Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Help others

Part 1

1. Do you like to help others?

Yes, I always wanna lend others a hand. That’s why I usually participate in non-profit organizations to help underprivileged kids in remote areas.

 • lend somebody a hand (idiom): giúp đỡ ai
 • participate in something /pɑːˈtɪs.ɪ.peɪt/ (verb): tham gia vào đâu
 • underprivileged /ˌʌn.dəˈprɪv.əl.ɪdʒd/ (adj): (người) bị thiệt thòi

Có, tôi luôn muốn giúp người khác. Đó là lý do tại sao tôi thường tham gia vào các tổ chức phi lợi nhuận để giúp đỡ trẻ em kém may mắn ở vùng sâu vùng xa.

2. When was your last time you helped others?

I can remember vividly that it was one year ago, when I finished university. My friends and I went to Sapa to teach some kids English and built a library for them.

 • vividly /ˈvɪv.ɪd.li/ (adv): một cách rõ ràng
 • finish university (verb phr.): tốt nghiệp đại học

Tôi có thể nhớ rất rõ đó là vào một năm trước, khi tôi học xong đại học. Tôi và bạn bè đã đến Sapa để dạy tiếng Anh cho những đứa trẻ  ở đây và xây dựng một thư viện cho chúng.

3. Did your parents teach you the importance of helping others?

Yes, my parents always tell me about lending others a hand, especially the underprivileged and the elderly. My parents are a good role model for me to learn from as they’re always willing to help acquaintances when they’re in trouble.

 • the underprivileged /ˌʌn.dəˈprɪv.əl.ɪdʒd/ (noun): người có hoàn cảnh khó khăn
 • a good role model /ˈrəʊl ˌmɒd.əl/ (noun): hình mẫu tốt
 • acquaintance /əˈkweɪn.təns/ (noun): người quen

Có chứ, bố mẹ tôi luôn nói với tôi về việc phải giúp đỡ người khác, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn và người già. Bố mẹ tôi cũng là một hình mẫu tốt để tôi học hỏi vì họ luôn sẵn lòng giúp đỡ người quen khi mà họ gặp khó khăn.

4. Have you ever refused to help others?

5. Would you like to keep helping others in future?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

Describe a person who often helps others

You should say:

 • who this person is
 • how often this person helps others
 • how this person helps others
 • why this person helps others
 • And how you feel about this person

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. Do people nowadays help others more than in the past?

I don’t think we should try to judge or compare how altruistic people are now and were in the past because there have always been those who lend others a hand and those who don’t. Due to increasing social issues such as crime, contemporary people have a fear of being deceived and therefore tend to show their unwillingness to help needy people. However, there are still many people who are always willing to do others a favour.

 • altruistic/ˌæl.truˈɪs.tɪk/ (adj): tốt bụng
 • contemporary /kənˈtem.pər.ər.i/ (adj): đương đại, hiện tại
 • deceive somebody /dɪˈsiːv/ (verb): lừa lọc ai đó
 • do somebody a favour /ˈfeɪ.vər/ (idiom): giúp đỡ ai đó

Tôi không nghĩ chúng ta nên đánh giá hay so sánh xem những người hiện tại và trong quá khứ tốt bụng như thế nào vì thời nào thì cũng luôn có những người giúp người khác và những người không. Do các vấn đề xã hội ngày càng gia tăng như tội phạm, mọi người thời đương đại có tâm lý sợ bị lừa dối và do đó có xu hướng tỏ ra không muốn giúp đỡ những người khó khăn. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người luôn sẵn lòng giúp đỡ những người khác.

2. Who should teach children to help others? Parents or teachers?

I think both parents and teachers have the shared responsibility for ensuring that children learn to lend others a hand. Parents should be good role models for their children to learn from, and teachers can have lessons or activities to inculcate these values in children.

 • have the shared responsibility for something /rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti/ (verb phr.): có trách nhiệm chung trong việc gì
 • inculcate something in somebody /ˈɪŋ.kʌl.keɪt/ (verb): khắc sâu cái gì vào ai

Tôi nghĩ rằng cả cha mẹ và giáo viên đều có trách nhiệm chung trong việc đảm bảo rằng trẻ em học cách giúp đỡ người khác. Cha mẹ nên là tấm gương tốt để con cái học hỏi và giáo viên có thể đưa những bài học hoặc hoạt động để khắc sâu những giá trị này trong chúng.

3. In what kinds of professions do people help others more?

4. Why are some people willing to help others?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng