Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 8/4/2023 – School focus

Some people believe teenagers should focus on all subjects equally, whereas other people think that they should concentrate on only those subjects that they find interesting. Discuss both views and give your opinion.

Paraphrase keywords 

 • to focus on all subjects equally = to prioritize all subjects equally = a balanced approach to learning all subjects = a comprehensive understanding of different subjects
 • to concentrate on only those subjects that they find interesting = to concentrate/ focus solely on their areas of interest =  a more specialized focus on areas of personal interest = this concentrated approach =  to enable teenagers to pursue their passions

Sample 

The debate over whether teenagers should prioritize all subjects equally or concentrate solely on their areas of interest is a pertinent issue in education. While some argue for a balanced approach to learning all subjects, I advocate for a more specialized focus on areas of personal interest.  

Supporters of a balanced approach argue that including subjects like mathematics, literature, history, and science in the curriculum is crucial for a well-rounded education. For instance, studying history helps students understand the socio-political context of current events, while mathematics cultivates problem-solving skills. This exposure to various disciplines encourages critical thinking, broadens perspectives, and equips teenagers with a diverse skill set essential for their future endeavors. Moreover, proponents believe that a comprehensive understanding of different subjects assists teenagers in making informed decisions about their academic and career paths, such as choosing between pursuing engineering or liberal arts.

On the other hand, I advocate for focusing solely on subjects of interest because dedicating time solely to passions, like music, computer programming, or environmental science allows teenagers to excel in areas they are deeply passionate about. For instance, delving deeply into computer programming not only nurtures technical skills but also encourages logical thinking and creativity. This concentrated approach is believed to promote deeper learning, enthusiasm, and intrinsic motivation, consequently resulting in higher academic performance and a reduction in school-related stress. By enabling teenagers to pursue their passions, they can develop specialized skills that may significantly benefit their future careers, such as excelling in a specific musical instrument or mastering coding languages for software development.

In conclusion, while the argument for a balanced focus on all subjects is valid, I believe that prioritizing areas of personal interest can significantly benefit teenagers. Encouraging students to pursue their passions can enhance their learning experiences and equip them with specialized skills for their future endeavors.

New words

 • Pertinent  (adj): phù hợp, có liên quan, thích hợp để xem xét
  Giải thích: relating directly to the subject being considered
  Ví dụ: Chapter One is pertinent to the post-war period.
 • Advocate for  (v): ủng hộ
  Giải thích: to publicly support or suggest an idea, development, or way of doing something
  Ví dụ: We will continue to advocate for a regional, cooperative approach to the construction project.
 • Well-rounded  (adj): toàn diện
  Giải thích: involving or having experience in a wide range of ideas or activities
  Ví dụ: She describes herself as a “well-rounded individual” who works hard but has a varied social life.
 • Broaden perspectives  (v): mở rộng tầm nhìn
  Giải thích: to expand or widen one’s understanding and viewpoint
  Ví dụ: Traveling to different countries can broaden perspectives by exposing individuals to diverse cultures and ways of life.
 • A diverse skill set  (n): bộ kỹ năng đa dạng
  Giải thích: a range of varied skills or abilities.
  Ví dụ: The successful project manager possesses a diverse skill set, including leadership, communication, and problem-solving skills.
 • Future endeavor  (n): nỗ lực trong tương lai
  Giải thích: a planned effort or undertaking in the future
  Ví dụ: Her future endeavor involves starting her own business to promote sustainable and eco-friendly products.
 • Make informed decisions about  (v): ra quyết định sáng suốt về
  Giải thích: to decide based on well-informed and knowledgeable choices.
  Ví dụ: It’s crucial to make informed decisions about investments by thoroughly researching market trends and financial indicators.
 • Excel in  (v): vượt trội, giỏi
  Giải thích: to be extremely good at something
  Ví dụ: Rebecca always excelled in languages at school.
 • Delve deeply into  (v): đi sâu, hiểu sâu về
  Giải thích: to thoroughly and extensively investigate or explore.
  Ví dụ: The scientist decided to delve deeply into the complex genetic factors influencing the rare disease.
 • Intrinsic motivation  (n): động lực nội tại
  Giải thích: motivation that comes from within, driven by personal satisfaction and interest.
  Ví dụ: Sarah’s commitment to learning the piano was fueled by intrinsic motivation; she found joy and fulfillment in mastering the instrument.

Translation 

Cuộc tranh luận về việc liệu thanh thiếu niên nên ưu tiên tất cả các môn học như nhau hay chỉ tập trung vào lĩnh vực mà các em quan tâm là một vấn đề quan trọng trong giáo dục. Trong khi một số người tranh luận về cách tiếp cận cân bằng trong việc học tất cả các môn học, tôi ủng hộ việc tập trung chuyên sâu hơn vào các lĩnh vực mà cá nhân quan tâm.

Những người ủng hộ cách tiếp cận cân bằng cho rằng việc đưa các môn học như toán, văn, lịch sử và khoa học vào chương trình giảng dạy là rất quan trọng để có được một nền giáo dục toàn diện. Ví dụ, học lịch sử giúp học sinh hiểu bối cảnh chính trị xã hội của các sự kiện hiện tại, trong khi toán học trau dồi kỹ năng giải quyết vấn đề. Việc tiếp xúc với nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ khuyến khích tư duy phản biện, mở rộng quan điểm và trang bị cho thanh thiếu niên một bộ kỹ năng đa dạng cần thiết cho những nỗ lực trong tương lai của các em. Hơn nữa, những người ủng hộ tin rằng sự hiểu biết toàn diện về các môn học khác nhau sẽ hỗ trợ thanh thiếu niên đưa ra quyết định sáng suốt về con đường học tập và sự nghiệp của họ, chẳng hạn như lựa chọn giữa việc theo đuổi ngành kỹ thuật hoặc nghệ thuật tự do.

Mặt khác, tôi ủng hộ việc chỉ tập trung vào các chủ đề yêu thích vì việc dành thời gian chỉ cho những đam mê như âm nhạc, lập trình máy tính hoặc khoa học môi trường cho phép thanh thiếu niên nổi trội trong các lĩnh vực mà họ đam mê sâu sắc. Ví dụ, đào sâu vào lập trình máy tính không chỉ nuôi dưỡng các kỹ năng kỹ thuật mà còn khuyến khích tư duy logic và sáng tạo. Cách tiếp cận tập trung này được cho là sẽ thúc đẩy việc học tập sâu hơn, sự nhiệt tình và động lực nội tại, từ đó mang lại kết quả học tập cao hơn và giảm căng thẳng liên quan đến trường học. Bằng cách tạo điều kiện cho thanh thiếu niên theo đuổi niềm đam mê của mình, các em có thể phát triển các kỹ năng chuyên biệt có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sự nghiệp tương lai của các em, chẳng hạn như chơi xuất sắc một loại nhạc cụ cụ thể hoặc thành thạo các ngôn ngữ lập trình để phát triển phần mềm.

Tóm lại, mặc dù lập luận về việc tập trung cân bằng vào tất cả các môn học là có cơ sở, nhưng tôi tin rằng việc ưu tiên các lĩnh vực sở thích cá nhân có thể mang lại lợi ích đáng kể cho thanh thiếu niên. Khuyến khích sinh viên theo đuổi niềm đam mê của mình có thể nâng cao trải nghiệm học tập và trang bị cho họ những kỹ năng chuyên biệt cho những nỗ lực trong tương lai.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng