Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 7/10/2023 – Ways to access news

Some people think that newspapers are the best way to learn about the news. However, others believe that they can learn the news more effectively through other media.

Discuss both these views and give your own opinion

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience

Paraphrasing 

 • newspapers = printed news = the traditional/ conventional means to access news 
 • learn about the news = access news = acquire information = news consumption = to stay abreast of current events = gain a comprehensive understanding of current events = to be exposed to a variety of news stories 

Brainstorming 

(Đây là dạng Discussion, yêu cầu người viết thảo luận cả hai quan điểm và trình bày ý kiến cá nhân – thường là ủng hộ 1 trong 2 quan điểm này) 

View 1: Newspapers are the best way to learn about the news 

 • In-depth analysis: Newspapers often provide in-depth analysis and detailed articles about various topics. They allow readers to gain a comprehensive understanding of current events. 
 • Reliability and credibility: Established newspapers have a long-standing reputation for accurate reporting and credibility. They have editorial standards and fact-checking processes in place. 
 • Diverse coverage: Newspapers cover a wide range of topics, from local news to international affairs. This breadth of coverage ensures that readers are exposed to a variety of news stories. 
 • Less sensationalism: Compared to some other media sources, newspapers tend to present news in a more balanced and less sensationalized manner. 

View 2: Other media sources are more effective for learning about the news 

 • Real-time updates: Online news websites and social media platforms provide real-time updates, ensuring that readers are immediately informed about breaking news. 
 • Multimedia content: Video clips, images, and interactive features enhance the understanding of news stories. They provide a more engaging experience compared to text-only articles. 
 • Accessibility and convenience: News apps and websites are easily accessible on various devices like smartphones and tablets. This allows people to access news anytime, anywhere. 
 • Customization: Many online platforms allow users to personalize their news feed based on their interests. This ensures that they receive news that is most relevant to them.

Sample

There is an ongoing debate about the primary means of accessing news, with some advocating for traditional newspapers while others assert that online sources have surpassed them in efficacy. In my view, printed newspaper is no longer the best way to get the news thanks to the proliferation of online news sources

Adherents of newspapers argue that they remain a steadfast preference, particularly among older demographics who have cultivated a daily reading habit over decades. This entrenched routine is resistant to change, even in the digital age. Additionally, newspapers are often perceived as bastions of reliability, benefiting from a rigorous editorial process conducted by seasoned journalists. These professionals subject articles to thorough scrutiny, ensuring accuracy and integrity before publication. 

Conversely, the Internet has emerged as the dominant news source in contemporary society, offering a plethora of advantages. Foremost is the unparalleled accessibility it provides. With the ubiquity of the Internet, individuals equipped with portable devices, such as smartphones, can effortlessly tap into an extensive reservoir of news with just a few clicks. Moreover, online platforms have revolutionized the reading experience by incorporating multimedia elements. This technological progression enables the seamless integration of videos and audio recordings, granting readers a dynamic engagement that traditional print media cannot replicate. 

In conclusion, while printed newspapers retain a dedicated readership, the ascendancy of online news sources is undeniable. The convenience, accessibility, and enriched multimedia experiences offered by the Internet have propelled it to the forefront of news consumption. This paradigm shift underscores the evolving nature of media consumption in the digital era.

New words

 • Advocate (v): ủng hộ
  Giải thích: to publicly support or suggest an idea, development, or way of doing something
  Ví dụ: We will continue to advocate for a regional, cooperative approach to the construction project.
 • Surpass (v): vượt qua, vượt trội hơn
  Giải thích: to do or be better than
  Ví dụ: His time for the 100 meters surpassed the previous world record by one hundredth of a second.
 • Proliferation (v): sự sinh sôi nảy nở
  Giải thích: the fact of something increasing a lot and suddenly in number or amount
  Ví dụ: The past two years have seen the proliferation of TV channels.
 • Steadfast (adj): kiện định, không dao động
  Giải thích: staying the same for a long time and not changing quickly or unexpectedly
  Ví dụ: The group remained steadfast in its support for the new system, even when it was criticized in the newspapers.
 • Demographics (n): số liệu thống kê dân số, nhân khẩu
  Giải thích: the number and characteristics of people who live in a particular area or form a particular group, especially in relation to their age, how much money they have and what they spend it on
  Ví dụ: The demographics of the country have changed dramatically in recent years.
 • Entrench (v): ăn sâu, bám chắc vào
  Giải thích: to firmly establish something, especially an idea or a problem, so that it cannot be changed
  Ví dụ: The government’s main task was to prevent inflation from entrenching itself.
 • Rigorous (adj): nghiêm ngặt, chặt chẽ
  Giải thích: careful to look at or consider every part of something to make certain it is correct or safe
  Ví dụ: The Manhattan district attorney’s office had a pretty rigorous training program.
 • Scrutiny (n): sự kiểm tra kỹ lưỡng
  Giải thích: the careful and detailed examination of something in order to get information about it.
  Ví dụ: The government’s record will be subjected to/come under (close) scrutiny in the weeks before the election.
 • Integrity (n): tính chính trực
  Giải thích: the quality of being honest and having strong moral principles that you refuse to change
  Ví dụ: No one doubted that the president was a man of the highest integrity.
 • Unparalleled (adj): vô song, không giới hạn
  Giải thích: having no equal; better or greater than any other
  Ví dụ: hey enjoyed success on a scale unparalleled by any previous rock band.
 • Ubiquity (n): sự phổ biến
  Giải thích: the fact that something or someone seems to be everywhere
  Ví dụ: No one doubted that the president was a man of the highest integrity.
 • Reservoir (n): kho tàng, nguồn cung cấp lớn
  Giải thích: a large supply of something
  Ví dụ: The universities constitute a reservoir of expert knowledge.
 • Seamless (adj): liền mạch
  Giải thích: without any seams (= lines of sewing joining different pieces of cloth
  Ví dụ: He wanted to buy seamless underwear.
 • Grant (v): cho phép, chấp thuận, cấp cho
  Giải thích: to give or allow someone something, usually in an official way
  Ví dụ: He was granted a license to apply the technique.
 • Ascendancy (n): sự chiếm ưu thế
  Giải thích: a position of power, strength, or success
  Ví dụ: They are in danger of losing their political ascendancy

Translating into Vietnamese

Hiện nay, vẫn đang diễn ra một cuộc tranh luận đang diễn ra về các phương tiện tiếp cận tin tức chính, với một số người ủng hộ các tờ báo truyền thống trong khi những người khác khẳng định rằng các nguồn trực tuyến đã vượt qua chúng về mặt hiệu quả. Theo quan điểm của tôi, báo in không còn là cách tốt nhất để có được tin tức nhờ sự gia tăng nhanh chóng của các nguồn tin tức trực tuyến.

Những người ủng hộ báo chí lập luận rằng chúng vẫn là một sở thích kiên định, đặc biệt là ở những người lớn tuổi đã nuôi dưỡng thói quen đọc hàng ngày trong nhiều thập kỷ. Thói quen cố hữu này khó có thể thay đổi, ngay cả trong thời đại kỹ thuật số. Ngoài ra, báo chí thường được coi là pháo đài của độ tin cậy, được hưởng lợi từ quy trình biên tập nghiêm ngặt do các nhà báo dày dạn thực hiện. Các chuyên gia này đưa các bài viết ra kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn trước khi xuất bản.

Ngược lại, Internet đã nổi lên như một nguồn tin tức thống trị trong xã hội đương đại, mang lại vô số lợi ích. Đầu tiên là khả năng tiếp cận tuyệt vời mà nó cung cấp. Với sự phổ biến của Internet, các cá nhân được trang bị các thiết bị di động, chẳng hạn như điện thoại thông minh, có thể dễ dàng truy cập vào kho tin tức phong phú chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Hơn nữa, các nền tảng trực tuyến đã cách mạng hóa trải nghiệm đọc bằng cách kết hợp các yếu tố đa phương tiện. Tiến bộ công nghệ này cho phép tích hợp liền mạch các video và bản ghi âm, mang đến cho người đọc sự tương tác năng động mà phương tiện in ấn truyền thống không thể sao chép được.

Tóm lại, trong khi báo in vẫn giữ được lượng độc giả trung thành thì sự phát triển của các nguồn tin tức trực tuyến là không thể phủ nhận. Sự thuận tiện, khả năng tiếp cận và trải nghiệm đa phương tiện phong phú do Internet cung cấp đã đưa nó lên vị trí hàng đầu trong việc tiêu thụ tin tức. Sự thay đổi mô hình này nhấn mạnh bản chất ngày càng phát triển của việc tiêu thụ phương tiện truyền thông trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng