Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 7/3/2024 – dependent vs independent in modern society

Some people think that in modern society individuals are becoming more dependent on each other. Others believe people have become more independent. Discuss both views and give your own opinion.

Bài mẫu

In contemporary society, the dynamics of individual relationships are subject to debate, with some contending that people are increasingly reliant on each other while others argue for growing independence. This essay explores both perspectives, with a focus on the assertion that individuals are becoming more independent. 

On the one hand, proponents of increasing interdependence point to various societal trends that underscore the growing reliance on others. In the professional realm, specialization in various fields necessitates collaboration and teamwork. For example, in the field of medicine, doctors, nurses, and technicians must collaborate closely to provide comprehensive patient care. Similarly, globalization has interconnected nations economically and socially, leading to mutual dependence for trade, resources, and addressing global challenges. The COVID-19 pandemic vividly demonstrated how interconnected the world has become, with countries relying on each other for medical supplies, vaccines, and scientific expertise to combat the virus.

On the other hand, I contend modern society promotes individual autonomy and self-sufficiency. One notable trend is the rise of smaller family sizes and increased mobility. With fewer family members living together and more individuals studying or working away from home, people are compelled to rely less on family support networks and develop independence. For example, students studying abroad often manage their finances, accommodation, and daily routines independently, fostering self-reliance and adaptability. Moreover, economic and social changes have enabled greater access to education, employment opportunities, and resources, empowering individuals to pursue their goals and aspirations without depending solely on others.

In conclusion, while there are undeniable instances of increasing interdependence in modern society, the overall trajectory leans towards greater individual independence. Advances in technology, education, and mobility, and many other changes have empowered individuals to pursue their ambitions and navigate life with greater autonomy.

Subscribe để mở khóa

Sau khi Subscribe toàn bộ nội dung sẽ được mở ra cho bạn

Loading...

Từ vựng tốt trong bài

 • be subject to (adj): phải chịu
  Giải thích: to have or experience a particular thing, especially something unpleasant
  Ví dụ: In recent years, she has been subject to attacks of depression.
 • underscore (v): nhấn mạnh
  Giải thích: to emphasize
  Ví dụ: The need for fire detectors in cargo bays was underscored by some accidents in the 1980s.
 • necessitate (v): bắt phải, đòi hỏi phải, cần phải có
  Giải thích: to cause something to be needed, or to make something necessary
  Ví dụ: Reduction in government spending will necessitate further cuts in public services.
 • mutual dependence (n): sự phụ thuộc lẫn nhau
  Giải thích: need of collaborative partners for each other, reduced resource and environment uncertainties by using collaboration strategies
  Ví dụ: In a healthy ecosystem, plants and animals exhibit mutual dependence, relying on each other for survival and sustenance.
 • autonomy (n): quyền tự trị
  Giải thích: the right of an organization, country, or region to be independent and govern itself
  Ví dụ: Demonstrators demanded immediate autonomy for their region.
 • self-sufficiency (n): sự tự cung cấp, sự tự túc, sự độc lập
  Giải thích: the quality or state of being able to provide everything you need, especially food, without the help of other people or countries
  Ví dụ: One way to increase food self-sufficiency is to buy local, whether it is in a farmers’ market or in a store.
 • mobility (n): tính chuyển động
  Giải thích: the ability to move freely or be easily moved
  Ví dụ: Some neck injuries cause total loss of mobility below the point of injury.
 • empower to (v): trao quyền
  Giải thích: to give someone official authority or the freedom to do something
  Ví dụ: This amendment empowers the president to declare an emergency for a wide range of reasons.

Lược dịch tiếng Việt

Trong xã hội hiện đại, động lực của các mối quan hệ cá nhân là chủ đề gây tranh cãi, một số người cho rằng con người ngày càng phụ thuộc lẫn nhau trong khi những người khác lại tranh luận về sự độc lập ngày càng tăng. Bài viết này khám phá cả hai quan điểm, tập trung vào khẳng định rằng các cá nhân đang trở nên độc lập hơn.

Một mặt, những người ủng hộ việc tăng cường sự phụ thuộc lẫn nhau chỉ ra các xu hướng xã hội khác nhau nhấn mạnh sự phụ thuộc ngày càng tăng vào người khác. Trong lĩnh vực chuyên môn, việc chuyên môn hóa trong nhiều lĩnh vực khác nhau đòi hỏi phải có sự hợp tác và làm việc theo nhóm. Ví dụ, trong lĩnh vực y học, bác sĩ, y tá và kỹ thuật viên phải hợp tác chặt chẽ để chăm sóc bệnh nhân toàn diện. Tương tự, toàn cầu hóa đã kết nối các quốc gia về mặt kinh tế và xã hội, dẫn đến sự phụ thuộc lẫn nhau về thương mại, tài nguyên và giải quyết các thách thức toàn cầu. Đại dịch COVID-19 đã chứng minh một cách sinh động rằng thế giới đã trở nên gắn kết với nhau như thế nào, trong đó các quốc gia dựa vào nhau về vật tư y tế, vắc xin và chuyên môn khoa học để chống lại vi rút.

Mặt khác, tôi cho rằng xã hội hiện đại thúc đẩy quyền tự chủ và tự lập của cá nhân. Một xu hướng đáng chú ý là sự gia tăng quy mô gia đình nhỏ hơn và khả năng di chuyển tăng lên. Với việc ít thành viên gia đình sống cùng nhau hơn và nhiều cá nhân học tập hoặc làm việc xa nhà hơn, mọi người buộc phải ít dựa vào mạng lưới hỗ trợ gia đình hơn và phát triển tính độc lập. Ví dụ, sinh viên du học thường tự quản lý tài chính, chỗ ở và sinh hoạt hàng ngày một cách độc lập, bồi dưỡng tính tự lực và khả năng thích ứng. Hơn nữa, những thay đổi về kinh tế và xã hội đã cho phép tiếp cận nhiều hơn với giáo dục, cơ hội việc làm và nguồn lực, trao quyền cho các cá nhân theo đuổi mục tiêu và nguyện vọng của mình mà không chỉ phụ thuộc vào người khác.

Tóm lại, mặc dù có những trường hợp không thể phủ nhận về sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng trong xã hội hiện đại, nhưng quỹ đạo tổng thể lại nghiêng về sự độc lập cá nhân lớn hơn. Những tiến bộ trong công nghệ, giáo dục và khả năng di chuyển cũng như nhiều thay đổi khác đã trao quyền cho các cá nhân theo đuổi tham vọng của mình và định hướng cuộc sống với sự tự chủ cao hơn.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng