Câu hỏi & câu trả lời mẫu IELTS Speaking – topic Being punctual/ Time management

Part 1

1. Is it important to be punctual?

There is no doubt about it! Being on time is one of the most basic manners showing that you are a man of your word and can be relied on. The habit of punctuality also expresses your respect and makes a good impression on other people.

 • on time (idiom): đúng giờ
 • a man of one’s word (idiom): giữ lời
 • punctuality /ˌpʌnk.tʃuˈæl.ə.ti/ (noun): sự đúng giờ
 • make a good impression on somebody /ɪmˈpreʃ.ən/ (verb phr.): tạo ấn tượng tốt với ai

Không có nghi ngờ gì về điều đó! Đúng giờ là một trong những cách cư xử cơ bản nhất cho thấy bạn là người giữ lời và có thể tin cậy được. Thói quen đúng giờ cũng thể hiện sự tôn trọng của bạn và tạo ấn tượng tốt với người khác.

2. How do you feel when others are late?

I think it really depends on whether there is a good reason for it or not. For example, it drives me nuts if someone comes late just because they oversleep or forget about it. This demonstrates that he or she is stealing the precious time of other people and disrespects them. However, in some situations, if there is an objective reason like getting stuck in traffic congestion or having an ailment, I think it can totally be tolerable.

 • drive somebody nuts /nʌt/ (idiom): khiến ai đó phát điên
 • disrespect somebody/ something /ˌdɪs.rɪˈspekt/ (verb): không tôn trọng ai
 • traffic congestion /kənˈdʒes.tʃən/ (noun): tắc nghẽn giao thông
 • ailment /ˈeɪl.mənt/ (noun): bệnh
 • tolerable /ˈtɒl.ər.ə.bəl/ (adj): có thể chịu đựng được

Tôi nghĩ nó thực sự phụ thuộc vào việc có lý do chính đáng cho việc đó hay không. Ví dụ, nó sẽ khiến tôi phát điên nếu ai đó đến muộn chỉ vì họ ngủ quên hoặc quên nó. Điều này chứng tỏ người đó đang đánh cắp thời gian quý báu của người khác và không tôn trọng họ. Tuy nhiên, trong một số tình huống, nếu có lý do khách quan như tắc nghẽn giao thông, ốm đau thì tôi nghĩ hoàn toàn có thể chấp nhận được.

3. Are you, yourself, late very often?

Well, I am pretty good at being on the dot for things because I respect both my time and the time of other people. However, I can be late sometimes, but of course with a good reason for it. I mean, for example, in some unexpected circumstances like getting stuck in a traffic jam or having an ailment.

 • on the dot /dɒt/ (idiom): đúng giờ
 • a traffic jam /dʒæm/ (noun phr.): tắc nghẽn giao thông

À, tôi khá giỏi trong việc đúng giờ vì tôi tôn trọng cả thời gian của mình và thời gian của người khác. Tuy nhiên, đôi khi tôi có thể đến muộn, nhưng tất nhiên là có lý do chính đáng. Ý tôi là, ví dụ, trong một số trường hợp bất ngờ như bị tắc nghẽn giao thông hoặc bị ốm.

4. How often do you check the time?

5. Do you wear a watch?

6. What do you do when you wait?

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 2

1. Describe a punctual person you know

You should say:

 • where you know him/ her
 • what he/ she does to keep track of time
 • And why you think punctuality is important

I’m gonna talk about my former teacher, who taught me English when I was at high school. I would love to describe him as a strict person who is always on the dot.

He used to wear a watch on a daily basis so that he could keep track of time more easily. Being a teacher who was alwaysup to his ears in work, he might forget several items at home, but I had never seen him without his watch. That’s why he never came late in every lesson. He taught me about the importance of punctuality, which is that time is precious and invaluable.

It seems to me that punctuality plays a very important role in people’s life. If you commence your day on time, it puts you in a positive frame of mind. In addition to that, it enables people to do all tasks of a day dead on time and in the best possible manner. As a result, people can develop a sense of responsibility for their work. You know, people will not have to meet the deadline justin the nick of time.Also, this trait might contribute partly to a long-term relationship with your friends. To be more specific, when you meet up with a friend, if you come late, it woulddrive your friend nuts, and wouldn’t hang out with you anymore.

All in all, I would say that punctuality is the key to success, and my English teacher is a typical example of that.

 • invaluable /ɪnˈvæl.jə.bəl/ (adj): vô giá
 • commence (with) something /kəˈmens/ (verb): bắt đầu với việc gì
 • frame of mind /freɪm/ (noun): tâm trạng
 • dead on time /ded/ (idiom): đúng giờ
 • develop a sense of responsibility /rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti/ (verb phr.): có tính trách nhiệm
 • a long-term relationship /rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/ (noun phr.): mối quan hệ lâu dài
 • meet up with somebody (phrasal verb): gặp gỡ với ai
 • hang out with somebody /hæŋ/ (phrasal verb): ra ngoài với ai

Tôi sẽ nói về giáo viên cũ của tôi, người đã dạy tôi môn tiếng Anh khi tôi còn học trung học. Thầy là một người nghiêm khắc và luôn luôn đúng giờ.

Thầy thường đeo đồng hồ hàng ngày để theo dõi thời gian dễ dàng hơn. Là một giáo viên luôn bận rộn với công việc, đôi khi thầy có thể để quên vài món đồ ở nhà, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy thầy trong bộ dạng mà không có đồng hồ. Đó là lý do tại sao thầy không bao giờ đến muộn trong mỗi buổi học. Thầy đã dạy tôi về tầm quan trọng của việc đúng giờ, đó là thời gian là quý giá và vô giá.

Đối với tôi, dường như đúng giờ đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của mọi người. Nếu bạn bắt đầu một ngày của mình đúng giờ, điều đó sẽ khiến bạn có một tâm trạng lạc quan. Ngoài ra, nó cho phép mọi người thực hiện tất cả các công việc trong ngày đúng giờ và theo cách tốt nhất có thể. Nhờ đó, mọi người có thể có được tinh thần trách nhiệm đối với công việc của mình. Bạn biết đấy, mọi người sẽ không phải hoàn thành thời hạn chỉ trong thời gian ngắn. Ngoài ra, đặc điểm này có thể góp phần một phần vào mối quan hệ lâu dài với bạn bè của bạn. Cụ thể hơn, khi bạn gặp một người bạn, nếu bạn đến muộn, điều đó sẽ khiến bạn của bạn phát điên và sẽ có thể nghỉ chơi với bạn luôn.

Nói chung thì tôi muốn nói rằng đúng giờ là chìa khóa thành công, và thầy giáo tiếng Anh của tôi là một ví dụ điển hình cho điều đó.

2. Describe a time when you arrived early for an appointment

You should say:

 • When and where it happened
 • Why you arrived early
 • What you did while waiting
 • How you felt about arriving early

Gợi ý sách liên quan

Câu hỏi và Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 2 3 theo chủ đề

 

Nếu bạn muốn tham khảo các bài mẫu IELTS Speaking bám sát với đề thi thật nhất, thuộc những chủ đề thường được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 2 3, sở hữu cuốn này chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Part 3

1. Why are some people always late?

Lots of people are perpetually late for everything because of a number of reasons. Firstly, I guess maybe because they think being early or on time is just a matter of wasting time. They suppose others are not punctual like them. Secondly, they might be familiar with procrastination, and have poor time management, so they lose track of time.

 • perpetually /pəˈpetʃ.u.ə.li/ (adv):liên tục, thường xuyên
 • procrastination /prəˌkræs.tɪˈneɪ.ʃən/ (noun):sự trì hoãn
 • poor time management /ˈtaɪm ˌmæn.ɪdʒ.mənt/ (noun):quản lý thời gian kém
 • lose track of something /træk/ (phrasal verb):mất kiểm soát cái gì

Rất nhiều người thường xuyên trễ giờ vì một số lý do. Thứ nhất, tôi đoán có thể vì họ nghĩ đến sớm hoặc đúng giờ chỉ là vấn đề lãng phí thời gian. Họ cho rằng những người khác không đúng giờ như họ. Thứ hai, họ có thể quen với sự trì hoãn và quản lý thời gian kém nên dẫn đến việc không kiểm soát được thời gian.

2. How do you feel when people keep you waiting?

It depends on different situations. If a person has a plausible reason for his lateness like getting stuck in traffic congestion or being occupied with work unexpectedly, I can tolerate him. However, if he’s late just because of trivial stuff such as oversleeping or making-up, it woulddrive me nuts. You know, time is precious, and I don’t wanna waste any minutes doing nothing.

 • plausible /ˈplɔː.zə.bəl/ (adj): chính đáng, tốt
 • tolerate somebody /ˈtɒl.ər.eɪt/ (verb): tha thứ cho ai
 • trivial /ˈtrɪv.i.əl/ (adj): nhỏ nhặt, vặt vãnh

Nó phụ thuộc vào các tình huống khác nhau. Nếu một người có lý do chính đáng cho việc đi trễ của mình như kẹt xe hoặc bận việc đột xuất, tôi có thể bỏ qua cho anh ta. Tuy nhiên, nếu anh ấy đến muộn chỉ vì những việc vặt vãnh như ngủ quên hoặc trang điểm, điều đó sẽ khiến tôi phát điên. Bạn biết đấy, thời gian là quý giá và tôi không muốn lãng phí bất kỳ phút nào để làm gì cả.

3. How can people balance their time between work and private life?

Bài viết liên quan:

IELTS Thanh Loan – Trung tâm luyện thi IELTS cung cấp các khóa học IELTS Online, sách IELTS:

 • ĐT: 0974 824 724
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: S103 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng