Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Work/Job

Part 1

1. Do you work or study?

I’m currently working as a content writer at a small private English centre, which is a prevalent job in Vietnam. My main job is to compile academic materials for the English learners at the centre.

 • prevalent /ˈprev.əl.ənt/ (adj): phổ biến, thịnh hành
 • compile something /kəmˈpaɪl/ (verb): biên soạn

Tôi hiện đang là người viết nội dung tại một trung tâm tiếng Anh tư nhân nhỏ – một công việc rất phổ biến ở Việt Nam. Công việc chính của tôi là biên soạn tài liệu học thuật cho các bạn học tiếng Anh tại trung tâm.

2. Why did you choose to do that type of work?

Although it’s not a really well-paid job, it gives me the satisfaction of making a contribution to society. I have a particular liking for education and this work is one kind of education and training careers. The progress of the students there is my motivation for trying harder.

 • the satisfaction of making a contribution to society /ˌsæt.ɪsˈfæk.ʃən/ (noun phrase): sự thỏa mãn vì có thể đóng góp một phần công sức cho xã hội
 • have a particular liking for somebody/ something (verb phrase): đặc biệt thích ai/ cái gì
 • motivation for (doing) something/ˌməʊ.tɪˈveɪ.ʃən/ (noun phrase): động lực cho cái gì/ để làm gì

Mặc dù lương thì không cao lắm, nhưng công việc này mang lại cho tôi cảm giác thỏa mãn vì có thể đóng góp một phần công sức cho xã hội. Tôi có một niềm yêu thích đặc biệt với giáo dục và công việc này là một trong những nghề liên quan đến giáo dục và đào tạo. Sự tiến bộ của học sinh là động lực để tôi cố gắng hơn.

3. Is there some other kind of work you would rather do?

I always dream of being an interpreter. Actually, I am a die-hard fan of my lecturer at university, who works as an interpreter and teaches interpreting at my university at the same time. I was always immersed in his stories about the occupation. It’s both challenging and fascinating.

 • always dream of (doing) something (verb phrase): luôn mơ về việc …
 • die-hard fan (noun phrase): fan cuồng, fan cứng
 • immersed in something /ɪˈmɜːst/ (adj): đắm chìm
 • both challenging and fascinating /ˈtʃæl.ɪn.dʒɪŋ/ /ˈfæs.ən.eɪ.tɪŋ/ (adj): vừa khó/ đầy thử thách vừa thú vị

Tôi luôn mơ ước trở thành một phiên dịch viên. Thực ra, tôi là một fan cứng của thầy giảng viên ở trường đại học, người vừa làm phiên dịch vừa dạy môn phiên dịch tại trường đại học của tôi. Tôi luôn chìm đắm trong những câu chuyện của ông ấy về nghề này. Nó vừa đầy thách thức vừa hấp dẫn.

4. What do you like about your job?

5. What do you dislike about your job?

6. Is that a popular job in your country?

7. Is there anything special about your job?

8. Would you recommend your current job to other people?

9. What do you do after work?

10. Do you miss being a student?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

1. Describe a job you’d like to do in the future

You should say:

 • what it is
 • what you will need to do
 • how demanding it is
 • why you are interested in this job.

When I read the cue card, the first thing springing to mind was to become an interpreter.

An interpreter is someone who has acquired an oral fluency in another language apart from his mother tongue. His mission is to convert spoken language from one language to another to help people from different countries communicate with one another.

It entails listening to, understanding and memorising content in the source language, then reproducing it in the target language. Sometimes, an interpreter has to cope with stress and take his self-control when dealing with difficult speakers. Not everyone speaks with precision and clarity and of course, accents can be tricky to discern. Interpreters, therefore, need to keep their cool and remain relaxed, even in seemingly tough situations. I think the job would be very technically demanding and challenging, but very exhilarating to do.

The reason I have a particular liking for this job is that I think I have developed essential skills to do it well. I study the English language at university and to be specific, my major is translation and interpreting. Despite the fact that I have yet to be fluent in English, I think I will be in the next few years as I keep practicing the language and improving myself in other fields to broaden my horizons. On top of that, it may give me opportunities to travel or to work in a multi-national company where I will meet new people from all over the world, and learn about their cultures and experiences.

 • entail something/ɪnˈteɪl/ (verb): bao gồm, yêu cầu, đòi hỏi
 • cope with stress/kəʊp/ (verb phrase): đối phó với stress
 • take one’s self-control (verb phrase): giữ kiểm soát
 • tricky to discern /ˈtrɪk.i/ /dɪˈsɜːn/ (adjective phrase): khó hiểu, khó nhận ra
 • keep one’s cool ~ keep calm (verb phrase): giữ bình tĩnh
 • technically demanding /ˈtek.nɪ.kəl.i/ /dɪˈmɑːn.dɪŋ/ (adjective phrase): yêu cầu chuyên môn cao
 • exhilarating /ɪɡˈzɪl.ə.reɪ.tɪŋ/ (adj): thú vị, vui
 • broaden one’s horizons /həˈraɪ.zən/ (verb phrase): mở mang tầm mắt, kiến thức
 • multinational company /ˌmʌl.tiˈnæʃ.ən.əl/ (noun phrase): công ty đa quốc gia

Khi tôi đọc thẻ gợi ý, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là trở thành một thông dịch viên.

Thông dịch viên là người đã có khả năng nói thành thạo một ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ. Nhiệm vụ của anh ta là chuyển đổi lời nói từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác để giúp mọi người từ các quốc gia khác nhau giao tiếp được với nhau.

Công việc đòi hỏi phải nghe, hiểu và ghi nhớ nội dung trong ngôn ngữ gốc, sau đó tái tạo nội dung đó trong ngôn ngữ đích. Đôi khi, một phiên dịch viên phải đương đầu với căng thẳng và giữ kiểm soát khi đối mặt với những diễn giả ‘khó nhằn’. Không phải ai cũng nói chính xác và rõ ràng và tất nhiên accent (giọng, cách phát âm của người ở một vùng, đất nước) có thể rất khó hiểu. Do đó, phiên dịch viên cần giữ bình tĩnh và giữ tinh thần thoải mái, ngay cả trong những tình huống khó khăn. Tôi nghĩ rằng công việc này yêu cầu chuyên môn cao và đầy thách thức, nhưng cũng rất thú vị.

Lý do tôi đặc biệt yêu thích công việc này vì tôi nghĩ rằng tôi đã phát triển các kỹ năng cần thiết để làm tốt nó. Tôi học ngôn ngữ Anh tại trường đại học và cụ thể, chuyên ngành của tôi là biên – phiên dịch. Mặc dù tôi vẫn chưa thông thạo tiếng Anh nhưng tôi nghĩ trong vài năm tới tôi sẽ thông thạo thôi khi tôi vẫn đang không ngừng luyện tập ngôn ngữ này và cải thiện bản thân trong các lĩnh vực khác để mở rộng kiến thức của mình. Trên hết, công việc này có thể cho tôi cơ hội đi du lịch hoặc làm việc trong một công ty đa quốc gia, nơi tôi sẽ gặp gỡ những người mới từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời tìm hiểu về văn hóa và trải nghiệm của họ.

2. Describe a job you dislike to do in the future

You should say:

 • what it is
 • what you will need to do
 • how demanding it is
 • why you dislike this job

3. Describe someone you would like to work or study with

You should say:

 • Who he/she is
 • When you work/ study together
 • What you often do together
 • Why you like to work with him/her

4. Describe a job that was done by your grandparents

You should say:

 • What it was
 • Where he or she got the job
 • How long he or she had this job
 • Why he or she chose this job

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. Which jobs would you say are most respected in your country?

Well, actually I’ve never thought of it before, but I believe that occupations in the fields of business, education and medicine are the most highly-acclaimed ones. As for business, it is largely because people working in this field can make a fortune and have a high social status. Meanwhile, people working in education and medicine spend most of their time helping others. Here in Vietnam, we have the utmost respect for teachers, doctors, nurses and the like.

 • highly-acclaimed /əˈkleɪmd/ (adj): được tán dương, ca ngợi
 • largely ~ mainly (adv): phần lớn
 • make a fortune /ˈfɔː.tʃuːn/ (verb phrase): kiếm rất nhiều tiền
 • have the utmost respect for somebody /ˈʌt.məʊst rɪˈspekt/ (verb phrase): dành sự tôn trọng cao nhất cho…
 • the like (noun): thứ/ người tương tự

Thực sự thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó trước đây, nhưng tôi tin rằng những nghề trong lĩnh vực kinh doanh, giáo dục và y học là những nghề được tán dương nhiều nhất. Về kinh doanh, phần lớn là do những người làm trong lĩnh vực này có thể kiếm rất nhiều tiền và có địa vị xã hội cao. Trong khi đó, những người làm việc trong lĩnh vực giáo dục và y học dành phần lớn thời gian để giúp đỡ người khác. Tại Việt Nam, chúng tôi dành sự tôn trọng tuyệt đối cho những người làm giáo viên, bác sĩ, y tá và tương tự thế.

2. Some people say it’s better to work for yourself than be employed by a company. What’s your opinion?

Well, I think it all depends. Some people want to start their own business after graduating from university and they actually run it well. But as for me, personally I think being employed by a business is the first step before I can be self-employed. To be specific, working for others, I can get familiar with the feeling of being an employee and understand obstacles an employee may be faced with. Only then can I know how to behave with my followers when I run my own business and become a good boss. And when we are able to establish a good working relationship, the business is more likely to take off.

 • it all depends: nó còn tùy
 • get familiar with something /fəˈmɪl.i.ər/ (verb phrase): quen với
 • obstacle /ˈɒb.stə.kəl/ (noun): trở ngại khó khăn
 • to be faced with something: đối mặt với …
 • take off (phrasal verb): thành công

Tôi nghĩ rằng nó còn tùy. Một số người muốn khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học và họ thực sự thành công với điều đó. Nhưng đối với tôi, cá nhân tôi nghĩ rằng được làm việc cho một doanh nghiệp là bước đầu tiên trước khi tôi có thể tự mình làm chủ. Nói một cách cụ thể, làm việc cho người khác, tôi có thể quen với cảm giác của một nhân viên và hiểu những trở ngại mà một nhân viên có thể phải đối mặt. Chỉ khi đó, tôi mới có thể biết cách cư xử với nhân viên của mình và trở thành một người sếp tốt. Và khi chúng tôi có thể có được một mối quan hệ trong công việc tốt đẹp, công việc kinh doanh sẽ có nhiều khả năng thành công hơn.

3. What changes in employment have there been in recent years in your country?

Well, in former days, a tidal wave of people from rural areas gravitated towardsbig cities in search of work. But now the trend is slightly different. I mean there are still people following this pattern but at present, an increasing number of companies and industrial zones have sprung up on the outskirts of big cities so that more people can land a job right in their current residential areas. Besides, young generations are increasingly involved in setting up their own businesses. As a result, the “start-up” community is now more vibrant than ever before.

 • in former days (adv): trước đây
 • a tidal wave of people /ˈtaɪ.dəl/ (noun phrase): rất nhiều người
 • gravitate towards big cities in search of work /ˈɡrævɪteɪt/(verb phrase): đổ về các thành phố lớn để tìm việc
 • spring up (phrasal verb): xuất hiện, mọc lên
 • land a job (verb phrase): có được một công việc
 • vibrant /ˈvaɪ.brənt/ (adj): sống động, náo nhiệt, sôi động

Trước đây, rất nhiều người từ các vùng nông thôn tập trung về các đô thị để tìm kiếm việc làm. Nhưng bây giờ xu hướng đã khác một chút. Ý tôi là vẫn có người theo xu hướng này nhưng hiện nay, ngày càng có nhiều công ty và khu công nghiệp mọc lên ở ngoại ô các thành phố lớn để nhiều người có thể tìm được việc làm ngay tại khu họ sống. Bên cạnh đó, thế hệ trẻ ngày càng tham gia nhiều vào startup. Do đó, cộng đồng startup hiện đang sôi động hơn bao giờ hết.

4. What are some of the important things a candidate should find out before accepting a job?

5. Why do you think some people choose to do difficult jobs?

6. Is it always necessary to work hard in order to achieve career success?

7. Do you think that successful people are always happy people?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng