Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Marriage

Part 1

1. What do you think about marriage?

I think marriage is one of the most important stages that everyone has to go through in life. It’s kinda a lifetime of your commitment to a particular person.

 • go through something (phrasal verb): trải qua cái gì
 • commitment to something/ somebody /kəˈmɪt.mənt/ (noun): sự cam kết với cái gì/ ai

Tôi nghĩ, hôn nhân là một trong những giai đoạn quan trọng nhất mà ai cũng phải trải qua trong đời. Đó là cả một sự cam kết cả đời của bạn với một người cụ thể nào đó.

2. What age is good for you to get married?

I think I should tie the knot only when I show great maturity and financial security. I mean I have to be aware of the issues after marriage, and know how to deal with them. And  I don’t find any difficulty in finance so that I can cover at least daily expenses.

 • tie the knot /nɒt/ (idiom): kết hôn
 • great maturity /məˈtʃʊə.rə.ti/ (noun): sự trưởng thành
 • financial security /sɪˈkjʊə.rə.ti/ (noun): sự tự chủ về tài chính
 • daily expenses /ɪkˈspens/ (noun): chi tiêu hàng ngày

Tôi nghĩ rằng tôi chỉ nên kết hôn khi tôi cho thấy sự trưởng thành và tự chủ về tài chính. Ý tôi là tôi phải nhận thức được những vấn đề sau khi kết hôn và biết cách giải quyết chúng. Và tôi không gặp khó khăn gì về tài chính để mà tôi có thể ít nhất là chi trả được các khoản chi tiêu hàng ngày.

3. How are weddings organised in your country?

4. What is the divorce rate in your country?

Part 2

Describe a couple you know who have a happy marriage

You should say:

 • who they are
 • how you know them
 • what they usually do together
 • And how you feel about their marriage

Part 3

1. If you are 35 years old without marriage, do you still wait for your true love? Why?

Yes, I would prefer to wait for a life-long partner instead of ending up with a wrong one. As you can see, many people can enjoy life without committing their life to anyone because they easily take up any particular hobbies they’re interested in. For example, I would  go backpacking without worrying about my husband or children. Moreover, the number of divorces has been increasing significantly over the past few years, and it leads to a number of serious consequences such as dysfunctional families and domestic violence. So, I wouldn’t settle for anything less than what I deserve.

 • end up with something/ somebody (phrasal verb): kết thúc với cái gì/ ai
 • commit to something/ somebody /kəˈmɪt/ (verb): cam kết với cái gì/ ai
 • take up (doing) something (phrasal verb): bắt đầu làm gì (như sở thích)
 • go backpacking /ˈbækˌpæk.ɪŋ/ (verb): đi phượt
 • dysfunctional family /dɪsˈfʌŋk.ʃən.əl/ (noun): gia đình hỗn loạn
 • domestic violence /dəˈmes.tɪk ˈvaɪə.ləns/ (noun): bạo lực gia đình
 • settle for something/ˈset.əl/ (phrasal verb): chấp nhận thứ sẵn có như không còn lựa chọn nào khác

Đúng vậy, tôi muốn chờ đợi một người bạn đời thay vì kết thúc bằng một sai lầm. Như bạn có thể thấy, nhiều người có thể tận hưởng cuộc sống mà không phải giao phó cuộc sống của mình cho bất kỳ ai bởi vì họ dễ dàng theo đuổi bất kỳ sở thích cụ thể nào mà họ muốn. Ví dụ: tôi sẽ chọn đi du lịch bụi mà không cần lo lắng về chồng con. Hơn nữa, số vụ ly hôn ngày càng gia tăng trong những năm qua, và nó dẫn đến một số hậu quả nghiêm trọng như gia đình rối loạn và bạo lực gia đình. Vì vậy, tôi sẽ không chấp nhận bất cứ thứ gì ít hơn những gì mà tôi xứng đáng.

2. Who will pay for the wedding cost? Man or woman or both? Why?

I believe that both the bride and the groom should have shared responsibility forthe cost for a wedding. Because there are a lot of expenses to cover like a bride’s wedding dress, accessories and photography, just one of them having to bear financial burden is unfair.  In some cases, if one who is more affluent, he or she can cover a larger percentage of cost than the other.

 • bear financial burden /beər/ /ˈbɜː.dən/ (verb phr.): chịu gánh nặng về tài chính
 • affluent /ˈæf.lu.ənt/ (adj): giàu

Tôi tin rằng chi phí cho một đám cưới nên được chia sẻ trách nhiệm cho cả cô dâu và chú rể. Bởi vì có rất nhiều khoản phải chi như váy cưới, phụ kiện và chụp ảnh, việc một trong số họ phải chịu gánh nặng tài chính là không công bằng. Trong một số trường hợp, nếu một người khá giả hơn, thì người đó có thể trang trải phần trăm chi phí lớn hơn người kia.

3. What do you think is the best age to marry?

I don’t think there is an ideal age for all people to get married, but it’s more about their maturity. People should start a family only when they’re fully aware of the issues after marriage and able to deal with rational and careful thought. In other words, they have to be ready for tying the knot. Besides, as one of the leading factors to an increasing number of divorces is financial insecurity, I believe that people don’t struggle financially if they wanna get married.

 • start a family (verb phr.): kết hôn
 • rational and careful thought /ˈræʃ.ən.əl/ (noun phr.): suy nghĩ theo lý trí và cẩn thận
 • struggle financially /ˈstrʌɡ.əl faɪˈnæn.ʃəl.i/ (verb): gặp khó khăn về tài chính

Tôi không nghĩ rằng tất cả mọi người đều có độ tuổi lý tưởng để kết hôn, mà đó là độ tuổi trưởng thành của họ nhiều hơn. Mọi người chỉ nên thành lập gia đình khi họ nhận thức được đầy đủ các vấn đề có thể gặp phải sau khi kết hôn và có thể giải quyết bằng những suy nghĩ lý trí và cẩn thận. Nói cách khác, họ phải sẵn sàng để kết hôn rồi. Bên cạnh đó, một trong những yếu tố hàng đầu dẫn đến số vụ ly hôn ngày càng tăng là tài chính không ổn định, vậy nên tôi tin rằng mọi người phải không được gặp khó khăn về tài chính nếu họ muốn kết hôn.

4. Do you think weddings in your countries waste lots of money?

5. In a traditional family in your country, what male do in the family? And what about female? Why?

6. Do you think man should take care of babies? Why?

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng