Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Environment

Part 1

1. Are there any environmental problems in your country?

Yes, like other nations, my country is experiencing several issues in terms of the environment. The most serious problem might be poor air quality. If you have to commute in the early morning, you would face smog, which makes it difficult to see. And this polluted air is really harmful to our health. Besides, climate change is also another environmental issue.

 • commute /kəˈmjuːt/ (verb): đi lại
 • climate change /ˈklaɪ.mət ˌtʃeɪndʒ/ (noun): sự thay đổi thời tiết

Vâng, giống như các quốc gia khác, đất nước của tôi đang phải đối mặt với một số vấn đề về môi trường. Vấn đề nghiêm trọng nhất có thể là chất lượng không khí kém. Nếu bạn phải đi làm vào sáng sớm, bạn sẽ phải đối mặt với sương mù, nó rất khó nhìn. Và không khí ô nhiễm này thực sự có hại cho sức khỏe của chúng ta. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu cũng là một vấn đề môi trường khác.

2. Do you take an interest in nature?

Yes, I’m a nature lover. Though I’m up to my ears inwork, I usually spend the weekend getting back to nature in order to recharge my batteries after a busy week.

 • get back to nature (idiom): thoát khỏi cuộc sống trong thành phố

Có chứ, tôi là một người yêu thiên nhiên. Mặc dù bận rộn với công việc nhưng tôi thường dành thời gian cuối tuần để trở về với thiên nhiên để nạp lại năng lượng sau một tuần bận rộn.

3. Do you or your family take steps to help the environment?

4. Have you ever participated in any environmental events?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

1. Describe an environmental problem that has occurred in your country

You should say:

 • The cause of the problem
 • What effect it has had on your country
 • The steps, if any, that have been taken to solve this
 • Explain why you think this problem is so important to solve.

I’m gonna talk about air pollution, which is one of the most severe environmental problems in my city.

This issue is caused by several reasons. Firstly, due to modernization, private vehicles become more affordable for people from all walks of life. This leads to the fact that there are more and more cars, trucks and motorbikes instead of bicycles commuting on roads. As a result, the amount of exhaust emissions stemming from these modes of transport increases, and therefore the atmosphere is contaminated. Secondly, more factories and power plants built also contribute to air pollution.

As regards actions taken to solve this problem, people should use environmentally-friendly transportations like bicycles or buses instead of their private vehicles like cars or motorbikes. Another action might be that it’s the government’s responsibility to plant more trees in the city and encourage their citizens to plant trees at home.

Of course, it’s vital for us to come up with other solutions to mitigate this issue as soon as we can because of its clear detriments. You know, breathing in such severely polluted air can be very harmful to our health. To be more specific, long-term exposure to air pollution might lead to several diseases associated with heart, lungs, cancers and other health problems. In addition to that, the severity of polluted air causes the high frequency of smog in the morning, which makes commutersdifficult to see. As a result, there might be more traffic accidents occurring in my city. That’s why it’s important for us to control air pollution.

 • air pollution /ˈeə pəˌluː.ʃən/ (noun phr.): sự ô nhiễm môi trường
 • affordable /əˈfɔː.də.bəl/ (adj): có khả năng chi trả được, rẻ
 • walk of life (idiom): người từ các địa vị khác nhau
 • exhaust emissions /ɪɡˈzɔːst iˈmɪʃ.ən/ (noun phr.): lượng khí thải
 • contaminate /kənˈtæm.ɪ.neɪt/ (verb): làm ô nhiễm
 • come up with something (phrasal verb): nghĩ ra (biện pháp gì, ý tưởng gì)
 • mitigate something /ˈmɪt.ɪ.ɡeɪt/ (verb): làm giảm nhẹ cái gì
 • detriment /ˈdet.rɪ.mənt/ (noun): tác hại
 • long-term exposure to something /ɪkˈspəʊ.ʒər/ (noun phr.): tiếp xúc lâu dài với cái gì
 • associated with something /əˈsəʊ.si.eɪ.tɪd/ (adj): liên quan đến cái gì
 • severity /sɪˈver.ə.ti/ (noun): sự nghiêm trọng

Tôi sẽ nói về ô nhiễm không khí, một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất ở thành phố của tôi.

Vấn đề này là bị gây ra bởi một số lý do. Thứ nhất, do hiện đại hóa, phương tiện cá nhân trở nên rẻ hơn đối với mọi tầng lớp. Điều này dẫn đến việc ngày càng có nhiều ô tô, xe tải và xe máy thay vì xe đạp lưu thông trên đường. Kết quả là lượng khí thải phát sinh từ các phương thức vận tải này tăng lên, và do đó bầu không khí bị ô nhiễm. Thứ hai, nhiều nhà máy và nhà máy điện được xây dựng cũng góp phần gây ô nhiễm không khí.

Về những hành động cần được thực hiện để giải quyết vấn đề này, mọi người nên sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường như xe đạp hoặc xe buýt thay vì các phương tiện cá nhân như ô tô hoặc xe máy. Một hành động khác có thể là trách nhiệm của chính phủ là trồng nhiều cây hơn trong thành phố và khuyến khích người dân trồng cây tại nhà.

Tất nhiên, rất quan trọng trong việc chúng ta phải đưa ra các giải pháp khác để giảm thiểu vấn đề này càng sớm càng tốt vì những tác hại rõ ràng của nó. Bạn biết đấy, hít thở không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng như vậy có thể rất có hại cho sức khỏe của chúng ta. Cụ thể hơn, tiếp xúc lâu dài với ô nhiễm không khí có thể dẫn đến một số bệnh liên quan đến tim, phổi, ung thư và các vấn đề sức khỏe khác. Thêm vào đó, không khí ô nhiễm khiến tần suất khói mù mịt vào buổi sáng cao khiến người đi lại gặp khó khăn với tầm nhìn. Do đó, có thể có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thành phố của tôi. Đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với chúng ta là phải kiểm soát được sự ô nhiễm không khí.

2. Describe a celebrity who helps protect the environment

You should say:

 • Who he/ she is
 • How this person protects the environment
 • What difficulty this person has faced
 • How you feel about this person

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. In which way do people damage our planet?

Human beings have triggered a number of environmental problems during the last several decades. By dumping waste indiscriminately, they cause water pollution that occurs in many places. In addition to that, the constructions of numerous factories and the intensity of vehicles contaminate air, which leads to air pollution. Also, humans damage our planet through their small habits. For example, people nowadays usually use disposable items like disposable plastic containers or spoons instead of recycled ones, which adverselyaffects the environment.

 • dump something /dʌmp/ (verb): vứt bỏ cái gì
 • indiscriminately /ˌɪn.dɪˈskrɪm.ɪ.nət.li/ (adv): một cách bừa bãi
 • disposable /dɪˈspəʊ.zə.bəl/ (adj): (cái gì) dùng 1 lần

Con người đã gây ra một số vấn đề môi trường trong vài thập kỷ qua. Bằng cách đổ rác thải bừa bãi, chúng đã gây ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước xảy ra ở nhiều nơi. Thêm vào đó, các công trình xây dựng của nhiều nhà máy và cường độ xe cộ làm ô nhiễm không khí dẫn đến ô nhiễm không khí. Ngoài ra, con người làm hỏng hành tinh của chúng ta thông qua những thói quen nhỏ của họ. Mọi người hiện nay thường sử dụng các đồ dùng một lần như hộp nhựa dùng một lần hoặc thìa thay vì đồ tái chế, điều này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến môi trường.

2. What do you think is the main danger the world faces in terms of the environment?

Well I suppose climate change would be the most severe environmental problem that humanity is facing. We’re experiencing long summer heatwaves that lead to  prolonged droughts every summer. In addition to that, unstableclimate causes rising sea levels, and therefore flash floods occur more frequently. These consequences inflict enormous damage to people and property.

 • heatwave /ˈhiːtˌweɪv/ (noun): đợt nắng nóng
 • prolonged drought /draʊt/ (noun phr.): hạn hán kéo dài
 • flash flood /flʌd/ (noun phr.): lũ quét
 • inflict something/ɪnˈflɪkt/ (verb): gây ra cái gì
 • enormous damage to something /ɪˈnɔː.məs/ (noun phr.): thiệt hại lớn đến cái gì

Tôi cho rằng biến đổi khí hậu sẽ là vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất mà nhân loại đang phải đối mặt. Chúng ta đang trải qua những đợt nắng nóng kéo dài vào mùa hè dẫn đến hạn hán kéo dài vào mỗi mùa hè. Thêm vào đó, khí hậu không ổn định khiến mực nước biển dâng cao, lũ quét thường xuyên xảy ra hơn. Những hậu quả này gây ra những thiệt hại vô cùng to lớn về người và của.

3. Do you think that the environmental situation will improve in the nearest future?

Yes, I would like to believe so. Since people are more and more aware of serious environmental problems, they come up with solutions to improve the situation. As you can see, an increasing number of people travel by bike or bus instead of their own cars or motorbikes on a daily basis. In addition to that, more businesses pay attention to environmentally-friendly items. For example, they choose to use paper bags to replace plastic ones in the past.

 • pay attention to something /əˈten.ʃən/ (phrasal verb): chú ý đến cái gì

Có, tôi muốn tin như vậy. Vì mọi người ngày càng nhận thức rõ hơn về các vấn đề môi trường nghiêm trọng, họ nghĩ ra các giải pháp để cải thiện tình hình môi trường hiện nay. Như bạn có thể thấy, ngày càng có nhiều người di chuyển bằng xe đạp hoặc xe buýt thay vì ô tô hoặc xe máy của họ hàng ngày. Thêm vào đó, nhiều doanh nghiệp cũng đang quan tâm hơn đến các mặt hàng thân thiện với môi trường. Ví dụ, họ chọn sử dụng túi giấy để thay thế các loại túi nhựa trong quá khứ.

4. Do you think it is the responsibility of governments alone to protect the environment?

5. What measures can individuals take to protect the environment?

6. Do you think large companies and business organizations should be more environmentally friendly? Why? How?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng