Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 13/4/2024 – Bar chart journeys to school

The chart below gives information about the journeys to school by children aged 11 to 16 in the UK in a year.

Bài mẫu

The bar chart delineates the commuting patterns of people aged 11 to 16 across various distances in the United Kingdom over the span of a year.

Overall, the majority of adolescents opted for pedestrian or cyclist modes of transportation for journeys spanning 2 miles or less, while buses emerged as the prevailing choice for longer distances over 5 miles.

For distances under 1 mile, pedestrian travel dominated, encompassing 90% of such journeys, outstripping cycling by a margin of 40%. Meanwhile, vehicular and bus transit constituted a minority, each representing less than 10% of total journeys. In the 1-2 mile range, cycling emerged as the favored mode, comprising roughly 75% of total journeys, closely followed by pedestrian travel at 60%, a figure triple that of car usage and six times higher than bus use.

For commutes spanning 2 to 5 miles, buses took precedence with a 50% share, marginally ahead of cycling at approximately 47%. Car and pedestrian modes followed at roughly 31% and 25% respectively. Finally, for journeys exceeding 5 miles, buses remained the dominant preference at around 70%, compared to 20% by car, while pedestrian and cyclist modes were not chosen for such extended distances.

Từ vựng tốt trong bài

 • pedestrian (n): người đi bộ
  Giải thích: a person who is walking, especially in an area where vehicles go
  Ví dụ: A few pedestrians sheltered from the rain in doorways.
 • emerge as the prevailing choice (v): trở thành lựa chọn phổ biến
  Giải thích: become the most commonly chosen option
  Ví dụ: The new smartphone model emerged as the prevailing choice among consumers due to its advanced features and affordable price.
 • outstrip (v): bỏ xa, chạy vượt xa, chạy nhanh hơn
  Giải thích: to be or become greater in amount, degree, or success than something or someone
  Ví dụ: The demand for food in the war zone now far outstrips supply.
 • a margin of (n): biên độ, xấp xỉ
  Giải thích: the difference or gap between two things, often used to indicate a range or extent
  Ví dụ: The margin of error in the survey was 3%, meaning that the actual results could vary by up to 3% from the reported figures.
 • constitute a minority (v): chiếm ít số
  Giải thích: form a smaller portion or group compared to others.
  Ví dụ: Vegetarians constitute a minority of the population in this city, with only about 10% preferring a meat-free diet.
 • take precedence (v): dẫn đầu, ưu tiên
  Giải thích: to be more important or to be dealt with before something else.
  Ví dụ: Safety concerns always take precedence over convenience when planning construction projects.

Lược dịch tiếng Việt

Biểu đồ thanh mô tả mô xu hướng đi lại của những người từ 11 đến 16 tuổi ở các khoảng cách khác nhau ở Vương quốc Anh trong khoảng thời gian một năm.

Nhìn chung, phần lớn thanh thiếu niên chọn phương tiện đi lại là trở thành người đi bộ hoặc người đi xe đạp cho những hành trình kéo dài 2 dặm hoặc ít hơn, trong khi xe buýt nổi lên là lựa chọn phổ biến cho những quãng đường dài hơn 5 dặm.

Đối với khoảng cách dưới 1 dặm, việc đi lại của người đi bộ chiếm ưu thế, chiếm 90% số hành trình như vậy, vượt xa xe đạp khoảng 40%. Trong khi đó, phương tiện giao thông cơ giới và xe buýt chỉ chiếm thiểu số, mỗi phương tiện chiếm chưa đến 10% tổng số hành trình. Trong phạm vi 1-2 dặm, đi xe đạp nổi lên là phương thức được ưa chuộng, chiếm khoảng 75% tổng số hành trình, theo sát là đi bộ với 60%, gấp ba lần so với việc sử dụng ô tô và cao gấp sáu lần so với sử dụng xe buýt.

Đối với các tuyến đường đi làm kéo dài từ 2 đến 5 dặm, xe buýt được ưu tiên với tỷ lệ 50%, nhỉnh hơn xe đạp khoảng 47%. Chế độ ô tô và đi bộ theo sau lần lượt là khoảng 31% và 25%. Cuối cùng, đối với những hành trình vượt quá 5 dặm, xe buýt vẫn được ưu tiên chiếm ưu thế ở mức khoảng 70%, so với 20% bằng ô tô, trong khi chế độ đi bộ và đi xe đạp không được chọn cho những quãng đường dài như vậy.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng