Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 6/4/2024 – No need to attend a live performance

There is no need to attend a live performance (e.g. a play or concert) because seeing it at home on television is better. To what extent do you agree or disagree?

Bài mẫu

Answer: 100% disagree 

Certain people opine that there is no need to attend live performances because watching them at home on television is superior. I partly concur with this assertion because while televised broadcasts offer convenience, they fail to capture the essence and atmosphere of being present at a live performance.

Live performances offer a sensory feast that television broadcasts simply cannot replicate. Take, for example, a rock concert: the thunderous roar of the crowd, the beat vibrating through your body, and the electric energy emanating from the stage. Being present in the midst of it all creates a connection to the music and the moment that cannot be captured through a screen. Similarly, attending a theatrical performance allows one to witness the subtle nuances of an actor’s expression, the tension in the air, and the intricate details of the set design. These immersive elements combine to create a multi-dimensional experience that engages all the senses, elevating the performance beyond mere entertainment to a transformative encounter.

Furthermore, live performances serve as communal gatherings where strangers are temporary allies connected by a shared passion for the arts. Consider the atmosphere of a bustling jazz club: strangers from all walks of life come together, united by their love for the music. In this shared space, barriers disappear, and connections are fostered through shared experiences and mutual appreciation. Moreover, live events often hold surprises and spontaneity not found in scripted televised broadcasts. Imagine attending a stand-up comedy show where the comedian interacts with the audience, incorporating unexpected reactions into their routine, or witnessing a musician improvise a breathtaking solo on stage. These moments add an element of excitement and unpredictability, making each live performance a unique and unforgettable experience.

In conclusion, while televised broadcasts offer convenience, they cannot substitute for the unique experiences and benefits of attending live performances. From the immersive atmosphere to the sense of community, live events provide unparalleled opportunities for connection, discovery, and cultural enrichment.

Từ vựng tốt trong bài

 • superior (adj): tốt hơn, vượt trội hơn
  Giải thích: better than average or better than other people or things of the same type
  Ví dụ: She was chosen for the job because she was the superior candidate.
 • concur with (v): đồng ý, tán thành, nhất trí
  Giải thích: to agree or have the same opinion
  Ví dụ: The new report concurs with previous findings.
 • a sensory feast (n): một bữa tiệc giác quan
  Giải thích: a rich experience stimulating multiple senses.
  Ví dụ: The bustling marketplace was a sensory feast of vibrant colors, exotic smells, and lively sounds.
 • replicate (v): tái tạo; là một bản sao của, làm một bản sao của (cái gì)
  Giải thích: to make or do something again in exactly the same way
  Ví dụ: Researchers tried many times to replicate the original experiment.
 • thunderous roar (n): tiếng gầm rú
  Giải thích: a loud and powerful sound resembling thunder.
  Ví dụ: The thunderous roar of the waterfall echoed through the canyon.
 • vibrating (adj): sôi nổi, mạnh mẽ, đầy khí lực
  Giải thích: full of life and energy
  Ví dụ: Thailand is at its most vibrant during the New Year celebrations.
 • emanate from (v): bắt nguồn từ
  Giải thích: to come out of or be produced by something or someone
  Ví dụ: Angry voices emanated from the room.
 • subtle nuance (n): sắc thái tinh tế
  Giải thích: a slight variation or distinction, often requiring careful observation.
  Ví dụ: She detected the subtle nuance in his tone, indicating his true feelings about the situation.
 • intricate detail (n): chi tiết tinh xảo
  Giải thích: complex and detailed elements.
  Ví dụ: The artist’s painting was filled with intricate detail, capturing every aspect of the landscape.
 • communal gatherings (n): tụ họp cộng đồng
  Giải thích: social gatherings involving members of a community.
  Ví dụ: The annual festival fosters communal gatherings where neighbors come together to celebrate.
 • all walks of life (n): tất cả các tầng lớp xã hội
  Giải thích: people from all social, economic, and cultural backgrounds.
  Ví dụ: The event attracted attendees from all walks of life, from students to CEOs.
 • spontaneity (n): tính tự động, tính tự ý
  Giải thích: the quality of being natural rather than planned in advance
  Ví dụ: You should not work out the entire mock interview beforehand or you will lose the element of spontaneity.
 • improvise (v): làm ứng biến, làm ngay được
  Giải thích: to invent or make something, such as a speech or a device, at the time when it is needed without already having planned it
  Ví dụ: I hadn’t prepared a speech so I suddenly had to improvise.
 • substitute (v): thay thế
  Giải thích: to use something or someone instead of another thing or person
  Ví dụ: You can substitute oil for butter (= use oil instead of butter) in this recipe.
 • cultural enrichment (n): sự làm giàu văn hóa
  Giải thích: the process of enhancing cultural knowledge and understanding.
  Ví dụ: Traveling to different countries can provide a valuable cultural enrichment experience.

Lược dịch tiếng Việt

Một số người cho rằng không cần thiết phải xem biểu diễn trực tiếp vì xem ở nhà qua tivi sẽ hay hơn. Tôi đồng tình một phần với khẳng định này vì mặc dù các chương trình phát sóng trên truyền hình mang lại sự thuận tiện nhưng chúng lại không nắm bắt được bản chất và bầu không khí có mặt tại một buổi biểu diễn trực tiếp.

Các buổi biểu diễn trực tiếp mang đến một bữa tiệc cảm giác mà các chương trình phát sóng trên truyền hình đơn giản là không thể tái tạo được. Lấy ví dụ, một buổi hòa nhạc rock: tiếng gầm vang như sấm của đám đông, nhịp điệu rung chuyển khắp cơ thể bạn và năng lượng điện phát ra từ sân khấu. Sự hiện diện giữa tất cả tạo nên sự kết nối với âm nhạc và khoảnh khắc không thể ghi lại qua màn hình. Tương tự như vậy, việc tham dự một buổi biểu diễn sân khấu cho phép người ta chứng kiến những sắc thái tinh tế trong biểu cảm của diễn viên, sự căng thẳng trong không khí và những chi tiết phức tạp của thiết kế bối cảnh. Những yếu tố sống động này kết hợp với nhau để tạo ra trải nghiệm đa chiều thu hút mọi giác quan, nâng tầm hiệu suất vượt ra ngoài mục đích giải trí đơn thuần thành một cuộc gặp gỡ đầy biến đổi.

Hơn nữa, các buổi biểu diễn trực tiếp đóng vai trò như những cuộc tụ họp cộng đồng, nơi những người xa lạ là những đồng minh tạm thời được kết nối bởi niềm đam mê chung đối với nghệ thuật. Hãy xem xét bầu không khí của một câu lạc bộ nhạc jazz nhộn nhịp: những người xa lạ từ mọi tầng lớp xã hội đến với nhau, đoàn kết bởi tình yêu âm nhạc của họ. Trong không gian chung này, các rào cản biến mất và các kết nối được thúc đẩy thông qua những trải nghiệm được chia sẻ và sự đánh giá cao lẫn nhau. Hơn nữa, các sự kiện trực tiếp thường chứa đựng những điều bất ngờ và tính tự phát không có trong các chương trình phát sóng truyền hình có kịch bản. Hãy tưởng tượng bạn đang tham dự một chương trình hài kịch độc thoại, nơi diễn viên hài tương tác với khán giả, kết hợp những phản ứng bất ngờ vào thói quen của họ hoặc chứng kiến một nhạc sĩ ứng biến một màn solo ngoạn mục trên sân khấu. Những khoảnh khắc này tạo thêm yếu tố phấn khích và khó đoán, khiến mỗi buổi biểu diễn trực tiếp trở thành một trải nghiệm độc đáo và khó quên.

Tóm lại, mặc dù các chương trình phát sóng trên truyền hình mang lại sự tiện lợi nhưng chúng không thể thay thế được những trải nghiệm và lợi ích độc đáo khi tham dự các buổi biểu diễn trực tiếp. Từ bầu không khí hòa nhập đến ý thức cộng đồng, các sự kiện trực tiếp mang đến những cơ hội tuyệt vời để kết nối, khám phá và làm giàu văn hóa.

HỌC IELTS ONLINE QUA ZOOM,
CÁCH HỌC HIỆU QUẢ CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI
Để cô Thanh Loan giúp bạn đánh giá đầu vào chi tiết, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá phù hợp với đầu vào và mục tiêu bạn mong muốn
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Giỏ hàng trốngQuay lại
   Sử dụng