Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Friends

Part 1

1. Do you have many close friends?

No, I don’t. Although I enjoy socializing with other people, I just cherry-pick my good friends from the crowd. In fact, I’ve got three close friends from childhood who have gone through all the ups and downs with me for years.

 • cherry-pick somebody/ something /ˈtʃer.iˌpɪk/ (verb): lựa chọn những người/ thứ tốt nhất
 • go through ups and downs (verb phrase): trải qua thăng trầm

Không, tôi không. Mặc dù tôi thích giao lưu với người khác, nhưng tôi chỉ chọn những người bạn tốt nhất của mình từ đám đông thôi. Trên thực tế, tôi có ba người bạn thân từ thời thơ ấu đã cùng tôi trải qua mọi thăng trầm trong suốt nhiều năm qua

2. Do you think friendship is important?

Definite yes. Friendship is part and parcel of everybody’s life. I don’t believe anyone can live without a friend. A good friend can make you laugh a little louder, make you smile a little bigger, and make you live just a little better.

 • part and parcel of something /ˈpɑː.səl/ (idiom): phần quan trọng

Chắc chắn là có rồi. Tình bạn là một phần quan trọng của cuộc sống. Tôi không tin ai có thể sống mà không có bạn. Một người bạn tốt có thể khiến ta cười to hơn một chút, hạnh phúc hơn một chút và sống tốt hơn một chút.

3. Would you prefer to have one good friend or many friends?

I would prefer to have one close friend instead of a good deal of friends. The reason is simply that the former will surely be there for you when you need support but the latter will or will not. That’s why I would go for a good friend who is a shoulder to cry on.

 • go for somebody/ something (phrasal verb): chọn
 • a shoulder to cry on /ˈʃəʊl.dər/ (idiom): một người luôn bên mình an ủi, động viên, khích lệ khi mình gặp chuyện

Tôi muốn có một người bạn thân thay vì nhiều bạn. Lý do đơn giản là một người bạn tốt chắc chắn sẽ ở bên ta khi ta cần hỗ trợ nhưng những người bạn bình thường thì có hoặc không. Đó là lý do tại sao tôi chọn một người bạn tốt, người luôn bên tôi khi tôi gặp chuyện.

4. What do you think makes good friends?

I believe it depends on each person’s criteria. As for me, I always look for a friend who gives his word of honor and then keeps his promise. Besides, a good friend should be caring and supportive. Such a friend would be willing to give others a hand when needed.

 • word of honor /ˈɒn.ər/ (noun): lời hứa, lời đảm bảo
 • give somebody a hand (idiom): giúp đỡ

Tôi tin rằng nó phụ thuộc vào tiêu chí của mỗi người. Còn tôi, tôi luôn tìm kiếm một người bạn đã hứa là làm. Bên cạnh đó, một người bạn tốt là những người quan tâm và giúp đỡ. Một người bạn như vậy sẽ sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần.

5. Do you keep in contact with friends from your childhood?

Yes, I do, but definitely only the closest friends of mine. I have three childhood friends whom I treasure for keeps. In fact, we are living under the same roof at the moment. We have rented a flat in the city center to facilitate our study at university.

 • for keeps (idiom): mãi mãi
 • facilitate something /fəˈsɪl.ɪ.teɪt/ (verb): tạo điều kiện cho ..

Có nhưng chắc chắn rồi chỉ với những người bạn thân nhất. Tôi có ba người bạn thời thơ ấu mà tôi trân trọng cả đời này. Trên thực tế, chúng tôi đang sống cùng nhau. Chúng tôi đã thuê một căn hộ ở trung tâm thành phố để tiện cho việc học đại học.

6. What kinds of people do you like to make friends with?

7. Do you think you are a good friend to others?

8. Who do you prefer to spend time with: a friend or spend time alone?

9. What do you often do with your friends on weekends?

10. Do you like face-to-face conversations with people?

11. Do you think you will make a lot of friends in the future?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

1. Describe your best friend

You should say:

 • When and where you first met this person
 • How the person is
 • What you often do together
 • Why the person becomes your best friend

When I read the cue card, the first one springing to mind was Mikel – my cousin as well as my best friend. We are the same age and have been together since our preschool years. It’s already been almost 20 years. Well, we go back a long way.

To be honest, I can’t exactly remember when I first came to know him because at that time I was too young. I just know that when I began to be aware of the world around me, probably at the age of 3, he was already there.

When it comes to personality, we are polar opposites. I am painfully shy and reserved and easily get bad-tempered whereas he is a talkative social butterfly. Besides, he has good communication skills, confidence in himself, an optimistic outlook on life. I think we complement each other perfectly. As different as our character traits are, we seem to be on the same wavelength. We’ve seen eye to eye on many topics like politics, relationships, marriage, and the like.

We were born and raised in the countryside so the activities we usually did together were fishing, swimming in ponds and rivers or flying kites. These days, we are all up to our ears in work and study, so we don’t hang out with each other very often. But he’s always willing to give me a hand when needed. To me, this guy is a shoulder to cry on.

 • be the same age: cùng tuổi
 • go back a long way: biết nhau đã lâu rồi
 • polar opposites /ˈpəʊ.lər ˈɒp.ə.zɪt/ (noun phrase): khác nhau hoàn toàn, như hai thái cực
 • painfully shy and reserved /rɪˈzɜːvd/ (adjective phrase): vô cùng ngại ngùng và dè dặt
 • get bad-tempered (verb phrase): nổi nóng
 • have an optimistic outlook on life /ˌɒp.tɪˈmɪs.tɪk ˈaʊt.lʊk/ (verb phrase): nhìn đời lạc quan
 • complement each other perfectly /ˈkɒm.plɪ.ment/ (verb phrase): bù trừ hoàn hảo cho nhau
 • on the same wavelength /ˈweɪv.leŋθ/ (idiom): hợp nhau, cách nghĩ giống nhau
 • see eye to eye on something (idiom): cùng quan điểm về vấn đề gì
 • up to one’s ears in something (idiom): bận
 • a shoulder to cry on /ˈʃəʊl.dər/ (idiom): người luôn ở bên an ủi, khích lệ khi mình gặp chuyện

Khi tôi đọc thẻ gợi ý, người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi là Mikel – em họ cũng như bạn thân của tôi. Chúng tôi bằng tuổi nhau và đã bên nhau từ khi học mẫu giáo. Đã gần 20 năm. Chà, chúng tôi đã biết nhau từ rất lâu rồi.

Thành thật mà nói, tôi không thể nhớ chính xác lần đầu tiên tôi biết đến nó là khi nào vì lúc đó tôi còn quá nhỏ. Tôi chỉ biết rằng khi tôi bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh, chắc là lúc 3 tuổi, nó đã ở đó rồi.

Khi nói đến tính cách, chúng tôi hoàn toàn đối lập. Tôi rất nhút nhát và dè dặt và dễ nổi nóng trong khi nó nói nhiều, hay giao du và hòa đồng với mọi người. Ngoài ra, nó còn có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin vào bản thân và nhìn đời rất lạc quan. Tôi nghĩ chúng tôi bù trừ nhau một cách hoàn hảo. Mặc dù tính cách khác nhau nhưng chúng tôi lại rất hợp nhau. Chúng tôi có cùng cách nghĩ trong nhiều chủ đề như chính trị, chuyện tình cảm, hôn nhân, v.v.

Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên những trò chúng tôi thường làm cùng nhau là câu cá, tắm ao tắm sông hay thả diều. Giờ đây, chúng tôi đều bận bịu với việc học và việc làm nên không thường xuyên đi chơi với nhau. Nhưng nó luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi khi cần. Với tôi, nó là một người luôn ở bên an ủi, động viên và khích lệ tôi mỗi khi tôi gặp chuyện.

2. Describe a friend who is a good leader

You should say:

 • When and where you first met this person
 • How the person is
 • What you often do together
 • Why you think he/ she is a good leader

3. Describe an intelligent friend

You should say:

 • Who this person is
 • When and where you first met him/ her
 • What kind of person he/ she is
 • Why you think this person is intelligent

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. Do you think it is easy to make friends in Vietnam?

Sure. The Vietnamese are really amiable and easy-going and we’re willing to make new friends. On top of that, these days, transportation and communication seem to come in handy. We have more opportunities to meet all kinds of people and make friends with them.

 • amiable /ˈeɪ.mi.ə.bəl/ (adj): hòa nhã, thân thiện
 • come in handy (idiom): hữu dụng

Chắc chắn rồi. Người Việt Nam thực sự hòa nhã và dễ gần và chúng tôi sẵn sàng kết bạn mới. Trên hết, ngày nay, giao thông và liên lạc dường như trở nên rất hữu ích. Chúng ta có nhiều cơ hội hơn để gặp gỡ tất cả các thể loại người và kết bạn với họ.

2. What do you think the difference between adults and children making friends is?

Well, I believe that when we were little kids, it’s far easier to make new friends. I am a good case in point. As a student at primary school, I just went to a playground with a ball and asked all the kids there whether they wanted to play. And then, we became friends. As for adults, they find it harder to make a new friend. On the one hand, they tend to be more cautious as compared to kids. They have to take the personalities of a person into account to see whether the person can get along with them. On the other hand, grown-ups are constantly up to their ears in work, thus leaving little time to socialize and make friends.

 • a good case in point (idiom): là một ví dụ rõ ràng
 • take something into account /əˈkaʊnt/ (idiom): xem xét
 • get along with somebody (idiom): hòa hợp
 • constantly up to one’s ears in something /ˈkɒn.stənt.li/ (idiom): lúc nào cũng bận rộn

Tôi tin rằng khi chúng ta còn là những đứa trẻ, việc kết bạn mới dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi là một ví dụ cho việc này. Khi còn là một học sinh ở trường tiểu học, tôi chỉ cần mang bóng đến một sân chơi và hỏi tất cả những đứa trẻ ở đó xem chúng có muốn chơi không. Và sau đó, chúng tôi trở thành bạn của nhau. Đối với người lớn, họ cảm thấy khó khăn hơn khi kết bạn. Một mặt, họ có xu hướng thận trọng hơn so với những đứa trẻ. Họ phải xem xét tính cách của một người để xem liệu người đó có thể hòa hợp với họ hay không. Mặt khác, người lớn luôn phải bận tâm đến công việc nên ít có thời gian để giao lưu và kết bạn

3. What is the most important thing in friendship?

I believe the fact that friends share the same interests and treat each other with honesty is part and parcel of maintaining a healthy friendship. We all know that we spend a great deal of time with our friends doing the same activities. This friendship doesn’t seem to be able to last long if we have nothing or very little stuff in common. Apart from that, honesty is compulsory in a friendship. We can’t make friends with someone who behaves impeccably in front of us but stab us in the back.

 • with honesty/ˈɒn.ə.sti/: với sự thành thật
 • part and parcel of something /ˈpɑː.səl/ (idiom): phần không thể thiếu
 • a healthy friendship (noun phrase): tình bạn đẹp
 • behave impeccably /ɪmˈpek.ə.bli/ (verb phrase): cư xử đúng mực
 • stab somebody in the back /stæb/ (idiom): đâm lén sau lưng

Tôi tin rằng việc bạn bè có chung sở thích và đối xử thành thật với nhau là một phần và cốt lõi của việc duy trì một tình bạn tốt. Tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta dành rất nhiều thời gian cùng bạn bè thực hiện các hoạt động giống nhau. Tình bạn này dường như sẽ không thể tồn tại lâu dài nếu chúng ta không có gì hoặc có rất ít điểm chung. Ngoài ra, trung thực là điều bắt buộc trong một tình bạn. Chúng ta không thể kết bạn với một người cư xử đúng mực trước mặt, nhưng lại đâm lén sau lưng chúng ta.

4. What makes friendship break up?

5. What do you think are the most important qualities for friends to have?

6. Do you think it is impossible to make real friends on the internet?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng