəˈsɒn.ɪ.faɪ/ (verb): nhân hóa
 • come into the spotlight /ˈspɒt.laɪt/ (verb phrase): là tâm điểm của sự chú ý
 • fill somebody with curiosity /ˌkjʊə.riˈɒs.ə.ti/ (verb phrase): khiến ai tò mò
 • live up to one’s expectation /ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ (phrasal verb): đạt đến mong đợi
 • vice versa /ˌvaɪs ˈvɜː.sə/ (adv): ngược lại
 • aware of something /əˈweər/ (adj): nhận thức được, biết được
 • glamour /ˈɡlæm.ər/ (noun): sự hào nhoáng
 • acclaim /əˈkleɪm/ (noun): ca ngợi, ngợi khen

Khi tôi đọc thẻ gợi ý, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là ‘Ranh giới và Giai cấp’ – một cuốn tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh của tác giả Trung Quốc Wang Feng. Ông là một trong những tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất châu Á nói chung và Trung Quốc nói riêng.

Nói về ‘Ranh giới và Giai cấp’, tôi thích cách tiếp cận độc đáo của nó để hiện thân các khía cạnh của cuộc sống. Khi cuốn tiểu thuyết được xuất bản, nó ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý, khiến tôi thực sự tò mò. Vì vậy, vài ngày sau, tôi đến Cửa hàng sách Nhã Nam để mua nó. Và cuốn tiểu thuyết đã thực sự đáp ứng được sự mong đợi của tôi. Tôi tận hưởng từng trang sách của nó và không thể bỏ sách xuống.

Các chủ đề chính của cuốn tiểu thuyết là xung đột giai cấp và bất bình đẳng xã hội. Điều làm tôi ấn tượng nhất là hình ảnh những chiếc cầu thang. Chúng được sử dụng nhiều lần để thể hiện địa vị xã hội cao và thấp của các nhân vật khác nhau. Cuốn tiểu thuyết đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau như thái độ của người giàu đối với người nghèo và ngược lại. Và dù giàu hay nghèo, chúng ta đều phải vật lộn với những mối bận tâm của chính mình trong cuộc sống.

Nhờ bộ phim, giờ đây tôi nhận thức được những vấn đề chưa được giải quyết ẩn đằng sau sự hào nhoáng của xã hội Trung Quốc. Cuốn tiểu thuyết đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi và giành được giải thưởng ‘Sách của năm’ của Trung Quốc. Người ta nói rằng nhiều ẩn ý được chuyển tải trong cuốn tiểu thuyết. Đó là lý do tại sao tôi muốn đọc lại nó.

2. Describe a book you find useful

You should say:

 • What its name is
 • What its author is
 • What it’s about
 • Why you think it is useful

3. Describe a book you recently read

You should say:

 • What its name is
 • What it is about
 • What sort of people would enjoy it
 • Why you enjoyed it

Part 3

1. Do you think it’s important that children read regularly?

Definitely. I think reading is possibly the most important skill that children should learn. A child reading on a regular basis can be keenly aware of various issues in society such as pollution, gender equality and the like, as well as people’s attitudes towards those issues. He would grow up, having his critical thinking sharpened. Besides, the ability to read opens the door to all aspects of education.

 • on a regular basis (adv): thường xuyên
 • keenly aware of something /əˈweər/ (adjective phrase): nhận thức rõ

Chắc chắn. Tôi nghĩ đọc có thể là kỹ năng quan trọng nhất mà trẻ em nên học. Trẻ em đọc sách thường xuyên có thể nhận thức sâu sắc về các vấn đề khác nhau trong xã hội như ô nhiễm, bình đẳng giới và những vấn đề tương tự, cũng như thái độ của mọi người đối với những vấn đề đó. Chúng sẽ lớn lên, có tư duy phản biện sắc bén. Bên cạnh đó, khả năng đọc mở ra cánh cửa cho tất cả các khía cạnh của giáo dục.

2. Are there any occasions when reading at speed is a useful skill?

Actually, I don’t like the idea of reading fast. I mean it takes time for me to digest information in a book. However, I believe that skimming skills really come in handy in some ways. For example, in the IELTS reading test, we don’t have much time to go through every word slowly. Reading at speed helps us find out key information as fast as possible and finish the tasks in the given time.

 • digest something /daɪˈdʒest/ (verb): hiểu rõ
 • come in handy (idiom): có ích
 • go through something (phrasal verb): nhìn, kiểm tra cẩn thận

Thực ra, tôi không thích ý tưởng đọc nhanh. Ý tôi là phải mất thời gian để tôi tiêu hóa hết thông tin trong một cuốn sách. Tuy nhiên, tôi tin rằng kỹ năng đọc lướt thực sự có ích theo một số cách. Ví dụ, trong bài kiểm tra đọc IELTS, chúng ta không có nhiều thời gian để đọc chậm từng từ. Đọc ở tốc độ cao giúp chúng ta tìm ra thông tin quan trọng nhanh nhất có thể và hoàn thành bài  trong thời gian nhất định.

3. Are there any jobs where people need to read a lot?

I believe any professionals who need to be constantly aware of current affairs such as politicians or journalists need to do a lot of reading. Besides, researchers obviously have to read a lot. Having said that, I think most office workers need to sit in front of a computer screen and read email all day long.

 • current affairs/ˌkʌr.ənt əˈfeəz/ (noun phrase): thời sự

Tôi tin rằng bất kỳ chuyên gia nào cần nhận thức thường xuyên về các vấn đề thời sự như các chính trị gia hoặc nhà báo cần phải đọc nhiều. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu rõ ràng là phải đọc rất nhiều. Nói như vậy thôi chứ tôi nghĩ hầu hết nhân viên văn phòng đều cần phải ngồi trước màn hình máy tính và đọc email cả ngày.

4. Do you think that reading novels is more interesting than reading factual books?

5. Do you think people now read less as compared to those in the past?

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng